งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงบประ มาณ (Budget). ความหมาย Budget  Bougette ( กระเป๋าสตางค์ )  Bulga ( กระเป๋าใส่เงิน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงบประ มาณ (Budget). ความหมาย Budget  Bougette ( กระเป๋าสตางค์ )  Bulga ( กระเป๋าใส่เงิน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงบประ มาณ (Budget)

2 ความหมาย Budget  Bougette ( กระเป๋าสตางค์ )  Bulga ( กระเป๋าใส่เงิน )

3 หมายถึง แผนการ ดำเนินงานหรือกิจกรรม ต่างๆของหน่วยงานที่ แสดงออกมาในรูปของ ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

4 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 1. เป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 1.1 เพื่อเสริมสร้างความเจริญ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

5 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 1.3 เพื่อจัดสรรและกระจายทรัพยากรและรายได้ 1.2 เพื่อรักษาเสถียรภาพและความแน่นอน ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ

6 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 2. ช่วยกำหนดขอบเขตภารกิจของ รัฐบาลให้สอดคล้อง กับปัจจัยในการบริการต่างๆ

7 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 3. เป็นเครื่องมือของรัฐสภาและประชาชน ในการตรวจสอบดูแลการบริหารราชการ

8 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 4. เป็นเครื่องมือของนักบริหารชั้นสูง ในการจัดการและควบคุม การปฏิบัติตามโครงการ

9 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 4.1 ความสำคัญต่อการวางแผน 4. 2 ความสำคัญต่อการประสานงาน 4. 3 ความสำคัญต่อการควบคุม และตรวจสอบ

10 ความสำคัญและประโยชน์ของ งบประมาณ 5. เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นความเหมาะสม และความถูกต้องของระบบการทำงาน อีกทั้งช่วยเป็นแนวทางใช้เกณฑ์มาตรฐาน ของปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดเอกภาพ ทั่วทุกหน่วยงานราชการ

11 ลักษณะที่ดีของ งบประมาณ มีลักษณะเป็นศูนย์ รวมของเงิน งบประมาณแผ่นดิน ทั้งหมด มีลักษณะการพัฒนา ประเทศเป็นสำคัญ

12 ลักษณะที่ดีของ งบประมาณ มีลักษณะช่วยกำหนดวงเงิน ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับ ปัจจัยในการทำงานต่างๆ มีลักษณะเป็นเครื่องมือของ รัฐสภาและประชาชนในการ สอดส่องดูแลการบริหาร ราชการ

13 ลักษณะที่ดีของ งบประมาณ มีลักษณะเป็นงบประมาณที่มี ระยะเวลาการดำเนินงานที่ เหมาะสม มีลักษณะชัดเจน มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

14 ลักษณะที่ดีของ งบประมาณ มีลักษณะช่วยให้เกิดการ ประหยัด มีลักษณะยืดหยุ่น จะต้องเชื่อถือได้ในแง่ความ บริสุทธิ์ จะต้องไม่มีเรื่องอื่นเข้ามา เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การงบประ มาณ (Budget). ความหมาย Budget  Bougette ( กระเป๋าสตางค์ )  Bulga ( กระเป๋าใส่เงิน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google