งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังชุมชนวาวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังชุมชนวาวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังชุมชนวาวี ๒.๒. พื้นที่ในการ ดำเนินงาน พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ๓.๓. วัตถุประสงค์ใน การวางผัง การจัดทำผังชุมชนจะมุ่งเน้นการบริหาร จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน การ อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพ ทางกายภาพของชุมชน บนหลักการพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดเป็น “ ทุน โครงสร้างของชุมชน ” ซึ่งเกิดจากการวางแผน ร่วมกันในชุมชน ๔.๔. ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ๒๙๙ ตารางกิโลเมตร ๕.๕. ประชากร ปัจจุบัน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๒, ๘๘๔ คน ๖.๖. ประชากรในปี เป้าหมาย ปี ๒๕๗๓ จำนวน ๒๗, ๐๐๐ คน ๗.๗. อัตราการเพิ่ม๐. ๒๘ % ๘.๘. สถานะของผังปัจจุบันได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมกำหนด แล้วเสร็จ ๙.๙. เจ้าของ โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑๐. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงราย ๑๑. ปีที่ดำเนินการ๒๕๕๔ ๑๒. งบประมาณ -

2 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังชุมชนวาวี

3 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันผังชุมชนวาวี


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑.๑. ชื่อโครงการการวางและจัดทำผังชุมชนวาวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google