งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

2 ประเด็นหลัก ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งภายใน-ภายนอกกระทรวง การศึกษาเป็นหัวใจการแข่งขันของประเทศ ให้ ศธ.มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆ ของรัฐบาลด้วย ไม่เน้นเฉพาะการศึกษา ประกาศ ๑๐ นโยบาย ศธ.ที่จะขับเคลื่อน การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ 2

3 ประกาศ ๑๐ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขับเคลื่อน
ประกาศ ๑๐ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขับเคลื่อน 3

4 ๑๐ นโยบาย ๑. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4

5 ๑๐ นโยบาย (ต่อ) ๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 5

6 ๑๐ นโยบาย (ต่อ) ๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔.
แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕. แท็บเล็ต ๖. การวิจัย 6

7 ๑๐ นโยบาย (ต่อ) ๗. กองทุนตั้งตัวได้ ๘. ผลักดันการปฏิรูปการเมือง
เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ๙. งบประมาณ 7

8 ๑๐ นโยบาย (ต่อ) ๑๐. ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
โปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ประสิทธิภาพ 8


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google