งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลของการใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ ที่มีต่อการจดจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ราษฎร์ธานี ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลของการใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ ที่มีต่อการจดจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ราษฎร์ธานี ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลของการใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ ที่มีต่อการจดจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556 ชื่อผู้วิจัย นายสุทธิพงศ์ ฉายากุล งานวิจัยการเรียน การสอน

2 - นศ. จดจำอัตราส่วน ตรีโกณมิติที่มุมสำคัญไม่ได้ - นศ. มีผลคะแนนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ไม่ผ่านเกณฑ์ ปัญหาการวิจัย

3 การใช้เทคนิคการนับนิ้ว มือเพื่อระบุ อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็น วิธีการที่ช่วยให้นักศึกษา จดจำอัตราส่วนตรีโกณมิติได้ ง่าย และคงทน กรอบแนวคิด การวิจัย

4 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ เทคนิคการนับนิ้วมือ ที่มีต่อการจดจำอัตราส่วน ตรีโกณมิติของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาที่ ได้เรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ เทคนิคการนับนิ้วมือ กับแบบการสอนปกติ วัตถุประสงค์

5 อัตราส่วน ตรีโกณมิติ 30o30o 60o60o 45o45o 45o45o 1 1 1 2

6 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดย ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ปกติ คนที่ ผลการทดสอบ ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน ) ก่อนเรียน ครั้งที่ 1 หลัง เรียน ครั้งที่ 2 หลังเรียนผ่านไป 1 สัปดาห์ 123026 201810 301210 4030 501618 612623 70106 8014 912420 1002016 ค่าเฉลี่ย 20 คะแนน 17.30 คะแนน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 7 คน 6 คน ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70.0060.00

7 2 0o0o 30o30o 45o45o 60o60o 90o90o si n coscos อัตราส่วน ตรีโกณมิติ

8 ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ คนที่ ครั้งที่ 3 ใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ ( หลังเรียน ) ครั้งที่ 4 หลังใช้เทคนิค การนับนิ้วมือผ่านไป 4 สัปดาห์ ( ไม่แจ้ง ล่วงหน้า ) 130 22425 3 430 5 6 726 8 27 930 1030 ค่าเฉลี่ย 28.10 คะแนน 28.30 คะแนน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 10 คน ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 100

9 สรุป ผลการวิจัย 1. การใช้เทคนิคการนับนิ้วมือเป็นวิธีการ ที่ช่วยให้นักศึกษาจดจำอัตราส่วนตรีโกณมิติ ได้ง่ายขึ้น และคงทน 2. คะแนนเฉลี่ยและจำนวนนักศึกษาที่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มหลังการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผ่านไป 1 สัปดาห์ ลดลง และหลังจากเรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคการนับนิ้ว มือระบุอัตราส่วนตรีโกณมิติ คะแนนเฉลี่ย และ จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปว่า การใช้เทคนิคการนับนิ้วมือช่วยให้ นักศึกษาจดจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ง่ายขึ้น และคงทน ส่งผลให้นักศึกษาทุกคน ผ่านเกณฑ์การทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับการ สอนแบบปกติ

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลของการใช้เทคนิค การนับนิ้วมือ ที่มีต่อการจดจำ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ราษฎร์ธานี ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google