งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

2 4. องค์การ นิติบุคคล 5. การ เลือกตั้ง 6. อิสระในการ ปกครองท้องถิ่น 7. งบประมาณ ของตนเอง

3 8. การควบคุมดูแล ของรัฐ วัตถุประสงค์ของการ ปกครองท้องถิ่น 1. ช่วยแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาล 2. เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน

4 3. เป็นสถาบันที่ให้ การศึกษาการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน หน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่น

5 1. งานเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของ ท้องถิ่นและการอำนวย ความสะดวกในชีวิตความ เป็นอยู่ของชุมชน 2. งานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันภัย รักษาความ ปลอดภัย

6 3. งานเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคม 4. งานเกี่ยวกับการ พาณิชย์ท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะ การกระจายอำนาจ Decentrali zation :

7 1. การกระจายอำนาจ ตามอาณาเขต 2. การกระจายตาม บริการ

8 จงอธิบายว่าหลักการ กระจายอำนาจปกครอง (Decentralization) หมายถึงอะไร และมีจุด แข็ง จุดอ่อนอย่างไร ทำใน ห้องเรียน ครับ

9 ท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลเมือง ปัตตานีจะมีวิธีการ บริหารงานอย่างไร เพื่อให้ปัญหาความไม่ สงบในพื้นที่ลดลง จง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบ ทำในชั้น เรียนครับ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบการ ปกครองท้องถิ่น 1. Legal Status 2. Area and Level 3. การกระจาย อำนาจและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google