งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Local Autonomy ความเป็นอิสระ ของท้องถิ่น Auton omy Auto- Nomas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Local Autonomy ความเป็นอิสระ ของท้องถิ่น Auton omy Auto- Nomas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Local Autonomy ความเป็นอิสระ ของท้องถิ่น Auton omy Auto- Nomas

2 ความเป็น อิสระคือ สิทธิที่จะกำหนดชีวิต ของประชาชนหรือการ ปกครองตนเอง Self-Governance or Self-Governing of a People

3 ประเทศ สหรัฐอเมริกา Local Self Government ประเทศ อังกฤษ Devolut ion

4 มิติอันหลากหลาย ของความเป็นอิสระ ของท้องถิ่น 1. Policy Autonomy แต่ละท้องถิ่นมี ลักษณะเฉพาะของ ตนเอง เป็นเกาะ เขตเกษตร อยู่ใน หุบเขา ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง จากชาติพันธุ์อื่น เมือง โบราณ

5 2.Planning Autonomy การวางแผนงานและ มาตรการเพื่อทำให้นโยบาย นั้นปรากฏเป็นจริง 3.Regulatory Autonomy ท้องถิ่นควรมีอำนาจในการ ออกข้อบังคับท้องถิ่น

6 4.Administrative Autonomy ท้องถิ่นควรมีอิสระในการ บริหารโครงการและจัดการ งานต่างๆ ในท้องถิ่น 5.Financial Autonomy ท้องถิ่นควรมีความเป็น อิสระในการหารายได้และ กำหนดวิธีการใช้จ่ายของ ตนเอง

7 6.Personnel Autonomy ท้องถิ่นมีอำนาจอิสระเต็มที่ใน การบริหารงานบุคคล 7.Elected Local Councilors and Executive สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจาก การเลือกตั้งโดยคนในท้องถิ่น นั้น

8 การบริหารจัดการ ท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือ อะไร ยกตัวอย่าง ประกอบ กิจกรรมกลุ่มทำใน ห้องเรียน 6 ธ. ค.55

9 การที่ชุมชนท้องถิ่นมีความ เป็นอิสระที่ประชาชนส่วนใหญ่ เข้ามามีส่วนในการกำหนด นโยบาย การวางแผน การ ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ต่างๆ การออกข้อบังคับหรือ กฎเกณฑ์ของท้องถิ่น การ กำหนดและบริหารงบประมาณ โครงการ บุคลากร การดำเนิน โครงการด้วยตนเอง มีระบบ ตรวจสอบควบคุมการ ดำเนินงาน....

10 รูปแบบขององค์กร ปกครองท้องถิ่นส่วน ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ. 2550 1. เทศบา ล ม.7 แห่ง พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ.2496 ตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะ ท้องถิ่นเป็นเทศบาล

11 1. ประเภท ของเทศบาล 1.1 เทศบาล ตำบล 1.2 เทศบาล เมือง 1.3 เทศบาล นคร

12 โครงสร้าง ของเทศบาล สภา เทศบาล วาระ 4 ปี สมาชิกสภาเทศบาล ตำบล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาล เมือง 18 คน สมาชิกสภาเทศบาล นคร 24 คน

13 นายกเท ศมนตรี เทศบาลตำบล มีรอง นายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง มีรอง นายกเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน เทศบาลนคร มีรอง นายกเทศมนตรีไม่เกิน 4 คน

14 อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล เทศบาล ตำบล หน้าที่ต้อง กระทำ 1. การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2. การใช้ที่ดินเพื่อ ประโยชน์ของท้องถิ่น

15 3. การให้บริการ แก่ราษฎร 4. หน้าที่อื่นๆ หรือที่มี กฎหมายบัญญัติ หน้าที่อาจกระทำได้ ตามความจำเป็น การให้บริการแก่ ราษฎรเพิ่มเติมขึ้น

16 เทศบาล เมือง หน้าที่ต้อง กระทำ

17 หน้าที่อาจกระทำได้ ตามความจำเป็น

18 เทศบาล นคร หน้าที่ต้อง กระทำ

19 หน้าที่อาจกระทำได้ ตามความจำเป็น

20 ท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง ปัตตานีจะมีวิธีการ บริหารงานอย่างไร เพื่อให้ปัญหาความไม่ สงบในพื้นที่ลดลง จง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ ทำใน ห้องเรียน ครับ


ดาวน์โหลด ppt Local Autonomy ความเป็นอิสระ ของท้องถิ่น Auton omy Auto- Nomas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google