งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำทบทวนวรรณกรรม หรือวรรณกรรมปริทัศน์. วัตถุประสงค์ของการทำ ทบทวนวรรณกรรม • การทำวรรณกรรมปริทัศน์ เป็นการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำทบทวนวรรณกรรม หรือวรรณกรรมปริทัศน์. วัตถุประสงค์ของการทำ ทบทวนวรรณกรรม • การทำวรรณกรรมปริทัศน์ เป็นการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำทบทวนวรรณกรรม หรือวรรณกรรมปริทัศน์

2 วัตถุประสงค์ของการทำ ทบทวนวรรณกรรม • การทำวรรณกรรมปริทัศน์ เป็นการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำวิจัย ซึ่งมีทั้งเกี่ยวข้อง โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนในเรื่องที่มีการทำ มาแล้ว 2) ช่วยบ่งชี้พรมแดนแห่งความรู้ในสาขานั้น 3) ช่วยให้เกิดความคิดและมีทิศทางเกี่ยวกับเทคนิค ในการทำวิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล และวิธีการที่ใช้ใน การศึกษา 4) ช่วยพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ การศึกษา เพราะจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ทำ ให้ผู้วิจัยทราบว่าวิธีการวิเคราะห์ใดใช้ได้ วิธีใด ล้มเหลว 5) อาจช่วยให้เกิดความคิดแนวปัญหาในการทำวิจัย และ / หรือให้พื้นฐานในการตั้งสมมุติฐานในงานวิจัยที่ จะทำ

3 ประโยชน์ของการทำทบทวน วรรณกรรม • ช่วยให้เกิดความคิดในปัญหาที่จะทำ • ช่วยบ่งชี้จุดแข็งและจุดออ่นในงานวิจัยอื่นๆ • ช่วยบ่งชี้กรอบแนวคิดทฤษฏีที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตัวเราได้ • ช่วยเสนอแนะวิธีการที่จะใช้ในการศึกษา • ช่วยอธิบายเทคนิคการเก็บ การแบ่งประเภท และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล • ช่วยชี้แนะวิธีการนำเสนอตารางสถิติและกราฟ วิธีตีความผลงานวิจัย และวิธีการเสนองานวิจัย ที่เสร็จสมบูรณ์

4  ในการทำทบทวนวรรณกรรมนั้น สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัย ต้องดึงออกกมาให้ได้คือ - งานวิจัยหรืองานศึกษานั้นเขาทำอะไร (what) - ทำอย่างไร (how) - ผลการศึกษา (finding ) คืออะไร  เพื่อจะได้เปรียบเทียบงานต่างๆซึ่งกันและกัน และ เปรียบเทียบกับงานที่ผู้วิจัยจะทำด้วย เพื่อดูว่างาน ที่เราจะทำนั้นจะช่วยเสริมงานที่มีผู้ทำมาแล้วให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การทำทบทวนวรรณกรรม หรือวรรณกรรมปริทัศน์. วัตถุประสงค์ของการทำ ทบทวนวรรณกรรม • การทำวรรณกรรมปริทัศน์ เป็นการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google