งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ( นายพงศ์เทพ เทพ กาญจนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ( นายพงศ์เทพ เทพ กาญจนา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ( นายพงศ์เทพ เทพ กาญจนา )

2 ประเด็นหลัก ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยผู้ที่มี ความรอบรู้ทั้งภายใน - ภายนอกกระทรวง การศึกษาเป็นหัวใจการแข่งขันของประเทศ ให้ ศธ. มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆ ของ รัฐบาลด้วย ไม่เน้นเฉพาะการศึกษา ประกาศ ๑๐ นโยบาย ศธ. ที่จะขับเคลื่อน การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ

3 ประกาศ ๑๐ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิ การ ที่จะขับเคลื่อน 3

4 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและ ระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑.๑. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ คุณภาพผู้ศึกษา ๑๐ นโยบาย

5 ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพล ภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๐ นโยบาย ( ต่อ ) ๒.๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา

6 ๓.๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๔.๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕.๕. แท็บเล็ต ๖.๖. การวิจัย ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

7 ๗.๗. กองทุนตั้งตัวได้ ๘.๘. ผลักดันการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ๙.๙. งบประมาณ ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

8 โปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ประสิทธิภาพ ๑๐. ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ( นายพงศ์เทพ เทพ กาญจนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google