งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการ ดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการ ดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการ ดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

2 แนวทางการทำงานของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา  ทำทันที  ทำจริง  ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์  ทำต่อเนื่อง

3 หลักการสำคัญของ นโยบาย ๑. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเสมอภาค ๒. มุ่งเน้นดำเนินการให้เสร็จในหนึ่งปี และ มีผลต่อเนื่อง ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ๓. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ๔. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้ สามารถทำงานได้ อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

4 ความครอบคลุมของ นโยบาย นโยบายนี้ เป็นนโยบายการดำเนินงาน ภายในบทบาท ของรัฐมนตรีสาธารณสุข ใน ฐานะ 1. เจ้ากระทรวงสาธารณสุข 2. กำกับดูแลองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ อีก 9 องค์กร รวมทั้งสภาวิชาชีพ ด้านสุขภาพทุกสภาวิชาชีพ การดำเนินการตามนโยบาย จึงต้องการ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อย่างสมานฉันท์ ในลักษณะกัลยาณมิตร ของ กระทรวง สาธารณสุข และองค์กรทั้งหมด

5 ๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบน แผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากร สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ ที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน นโยบายของรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

6 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้าน สุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ นโยบายของรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

7 หลักการสามประการใน การทำงานของ รัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข  เรียบง่าย  สามัคคี  มีธรรมาภิบาล

8 What’s next… รัฐมนตรีได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาอาวุโส และทีม สนับสนุนด้านวิชาการ แล้ว - ทีมสนับสนุนวิชาการของรัฐมนตรี และที่ ปรึกษารัฐมนตรี ดำเนินการร่วมกับกรมและ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความ ชัดเจนของเป้าหมายระยะสั้น และปานกลาง พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ นำเสนอในที่ ประชุมกระทรวงฯ ครั้งแรก ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เร่งรัดการดำเนินงานที่สามารถทำได้ทันที และวางรากฐานการดำเนินงานให้เกิดความ ต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการตาม พรบ. งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ให้ครอบคลุม นโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรี และส่ง ภายใน ๑๙ กันยายน เพื่อเสนอ ครม. ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการ ดำเนินงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google