งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวางแผน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวางแผน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวางแผน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 การกำหนดเป้าหมาย เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ – สิ่งที่ต้องการให้เป็นในระยะยาวในชุมชน เป้าหมายระยะกลางถึงระยะสั้น เป็นเป้าหมาย เชิงปฏิบัติการ – สิ่งที่บรรลุผลแล้วจะส่งผลไปสู่ความสำเร็จใน ระยะยาว

3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านโอกาส และ อุปสรรค – ลักษณะประชากร – ประเพณี วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ทัศนคติ – กฎหมาย ระบบ ระเบียบ – ปัญหาสังคม เช่น ขยะ ยาเสพติด คนแก่ สุขภาพ อนามัย สถานที่พักผ่อน ตลาดสด – อื่น ๆ สภาพแวดล้อมด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของ ชุมชน – ลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนที่แตกต่างกับชุมชน อื่น

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม อะไรก็ตามที่มีผลส่งเสริมให้ชุมชน ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เป็น โอกาส อะไรก็ตามที่มีผลส่งเสริมให้ชุมชน ไปสู่เป้าหมายได้ยากขึ้น เป็น อุปสรรค

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม อะไรก็ตามที่มีผลทำให้การดำเนิน โครงการสำเร็จ ง่าย ขึ้น เป็นจุด แข็ง อะไรก็ตามที่มีผลทำให้การดำเนิน โครงการสำเร็จ ยาก ขึ้น เป็นจุดอ่อน

6 การกำหนดยุทธศาสตร์ ประเมินสภาพแวดล้อม ใช้จุดแข็งฉกฉวยโอกาส หรือขจัด อุปสรรค แก้ไขจุดอ่อน เพื่อรับมืออุปสรรค หรือฉกฉวยโอกาส

7 การวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย – ระยะยาว – ระยะสั้น กำหนดยุทธศาสตร์ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ – กำหนดแผนปฏิบัติการ กำหนดโครงการ กำหนดงบประมาณ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกแผนและทุกโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัด

8 การบริหารแผนงานให้ประสบ ความสำเร็จ การบริหารแผนงานให้ประสบ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ การจัดการ ปัจจัยภายใน ( จุด แข็ง และ จุดอ่อน ) ให้เหมาะสม กับ ปัจจัยภายนอก ( โอกาส และ อุปสรรค )

9 แผนจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ ปฏิบัติได้หรือไม่ Thank you

10 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ต่อพฤติกรรมของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความต้องการของ ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความต้องการของ ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป

11 ตัวอย่างโอกาสและอุปสรรค ของร้านสะดวกซื้อประเภทเฟ รนไชส์ 24 ชั่วโมง โอกาส - ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันมาซื้อสินค้าจากร้าน สะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น อุปสรรค - มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันกันเปิดร้านสะดวกซื้อกันอย่าง แพร่หลายและมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันและ คู่แข่งที่เพิ่มขึ้น โอกาส - ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันมาซื้อสินค้าจากร้าน สะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น อุปสรรค - มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันกันเปิดร้านสะดวกซื้อกันอย่าง แพร่หลายและมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันและ คู่แข่งที่เพิ่มขึ้น

12 การพิจารณา จุดแข็งและจุดอ่อน การกำหนดและประเมิน จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ถ้าสิ่งที่เหนือกว่า คู่แข่ง จะเป็น จุดแข็ง ของ องค์กร ถ้าสิ่งที่ด้อยกว่า คู่แข่ง จะเป็น จุดอ่อน ของ องค์กร จุดแข็งขององค์กร จะใช้เป็นกลยุทธ์ จุดอ่อนขององค์กร ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ ให้เป็นจุดแข็งในอนาคต

13 13 ตัวอย่างจุดแข็งและจุดอ่อน ของร้านสะดวกซื้อประเภทเฟ รนไชส์ 24 ชั่วโมง จุดแข็ง - มีภาพพจน์ที่ดี - เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค - มีสาขามาก - อยู่ในแหล่งชุมชน และกระจายอยู่ทั่วประเทศ จุดอ่อน - ปัญหาการขนส่งต้องเวลากลางคืน เนื่องจากสาขาอยู่ใน เขตชุมชน ในเวลากลางวันการจราจรติดขัดมาก ทำให้มี ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมากขึ้น - การขนส่งสินค้าแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยชิ้น ทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่า คู่แข่งขันอื่นได้ จุดแข็ง - มีภาพพจน์ที่ดี - เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค - มีสาขามาก - อยู่ในแหล่งชุมชน และกระจายอยู่ทั่วประเทศ จุดอ่อน - ปัญหาการขนส่งต้องเวลากลางคืน เนื่องจากสาขาอยู่ใน เขตชุมชน ในเวลากลางวันการจราจรติดขัดมาก ทำให้มี ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมากขึ้น - การขนส่งสินค้าแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยชิ้น ทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่า คู่แข่งขันอื่นได้


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวางแผน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google