งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University

2 ข้อมูลทั่วไป รหัสวิชา รายชื่อวิชา Seminar in Information Technology II จำนวนหน่วยกิต 2 (0-4-0) หน่วยกิต ภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ระดับวท. ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ วัน เวลาเรียนวันอาทิตย์ เวลา 13:00- 16:50 น. ห้อง SD413

3 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการศึกษา และค้นคว้า วิทยาการ และ เทคโนโลยีทางด้าน สารสนเทศได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จาก การศึกษา และค้นคว้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการเขียนเอกสาร ทางด้านวิชาการ และ นำเสนอผลงานอย่าง มืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเค้า โครงงานนิพนธ์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย และอภิปรายในหัวข้อที่เลือกสรร โดย วิทยากรรับเชิญ บรรยาย และอภิปรายโดยนิสิต เขียนเอกสารประมวลสรุปความรู้ที่ได้จาก การศึกษา และค้นคว้า

5 การวัดผลและประเมินผล คะแนนเต็ม 100% วัดจาก การเข้าชั้นเรียน 10% การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 20% การอภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอหัวข้อสัมมนา 30% (20/10) เอกสารประกอบการนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20% รายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา อภิปราย และนำเสนอหัวข้อสัมมนา 20%

6 Class Material

7 ขั้นตอนการทำสัมมนา เลือกหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา ส่งหัวข้อสัมมนาและ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 9 ธันวาคม 2550 ศึกษาข้อมูลที่จะนำมาบรรยาย เขียนรายงาน สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าให้ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ ความเห็นและแก้ไขให้สมบูรณ์

8 ขั้นตอนการทำสัมมนา ( ต่อ ) จัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอ ส่งสไลด์ที่จะนำเสนอ 31 ธันวาคม 2550 ส่งบทความเอกสารอ้างอิงในสัมมนา (zip) 31 ธันวาคม 2550 นำเสนอรายงานการศึกษาต่ออาจารย์ประจำ วิชา และ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้ความเห็น เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ซักถาม ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 10 วันหลังการ นำเสนอ การส่งเอกสารทุกฉบับไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้นๆ

9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ผศ. ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ ดร. คนึงนิจ กุโบลา ดร. จักริน สุขสวัสดิชน ผศ. ดร. กฤษณะ ชินสาร

10 การนำเสนอ สไลด์ ไม่ควรเกิน 25 สไลด์ เวลา นำเสนอ 15 นาที ถามตอบ 5 นาที

11 การควบคุมการนำเสนอ เลือกตัวแทนทำหน้าที่เป็น Session Chair 2 คน / การสัมมนา ทำหน้าที่ ถาม แนะนำ และ กระตุ้นให้ผู้เข้าฟัง สัมมนาซักถาม เตือนเวลาที่เหลือสำหรับผู้พูด วันสัมมนา 20, 27 ม. ค และ 3 ก. พ. 2551

12 ลำดับการนำเสนอ สุ่มจับฉลากการนำเสนอ สุ่มเลือก Session Chair โดยต้องไม่เป็นผู้พูด ในวันนั้น ตารางการนำเสนออยู่ที่ 2

13 รายงาน ความยาวไม่เกิน หน้า ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัย / บทความที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงงานที่มีผู้ นำเสนอไปแล้ว วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ข้อ แตกต่างระหว่างบทความ ข้อจำกัดของบทความ นั้นๆ เนื้อหาที่ทำการศึกษา แสดงถึง ผลการศึกษา การ ค้นคว้า หลักการ สรุป เนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 3 บทความ ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง ( ) ภาคผนวก ( แนบบทความที่ศึกษามา )

14 เค้าโครงงานนิพนธ์ ส่งเค้าโครงงานนิพนธ์ 1 ก. พ วันนำเสนองานนิพนธ์ย่อย 10, 17, 24 ก. พ วันนำเสนองานนิพนธ์ภาค เรียนต้น 2551


ดาวน์โหลด ppt 321592 Seminar in Information Technology II ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร Dept of Computer Science Burapha University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google