งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผลงานที่ ๓ ๑. ชื่อโครงการ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒. พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓.๙๓ ตารางกิโลเมตร ๓. วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ชุมชนแม่หล่ายเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การพาณิชยกรรม และการบริการในระดับอำเภอ ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ๔. สถานะของผัง ดำเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ในขั้นตอนที่ ๑ - ๔ ๕. เจ้าของโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๘. งบประมาณ - 

2 การประชุมประชาคมผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย

3


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google