งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ มิถุนายน คะแนน ระดับดีมาก

2 ตาราง ป.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน องค์ประกอบคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน(เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ฯ การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ ผลการประเมิน

3 มาตรฐานปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน (เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1. มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล ของการบริหารการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ การบริหารการอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและ พัฒนาสังคมฐานความรู้ฯ ผลการประเมิน ตาราง ป.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการ อุดมศึกษา

4 มุมมองด้าน การบริหารจัดการ ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน (เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1.ด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ ภายใน ด้านการเงิน ด้านบุคลากร การ เรียนรู้และนวัตกรรม ผลการประเมิน ตาราง ป.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ คุณภาพ 9 ด้าน ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ

5 สรุปผลการประเมินส่วนงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ลำดับส่วนงานวิชาการวันที่ตรวจสอบ คะแนน สกอ. CMU-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) (2) 2.77( ดีมาก ) (2) 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) (8) 2.59( ดีมาก ) (8) 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) (3) 2.73( ดีมาก ) (3) 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) (6) 2.64( ดีมาก ) (6) 5 คณะเทคนิคการแพทย์ มิ. ย ( ดีมาก ) (5) 2.65( ดีมาก ) (5) 6 คณะแพทยศาสตร์ 2-3 ก. ค ( ดีมาก ) (1) 2.82( ดีมาก ) (1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 คณะวิทยาศาสตร์ มิ. ย ( ดี )2.44( ดี ) 8 คณะเกษตรศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) (7) 2.60( ดีมาก ) (7) 9คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มิ. ย ( ดีมาก ) 2.65 ( ดีมาก ) (5) 10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มิ. ย ( ดี )2.46( ดี ) 11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก. ค ( ดีมาก ) (9) 2.56( ดีมาก ) (9) 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก. ค ( ดีมาก ) (4) 2.70( ดีมาก ) (4)

6 สรุปผลการประเมินส่วนงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ( ต่อ ) ลำดับส่วนงานวิชาการวันที่ตรวจสอบ คะแนน สกอ. CMU-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 คณะมนุษยศาสตร์ 2-3 ก. ค ( ดี )2.30( ดี ) 14 คณะสังคมศาสตร์ 2-3 ก. ค ( ดี )2.19( ดี ) 15 คณะบริหารธุรกิจ 2-3 ก. ค ( ดี )2.40( ดี ) 16 คณะเศรษฐศาสตร์ 2-3 ก. ค ( ดี มาก ) 2.47( ดี ) 17 คณะศึกษาศาสตร์ 9-10 ก. ค ( ดี )2.37( ดี ) 18 คณะวิจิตรศิลป์ 9-10 ก. ค ( ดี )2.43( ดี ) 19 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9-10 ก. ค ( ดี )2.40( ดี ) 20 คณะการสื่อสารมวลชน 9-10 ก. ค ( ดี )2.30( ดี ) 21 คณะนิติศาสตร์ ก. ค ( พอใช้ ) 1.71( พอใช้ ) ส่วนงานวิชาการอื่นๆ 22 บัณฑิตวิทยาลัย 9-10 ก. ค ( ดี มาก ) 2.63( ดีมาก )


ดาวน์โหลด ppt คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google