งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ผลงานที่ ๓ ๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒. พื้นที่ดำเนินการพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ผลงานที่ ๓ ๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒. พื้นที่ดำเนินการพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ผลงานที่ ๓ ๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒. พื้นที่ดำเนินการพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓. ๙๓ ตาราง กิโลเมตร ๓. วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ชุมชนแม่หล่ายเป็นศูนย์กลางการบริหาร การ ปกครอง การพาณิชยกรรม และการบริการในระดับอำเภอ ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน และการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหา สภาวะโลกร้อน ๔. สถานะของผังดำเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ในขั้นตอนที่ ๑ - ๔ ๕. เจ้าของโครงการกรมโยธาธิการและผังเมือง ๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. ปีที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๘. งบประมาณ - 

2 การประชุมประชาคมผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย

3


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ผลงานที่ ๓ ๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒. พื้นที่ดำเนินการพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google