งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับ กิจการ ที่มิได้แสวงหา กำไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบัญชีสำหรับ กิจการ ที่มิได้แสวงหา กำไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบัญชีสำหรับ กิจการ ที่มิได้แสวงหา กำไร

2 การดำเนินงานของ สถาบันอุดมศึกษาลักษณะ 3 มิติ วัตถุประสง ค์ พันธ กิจ แผนงาน ( กิจกรรม ) หน่วยงา น ( ผู้ปฎิบั ติ ) กองทุน ( ทรัพยา กร )

3 วัตถุประสงค์ เป็นสถาบันศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

4 พันธกิจ ! จัดการเรียนการสอน ! ทำการวิจัย ! ให้บริการวิชาการแก่สังคม ! ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ! ปรับแปลง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี ! การบริการสาธารณสุข

5 ( กิจกรรมที่จะ ดำเนินการในภายหน้า ) แ ผนงาน ( กิจกรรมที่จะ ดำเนินการในภายหน้า ) แผนงาน ………………………….. แผนงานรอง ……………………. งาน / โครงการ / หลักสูตร ……………………. กิจกรรม ……….……………………… กิจกรรมย่อย ……………………..

6 แผนงานของ สถาบันอุดมศึกษา + แผนงานการบริหารการศึกษา + แผนงานการเรียนการสอน + แผนงานการวิจัย + แผนงานการบริการวิชาการ + แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม + แผนงานปรับแปลง ถ่านทอดและ พัฒนาเทคโนโลยี

7 ( ผู้ปฎิบัติ ) หน่วยงาน ( ผู้ปฎิบัติ ) สำนักงานอธิการบดี กองต่าง ๆ คณะวิชา สถาบัน / ศูนย์

8 กองทุน ( ทรัพยากร ) กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนิสิต / นักศึกษา กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนอื่น

9 ระบบ งบประมาณ ประเภทของงบประมาณ 1. งบดำเนินการ (Operating Budget) 1.1 งบประมาณรายได้ 1.2 งบประมาณรายจ่าย 2. งบลงทุน (Capital Budget) 3. งบกระแสเงินสด (Cash Budget)

10 โครงสร้างของ งบประมาณประจำปี

11 การจัดทำ พิจารณา และ อนุมัติงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ 1. สภามหาวิทยาลัย วางนโยบายและเป้าหมาย ของงบประมาณประจำปี 2. ส่วนงานวางแผนแจ้งนโยบาย และเป้าหมาย ให้หน่วยงานต่าง ๆ 3. หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำงบประมาณ 4. หน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งงบประมาณประจำปี 5. หน่วยแผนงานสรุปงบประมาณตามที่ หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ

12 การพิจารณา งบประมาณ 1. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปี กลั่นกรอง และปรับปรุง 2. งบประมาณประจำปีผ่านความ เห็นชอบ 3. อธิการบดีเสนองบประมาณประจำปี ต่อสภามหาวิทยาลัย 4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรอง งบประมาณประจำปี

13 การอนุมัติ งบประมาณ 1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ งบประมาณประจำปี 2. อธิการบดีแจ้งงบประมาณที่ ได้รับให้แก่หน่วยงานทราบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบัญชีสำหรับ กิจการ ที่มิได้แสวงหา กำไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google