งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seminar in Information Technology II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seminar in Information Technology II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 321592 Seminar in Information Technology II
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University

2 ข้อมูลทั่วไป รหัสวิชา 321592
รหัสวิชา รายชื่อวิชา Seminar in Information Technology II จำนวนหน่วยกิต 2 (0-4-0) หน่วยกิต ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระดับ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วัน เวลาเรียน วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:50 น. ห้อง SD413

3 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการศึกษา และค้นคว้า วิทยาการ และ เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษา และค้นคว้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการเขียนเอกสารทางด้านวิชาการ และ นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเค้าโครงงานนิพนธ์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย และอภิปรายในหัวข้อที่เลือกสรร โดยวิทยากรรับเชิญ บรรยาย และอภิปรายโดยนิสิต เขียนเอกสารประมวลสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา และค้นคว้า

5 การวัดผลและประเมินผล
คะแนนเต็ม 100% วัดจาก การเข้าชั้นเรียน 10%  การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 20%  การอภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอหัวข้อสัมมนา 30% (20/10) เอกสารประกอบการนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20% รายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา อภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20%

6 Class Material

7 ขั้นตอนการทำสัมมนา เลือกหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งหัวข้อสัมมนาและ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 9 ธันวาคม 2550 ศึกษาข้อมูลที่จะนำมาบรรยาย เขียนรายงาน สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความเห็นและแก้ไขให้สมบูรณ์

8 ขั้นตอนการทำสัมมนา (ต่อ)
จัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอ ส่งสไลด์ที่จะนำเสนอ ธันวาคม 2550 ส่งบทความเอกสารอ้างอิงในสัมมนา (zip) 31 ธันวาคม 2550 นำเสนอรายงานการศึกษาต่ออาจารย์ประจำวิชา และ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ซักถาม ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 10 วันหลังการนำเสนอ การส่งเอกสารทุกฉบับไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้นๆ

9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ดร.คนึงนิจ กุโบลา ดร.จักริน สุขสวัสดิชน ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร

10 การนำเสนอ สไลด์ ไม่ควรเกิน 25 สไลด์ เวลา นำเสนอ 15 นาที ถามตอบ 5 นาที

11 การควบคุมการนำเสนอ เลือกตัวแทนทำหน้าที่เป็น Session Chair 2 คน / การสัมมนา ทำหน้าที่ ถาม แนะนำ และ กระตุ้นให้ผู้เข้าฟังสัมมนาซักถาม เตือนเวลาที่เหลือสำหรับผู้พูด วันสัมมนา 20, 27 ม.ค และ 3 ก.พ. 2551

12 ลำดับการนำเสนอ สุ่มจับฉลากการนำเสนอ
สุ่มเลือก Session Chair โดยต้องไม่เป็นผู้พูดในวันนั้น ตารางการนำเสนออยู่ที่

13 รายงาน ความยาวไม่เกิน 15-20 หน้า ประกอบด้วย บทนำ
ความยาวไม่เกิน หน้า ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงงานที่มีผู้นำเสนอไปแล้ว วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ข้อแตกต่างระหว่างบทความ ข้อจำกัดของบทความนั้นๆ เนื้อหาที่ทำการศึกษา แสดงถึง ผลการศึกษา การค้นคว้า หลักการ สรุป เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 3 บทความ ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง ( ) ภาคผนวก (แนบบทความที่ศึกษามา)

14 เค้าโครงงานนิพนธ์ ส่งเค้าโครงงานนิพนธ์ 1 ก.พ. 2551
ส่งเค้าโครงงานนิพนธ์ 1 ก.พ. 2551 วันนำเสนองานนิพนธ์ ย่อย 10, 17, 24 ก.พ. 2551 วันนำเสนองานนิพนธ์ ภาคเรียนต้น 2551


ดาวน์โหลด ppt Seminar in Information Technology II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google