งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวางแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวางแผน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 การกำหนดเป้าหมาย เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
สิ่งที่ต้องการให้เป็นในระยะยาวในชุมชน เป้าหมายระยะกลางถึงระยะสั้น เป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ สิ่งที่บรรลุผลแล้วจะส่งผลไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านโอกาส และอุปสรรค ลักษณะประชากร ประเพณี วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ทัศนคติ กฎหมาย ระบบ ระเบียบ ปัญหาสังคม เช่น ขยะ ยาเสพติด คนแก่ สุขภาพอนามัย สถานที่พักผ่อน ตลาดสด อื่น ๆ สภาพแวดล้อมด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน ลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนที่แตกต่างกับชุมชนอื่น

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อะไรก็ตามที่มีผลส่งเสริมให้ชุมชนไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เป็น โอกาส อะไรก็ตามที่มีผลส่งเสริมให้ชุมชนไปสู่เป้าหมายได้ยากขึ้น เป็นอุปสรรค

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อะไรก็ตามที่มีผลทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จ ง่าย ขึ้น เป็นจุดแข็ง อะไรก็ตามที่มีผลทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จ ยาก ขึ้น เป็นจุดอ่อน

6 การกำหนดยุทธศาสตร์ ประเมินสภาพแวดล้อม
ใช้จุดแข็งฉกฉวยโอกาส หรือขจัดอุปสรรค แก้ไขจุดอ่อน เพื่อรับมืออุปสรรค หรือฉกฉวยโอกาส

7 การวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย ระยะยาว ระยะสั้น กำหนดยุทธศาสตร์ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ กำหนดแผนปฏิบัติการ กำหนดโครงการ กำหนดงบประมาณ กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกแผนและทุกโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัด

8 การบริหารแผนงานให้ประสบความสำเร็จ
การบริหารแผนงานให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ การจัดการ ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ่อน) ให้เหมาะสมกับ ปัจจัยภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค)

9 แผนจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติได้หรือไม่
Thank you

10 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกต่อพฤติกรรมของธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความต้องการของ ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริโภค

11 ตัวอย่างโอกาสและอุปสรรคของร้านสะดวกซื้อประเภทเฟรนไชส์ 24 ชั่วโมง
- ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันมาซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น อุปสรรค - มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันกันเปิดร้านสะดวกซื้อกันอย่างแพร่หลายและมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น

12 การพิจารณา จุดแข็งและจุดอ่อน
การกำหนดและประเมิน จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ถ้าสิ่งที่เหนือกว่า คู่แข่ง จะเป็น จุดแข็ง ขององค์กร ถ้าสิ่งที่ด้อยกว่า คู่แข่ง จะเป็น จุดอ่อน ขององค์กร จุดแข็งขององค์กร จะใช้เป็นกลยุทธ์ จุดอ่อนขององค์กร ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือให้เป็นจุดแข็งในอนาคต การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อประเมินและรู้จักตนเองในความสามารถในการแข่งขันว่ามี ปัจจัยอะไรที่เราได้เปรียบหรือเหนือกว่าคู่แข่ง จะได้นำมาเป็นยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ขององค์กรในการแข่งขัน หรือได้รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อน ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้อยลงไป ต้องหาทางปรับปรุงหรือขจัดจุดอ่อนนั้นให้ดีขึ้น หรือทำให้เป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราในโอกาสต่อไป

13 ตัวอย่างจุดแข็งและจุดอ่อนของร้านสะดวกซื้อประเภทเฟรนไชส์ 24 ชั่วโมง
มีภาพพจน์ที่ดี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีสาขามาก อยู่ในแหล่งชุมชน และกระจายอยู่ทั่วประเทศ จุดอ่อน ปัญหาการขนส่งต้องเวลากลางคืน เนื่องจากสาขาอยู่ในเขตชุมชน ในเวลากลางวันการจราจรติดขัดมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมากขึ้น การขนส่งสินค้าแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยชิ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่า คู่แข่งขันอื่นได้


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google