งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีสำหรับกิจการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีสำหรับกิจการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีสำหรับกิจการ
บทที่ 5 การบัญชีสำหรับกิจการ ที่มิได้แสวงหากำไร

2 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาลักษณะ 3 มิติ
การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาลักษณะ 3 มิติ วัตถุประสงค์ พันธกิจ หน่วยงาน (ผู้ปฎิบัติ) กองทุน (ทรัพยากร) แผนงาน (กิจกรรม)

3 วัตถุประสงค์ เป็นสถาบันศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทำการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

4 พันธกิจ ! จัดการเรียนการสอน ! ทำการวิจัย ! ให้บริการวิชาการแก่สังคม
! จัดการเรียนการสอน ! ทำการวิจัย ! ให้บริการวิชาการแก่สังคม ! ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ! ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ! การบริการสาธารณสุข

5 แผนงาน (กิจกรรมที่จะดำเนินการในภายหน้า)
แผนงาน (กิจกรรมที่จะดำเนินการในภายหน้า) แผนงาน………………………….. แผนงานรอง……………………. งาน/โครงการ/หลักสูตร……………………. กิจกรรม……….……………………… กิจกรรมย่อย……………………..

6 แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
+ แผนงานการบริหารการศึกษา + แผนงานการเรียนการสอน + แผนงานการวิจัย + แผนงานการบริการวิชาการ + แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม + แผนงานปรับแปลง ถ่านทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

7 หน่วยงาน (ผู้ปฎิบัติ)
หน่วยงาน (ผู้ปฎิบัติ) สำนักงานอธิการบดี กองต่าง ๆ คณะวิชา สถาบัน/ศูนย์

8 กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา
กองทุน (ทรัพยากร) กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนวิจัย กองทุนบริการวิชาการ กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา กองทุนสินทรัพย์ถาวร กองทุนอื่น

9 ระบบงบประมาณ 1. งบดำเนินการ (Operating Budget) 1.1 งบประมาณรายได้
ประเภทของงบประมาณ 1. งบดำเนินการ (Operating Budget) 1.1 งบประมาณรายได้ 1.2 งบประมาณรายจ่าย 2. งบลงทุน (Capital Budget) 3. งบกระแสเงินสด (Cash Budget)

10 โครงสร้างของงบประมาณประจำปี

11 การจัดทำ พิจารณา และอนุมัติงบประมาณ
การจัดทำ พิจารณา และอนุมัติงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ 1. สภามหาวิทยาลัย วางนโยบายและเป้าหมายของงบประมาณประจำปี 2. ส่วนงานวางแผนแจ้งนโยบาย และเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ 3. หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำงบประมาณ 4. หน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งงบประมาณประจำปี 5. หน่วยแผนงานสรุปงบประมาณตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ

12 การพิจารณางบประมาณ 1. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี กลั่นกรอง และปรับปรุง 2. งบประมาณประจำปีผ่านความเห็นชอบ 3. อธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย 4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจำปี

13 การอนุมัติงบประมาณ 1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณประจำปี
1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณประจำปี 2. อธิการบดีแจ้งงบประมาณที่ได้รับให้แก่หน่วยงานทราบ


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีสำหรับกิจการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google