งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายรับและรายจ่ายของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายรับและรายจ่ายของรัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายรับและรายจ่ายของรัฐ

2 รายได้ของรัฐ 3 แหล่งใหญ่

3 1. รายได้หลัก ร้อยละ 90 1.1 ภาษีอากร ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีการขายเฉพาะ ภาษีสินค้าเข้า ออก ภาษีลักษณะอนุญาต ภาษีลักษณะอื่นๆ

4 1.2 การขายสิ่งของและบริการ
การขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน การขายบริการ

5 1.3 รัฐพาณิชย์และรัฐวิสาหกิจ
1.4 รายได้อื่นๆ เช่น เงินค่าปรับ เงินส่งคืนและชดใช้ รายได้จากการผลิตเหรียญกษาปณ์

6 2. เงินกู้ เมื่อรัฐไม่มีเงินพอเพียง ในการใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดินให้แก่ส่วนราชการต่างๆ กู้ยืมจากแหล่งต่อไปนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป สมาคมมูลนิธิเอกชน

7 3. เงินคงคลัง รายได้ที่ได้จากเงินคงคลังเป็นเงินที่เก็บอยู่ในคลัง ซึ่งสะสมมาจากหลายทาง เช่น จากงบประมาณเหลือจ่ายในปีก่อนๆ จากการชำระหนี้คืน

8 รายจ่ายของรัฐ จำแนกตามลักษณะงาน (Functional Classification) 4 ประเภท
การบริหารทั่วไป ได้แก่ การป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบภายใน การบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การเศรษฐกิจ ได้แก่ การเชื้อเพลิงและพลังงา การเกษตร การเหมืองแร่ การขนส่งและสื่อสาร ด้านอื่นๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนท้องถิ่น เงินสำรองจ่าย


ดาวน์โหลด ppt รายรับและรายจ่ายของรัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google