งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. รูปแบบงบประมาณ.  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. รูปแบบงบประมาณ.  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. รูปแบบงบประมาณ

2  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS

3 ลักษณะ งบประมาณ  สมดุล  เกินดุล  ขาดดุล ลักษณะ งบประมาณ  สมดุล  เกินดุล  ขาดดุล

4 การจำแนกแผนงานและรวมกลุ่มงานประจำ แผนงานบริหารทั่วไป (3 งาน ) แผนงานการศึกษา (4 งาน ) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (2 งาน ) แผนงานงบกลาง (1 งาน ) แผนงานการรักษาความ สงบภายใน (3 งาน ) แผนงานสาธารณสุข (4 งาน ) แผนงานการเกษตร (2 งาน ) แผนงานการพาณิชย์ (4 งาน ) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2 งาน ) แผนงานเคหะชุมชน (5 งาน ) แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (2 งาน ) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (4 งาน ) ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินงานอื่น


ดาวน์โหลด ppt 2. รูปแบบงบประมาณ.  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS  แบบ แผนงาน  แบบ E-LAAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google