งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงบประมาณ (Budget).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงบประมาณ (Budget)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงบประมาณ (Budget)

2 ความหมาย Budget  Bougette (กระเป๋าสตางค์)  Bulga (กระเป๋าใส่เงิน)

3 หมายถึง แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่แสดงออกมาในรูปของค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

4 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 1เพื่อเสริมสร้างความเจริญ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

5 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
2 เพื่อรักษาเสถียรภาพและความแน่นอน ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ 3 เพื่อจัดสรรและกระจายทรัพยากรและรายได้

6 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
2.ช่วยกำหนดขอบเขตภารกิจของ รัฐบาลให้สอดคล้อง กับปัจจัยในการบริการต่างๆ

7 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
3.เป็นเครื่องมือของรัฐสภาและประชาชน ในการตรวจสอบดูแลการบริหารราชการ

8 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
4.เป็นเครื่องมือของนักบริหารชั้นสูง ในการจัดการและควบคุม การปฏิบัติตามโครงการ

9 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
4.1 ความสำคัญต่อการวางแผน ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 4.2 ความสำคัญต่อการประสานงาน 4.3 ความสำคัญต่อการควบคุม และตรวจสอบ

10 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
5.เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นความเหมาะสม และความถูกต้องของระบบการทำงาน อีกทั้งช่วยเป็นแนวทางใช้เกณฑ์มาตรฐาน ของปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดเอกภาพ ทั่วทุกหน่วยงานราชการ

11 ลักษณะที่ดีของงบประมาณ
มีลักษณะเป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด มีลักษณะการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ

12 ลักษณะที่ดีของงบประมาณ
มีลักษณะช่วยกำหนดวงเงินของรัฐบาลให้สอดคล้องกับปัจจัยในการทำงานต่างๆ มีลักษณะเป็นเครื่องมือของรัฐสภาและประชาชนในการสอดส่องดูแลการบริหารราชการ

13 ลักษณะที่ดีของงบประมาณ
มีลักษณะเป็นงบประมาณที่มีระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสม มีลักษณะชัดเจน มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

14 ลักษณะที่ดีของงบประมาณ
มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด มีลักษณะยืดหยุ่น จะต้องเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ จะต้องไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การงบประมาณ (Budget).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google