งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.รูปแบบงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.รูปแบบงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.รูปแบบงบประมาณ

2  แบบแผนงาน  แบบ E-LAAS

3 ลักษณะงบประมาณ  สมดุล  เกินดุล  ขาดดุล

4 การจำแนกแผนงานและรวมกลุ่มงานประจำ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานบริหารทั่วไป (3 งาน) แผนงานการศึกษา (4 งาน) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (2 งาน) แผนงานงบกลาง (1 งาน) แผนงานการรักษาความ สงบภายใน (3 งาน) แผนงานสาธารณสุข (4 งาน) แผนงานการเกษตร (2 งาน) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2 งาน) แผนงานการพาณิชย์ (4 งาน) แผนงานเคหะชุมชน (5 งาน) แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (2 งาน) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (4 งาน)


ดาวน์โหลด ppt 2.รูปแบบงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google