งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

**************************************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "**************************************************"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 **************************************************
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ************************************************** ๑. ชื่อโครงการ การวางและจัดทำผังชุมชนวาวี ๒. พื้นที่ในการดำเนินงาน พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ๓. วัตถุประสงค์ในการวางผัง การจัดทำผังชุมชนจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพทางกายภาพของชุมชน บนหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดเป็น “ทุนโครงสร้างของชุมชน” ซึ่งเกิดจากการวางแผนร่วมกันในชุมชน ๔. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ๒๙๙ ตารางกิโลเมตร ๕. ประชากรปัจจุบัน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๒,๘๘๔ คน ๖. ประชากรในปีเป้าหมาย ปี ๒๕๗๓ จำนวน ๒๗,๐๐๐ คน ๗. อัตราการเพิ่ม ๐.๒๘ % ๘. สถานะของผัง ปัจจุบันได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมกำหนดแล้วเสร็จ ๙. เจ้าของโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ๑๑. ปีที่ดำเนินการ ๒๕๕๔ ๑๒. งบประมาณ -

2 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังชุมชนวาวี

3 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันผังชุมชนวาวี


ดาวน์โหลด ppt **************************************************

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google