งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น
3. การกระจายอำนาจและหน้าที่

2 4. องค์การนิติบุคคล 5. การเลือกตั้ง 6. อิสระในการปกครองท้องถิ่น 7. งบประมาณของตนเอง

3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
8. การควบคุมดูแลของรัฐ วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3. เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น

5 1. งานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
2.งานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย

6 Decentralization : 3. งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
4. งานเกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายอำนาจ Decentralization :

7 1.การกระจายอำนาจตามอาณาเขต
2. การกระจายตามบริการ

8 จงอธิบายว่าหลักการกระจายอำนาจปกครอง (Decentralization) หมายถึงอะไร และมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร
ทำในห้องเรียน ครับ

9 ท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปัตตานีจะมีวิธีการบริหารงานอย่างไร เพื่อให้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ลดลง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ทำในชั้นเรียนครับ


ดาวน์โหลด ppt 1. Legal Status 2. Area and Level องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google