งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Local Autonomy ความเป็นอิสระของท้องถิ่น Autonomy Auto-Nomas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Local Autonomy ความเป็นอิสระของท้องถิ่น Autonomy Auto-Nomas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Local Autonomy ความเป็นอิสระของท้องถิ่น Autonomy Auto-Nomas

2 ความเป็นอิสระคือ สิทธิที่จะกำหนดชีวิตของประชาชนหรือการปกครองตนเอง
Self-Governance or Self-Governing of a People

3 ประเทศสหรัฐอเมริกา Local Self Government ประเทศอังกฤษ Devolution

4 มิติอันหลากหลายของความเป็นอิสระของท้องถิ่น
1. Policy Autonomy แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นเกาะ เขตเกษตร อยู่ในหุบเขา ชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น เมืองโบราณ

5 2.Planning Autonomy 3.Regulatory Autonomy
การวางแผนงานและมาตรการเพื่อทำให้นโยบายนั้นปรากฏเป็นจริง 3.Regulatory Autonomy ท้องถิ่นควรมีอำนาจในการออกข้อบังคับท้องถิ่น

6 4.Administrative Autonomy
ท้องถิ่นควรมีอิสระในการบริหารโครงการและจัดการงานต่างๆ ในท้องถิ่น 5.Financial Autonomy ท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระในการหารายได้และกำหนดวิธีการใช้จ่ายของตนเอง

7 7.Elected Local Councilors and Executive
6.Personnel Autonomy ท้องถิ่นมีอำนาจอิสระเต็มที่ในการบริหารงานบุคคล 7.Elected Local Councilors and Executive สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยคนในท้องถิ่นนั้น

8 การบริหารจัดการท้องถิ่นที่เข้มแข็งคืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
กิจกรรมกลุ่มทำในห้องเรียน 6 ธ.ค.55

9 การที่ชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆ การออกข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ของท้องถิ่น การกำหนดและบริหารงบประมาณ โครงการ บุคลากร การดำเนินโครงการด้วยตนเอง มีระบบตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน....

10 รูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
1.เทศบาล ม.7 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาล

11 1.ประเภทของเทศบาล 1.1 เทศบาลตำบล 1.2 เทศบาลเมือง 1.3 เทศบาลนคร

12 โครงสร้างของเทศบาล สภาเทศบาล วาระ 4 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 12 คน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 18 คน สมาชิกสภาเทศบาลนคร 24 คน

13 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบล มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน
เทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 4 คน

14 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลตำบล หน้าที่ต้องกระทำ 1.การรักษาความสงบเรียบร้อย 2.การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

15 หน้าที่อาจกระทำได้ตามความจำเป็น
3.การให้บริการแก่ราษฎร 4.หน้าที่อื่นๆ หรือที่มีกฎหมายบัญญัติ หน้าที่อาจกระทำได้ตามความจำเป็น การให้บริการแก่ราษฎรเพิ่มเติมขึ้น

16 เทศบาลเมือง หน้าที่ต้องกระทำ

17 หน้าที่อาจกระทำได้ตามความจำเป็น

18 เทศบาลนคร หน้าที่ต้องกระทำ

19 หน้าที่อาจกระทำได้ตามความจำเป็น

20 ท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปัตตานีจะมีวิธีการบริหารงานอย่างไร เพื่อให้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ลดลง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ทำในห้องเรียน ครับ


ดาวน์โหลด ppt Local Autonomy ความเป็นอิสระของท้องถิ่น Autonomy Auto-Nomas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google