งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายรับและรายจ่าย ของรัฐ. รายได้ของรัฐ 3 แหล่ง ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายรับและรายจ่าย ของรัฐ. รายได้ของรัฐ 3 แหล่ง ใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายรับและรายจ่าย ของรัฐ

2 รายได้ของรัฐ 3 แหล่ง ใหญ่

3 1.1 ภาษีอากร ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไป ภาษีการขายเฉพาะ ภาษีสินค้าเข้า ออก ภาษีลักษณะอนุญาต ภาษีลักษณะอื่นๆ 1. รายได้หลัก ร้อยละ 90

4 1.2 การขายสิ่งของและบริการ การขายหลักทรัพย์และ ทรัพย์สิน การขายบริการ

5 1.3 รัฐพาณิชย์และ รัฐวิสาหกิจ 1.4 รายได้อื่นๆ เช่น เงินค่าปรับ เงิน ส่งคืนและชดใช้ รายได้จากการผลิต เหรียญกษาปณ์

6 2. เงินกู้ เมื่อรัฐไม่มีเงินพอเพียง ในการใช้จ่ายเป็น งบประมาณแผ่นดินให้แก่ส่วนราชการต่างๆ กู้ยืมจากแหล่งต่อไปนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป สมาคมมูลนิธิเอกชน

7 3. เงินคงคลัง รายได้ที่ได้จากเงินคงคลัง เป็นเงินที่เก็บอยู่ในคลัง ซึ่ง สะสมมาจากหลายทาง เช่น จากงบประมาณเหลือจ่ายในปี ก่อนๆ จากการชำระหนี้คืน

8 รายจ่ายของรัฐ จำแนกตามลักษณะงาน (Functional Classification) 4 ประเภท การบริหารทั่วไป ได้แก่ การป้องกันประเทศ และ การรักษาความสงบภายใน การบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ การ สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การเศรษฐกิจ ได้แก่ การเชื้อเพลิงและพลังงา การเกษตร การเหมืองแร่ การขนส่งและสื่อสาร ด้านอื่นๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนท้องถิ่น เงินสำรอง จ่าย


ดาวน์โหลด ppt รายรับและรายจ่าย ของรัฐ. รายได้ของรัฐ 3 แหล่ง ใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google