งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University

2 ข้อมูลทั่วไป รหัสวิชา 321592 รายชื่อวิชา Seminar in Information Technology II จำนวนหน่วยกิต 2 (0-4-0) หน่วยกิต ภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ระดับวท. ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วัน เวลาเรียนวันอาทิตย์ เวลา 13:00- 16:50 น. ห้อง SD413

3 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการศึกษา และค้นคว้า วิทยาการ และ เทคโนโลยีทางด้าน สารสนเทศได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จาก การศึกษา และค้นคว้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการเขียนเอกสาร ทางด้านวิชาการ และ นำเสนอผลงานอย่าง มืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเค้า โครงงานนิพนธ์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย และอภิปรายในหัวข้อที่เลือกสรร โดย วิทยากรรับเชิญ บรรยาย และอภิปรายโดยนิสิต เขียนเอกสารประมวลสรุปความรู้ที่ได้จาก การศึกษา และค้นคว้า

5 การวัดผลและประเมินผล คะแนนเต็ม 100% วัดจาก การเข้าชั้นเรียน 10% การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 20% การอภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอหัวข้อสัมมนา 30% (20/10) เอกสารประกอบการนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20% รายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา อภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20%

6 Class Material http://www.cs.buu.ac.th/~krisana/321592

7 ขั้นตอนการทำสัมมนา เลือกหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา ส่งหัวข้อสัมมนาและ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 9 ธันวาคม 2550 ศึกษาข้อมูลที่จะนำมาบรรยาย เขียนรายงาน สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าให้ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ ความเห็นและแก้ไขให้สมบูรณ์

8 ขั้นตอนการทำสัมมนา ( ต่อ ) จัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอ ส่งสไลด์ที่จะนำเสนอ 31 ธันวาคม 2550 ส่งบทความเอกสารอ้างอิงในสัมมนา (zip) 31 ธันวาคม 2550 นำเสนอรายงานการศึกษาต่ออาจารย์ประจำ วิชา และ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้ความเห็น เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ซักถาม ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 10 วันหลังการ นำเสนอ การส่งเอกสารทุกฉบับไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้นๆ

9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ผศ. ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ ดร. คนึงนิจ กุโบลา ดร. จักริน สุขสวัสดิชน ผศ. ดร. กฤษณะ ชินสาร

10 การนำเสนอ สไลด์ ไม่ควรเกิน 25 สไลด์ เวลา นำเสนอ 15 นาที ถามตอบ 5 นาที

11 การควบคุมการนำเสนอ เลือกตัวแทนทำหน้าที่เป็น Session Chair 2 คน / การสัมมนา ทำหน้าที่ ถาม แนะนำ และ กระตุ้นให้ผู้เข้าฟัง สัมมนาซักถาม เตือนเวลาที่เหลือสำหรับผู้พูด วันสัมมนา 20, 27 ม. ค. 2551 และ 3 ก. พ. 2551

12 ลำดับการนำเสนอ สุ่มจับฉลากการนำเสนอ สุ่มเลือก Session Chair โดยต้องไม่เป็นผู้พูด ในวันนั้น ตารางการนำเสนออยู่ที่ http://www.cs.buu.ac.th/~krisana/32159 2

13 รายงาน ความยาวไม่เกิน 15-20 หน้า ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัย / บทความที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงงานที่มีผู้ นำเสนอไปแล้ว วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ข้อ แตกต่างระหว่างบทความ ข้อจำกัดของบทความ นั้นๆ เนื้อหาที่ทำการศึกษา แสดงถึง ผลการศึกษา การ ค้นคว้า หลักการ สรุป เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 3 บทความ ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง (2004-2007) ภาคผนวก ( แนบบทความที่ศึกษามา )

14 เค้าโครงงานนิพนธ์ ส่งเค้าโครงงานนิพนธ์ 1 ก. พ. 2551 วันนำเสนองานนิพนธ์ย่อย 10, 17, 24 ก. พ. 2551 วันนำเสนองานนิพนธ์ภาค เรียนต้น 2551


ดาวน์โหลด ppt 321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google