งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม

2 คน โครงสร้างพื้นฐานอาชีพ จิตนิยม สังคม: อยู่เย็นเป็นสุข ประเทศไทยในอดีต

3 คน โครงสร้างพื้นฐานอาชีพ ทุนนิยม สังคม: อยู่ร้อนนอนทุกข์ ประเทศไทยในปัจจุบัน

4 คน โครงสร้างพื้นฐาน อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง สังคม: สันติสุขและยั่งยืน แนวทางสู่ความยั่งยืน

5 หลักการของประชาธิปไตย ๑.อำนาจการปกครองเป็นของ ประชาชน ๒.มีความเสมอภาคและเท่าเทียม ๓.การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ๔.การเคารพกฎหมายและสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น ๕.การยอมรับเสียงส่วนใหญ่และ เคารพเสียงส่วนน้อย

6 หลักการของประชาธิปไตย ๖.การใช้เหตุผลและรับฟังความ คิดเห็น ๗.การยินยอม และสมัครใจเข้า ร่วมกิจกรรม ๘.มีความสามัคคี และ ประนีประนอม ๙.มีจิตสำนึกสาธารณะ และยึด ประโยชน์ส่วนรวม วัฒนธรรมประชาธิปไตย

7 หลักธรรม ๑๐ ประการ ๑. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ ๒.มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และ ความถูกต้อง ๓.อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและ ประหยัด ๔.มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ๕.รับฟังความเห็นของผู้อื่น และเคารพ ความคิดเห็นที่แตกต่าง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

8 ๖.มีความตั้งใจจริงและ ขยันหมั่นเพียร ๗.มีความสุจริต และความ กตัญญู ๘.พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคน เก่ง ๙.รักผู้อื่น ๑๐. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9 ๑.คนมีคุณภาพ ๒.ชุมชนมีคุณภาพ ๓.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ๔.การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ๕. Going to Green Going back to Basic ๖. การแก้ปัญหาโรคร้อน การพัฒนาที่ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google