งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

2 จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ ตัวบ่งชี้การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ( อ. ๒. ๑ - ๒. ๑๓ ) ( อ. ๓. ๑ - ๓. ๒ ) ตัวบ่งชี้ของ TQF 12 ตัว สอดคล้องกับ TQF ตามลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ๖ ด้าน - ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ด้านความรู้ - ด้านทักษะทางปัญญา - ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคลและความ รับผิดชอบ บุคคลและความ รับผิดชอบ - ด้านทักษะเชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านภาษาอาเซียน + ๓ และมีคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน ๕ ด้าน คือ ความ ซื่อสัตย์ ความเสียสละ การ ประหยัด มีสัมมาคารวะ และ มีความขยันอดทน และอด กลั้น - ด้านภาษาอาเซียน + ๓ และมีคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน ๕ ด้าน คือ ความ ซื่อสัตย์ ความเสียสละ การ ประหยัด มีสัมมาคารวะ และ มีความขยันอดทน และอด กลั้น

3 จากนโยบาย... สู่การ ปฏิบัติ ด้านการวิจัย โครงการ ตัวบ่งชี้การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ( อ. ๔. ๑ - ๔. ๗ ) - การวิจัยบูรณาการการ เรียนการสอน กับการปัญหาสังคม กับการปัญหาสังคม - การวิจัยบูรณาการการ เรียนการสอน กับภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาท้องถิ่น - การวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนอื่น ๆ

4 จากนโยบาย... สู่การ ปฏิบัติ ด้านการบริการ วิชาการ โครงการ ตัวบ่งชี้การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ( อ. ๕. ๑ - ๕. ๖ ) - สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือองค์กรภายนอก ( เป็นที่พึ่งของชุมชนในลักษณะ ให้เปล่า ) - ส่งเสริม สืบสานโครงการ พระราชดำริ - ส่งเสริมวิชาชีพครู บุคลากร ทางการศึกษา หรือวิชาชีพอื่น - สร้างความเข้มแข็งให้กับ หลักสูตร หรือสาขาวิชาเพื่อสร้าง รายได้

5 จากนโยบาย... สู่การ ปฏิบัติ ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม โครงการ ตัวบ่งชี้การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ( อ. ๖. ๑ - ๖. ๒ ) - การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญา - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ข้ามศาสตร์

6 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt จากนโยบาย... สู่การปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google