งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่ นำเสนอโดย...นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่ นำเสนอโดย...นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่ นำเสนอโดย...นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

2 LOGO แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารผู้บริหารDatabaseDatabase InternetInternet ทีม IT ระบบ ปฏิทินทำงาน

3 LOGO อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ Office Network บริการข้อมูลในชุมชน

4 LOGO โจทย์ สารสนเทศ ด้านสุขภาพ

5 LOGO ผลลัพธ์สารสนเทศที่ต้องการ ปี 57 คณะทำงานมี ศักยภาพ มีระบบการ จัดการที่ดี ข้อมูลมี คุณภาพ KPI - มีการกำหนดหน้าที่ แบ่งงาน รับผิดชอบ - วิเคราะห์ปัญหา + จัดทำแผน + ปฏิบัติตามแผน - ประชุมคณะทำงานทุกเดือน สรุป บทเรียน - ผู้บริหาร M&E ทุกเดือน - มีนักบันทึกข้อมูลต้นแบบ - มีนวตกรรม - ทันเวลา >90% - ถูกต้อง >90% - ครบถว้น > 90% - ทำคำสั่ง คปสอ - ประชุมทุกเดือน - พัฒนาศักยภาพทีมงานมี ความรู้ Database - สร้างขวัญกำลังใจ - พัฒนาทีม IT และ ทีม วิชาการ ควบคู่กัน - ทำระบบเครือข่ายครอบคลุม - ทำระบบสารสนเทศผู้บริหาร - หาอุปกรณ์สื่อสารเข้าถึง - จัดอบรม จนท. ข้อมูล - มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - มีระบบพี่เลี้ยง กิจกรรม - คณะทำงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน

6 LOGO

7 ปัจจุบัน  ฐานข้อมูลงานบริการ ใช้ Hosxp  ระบบสื่อสาร Website คปสอ - ระบบ e-Lockker - ระบบเตือนภัย ไข้เลือดออก - ระบบ SMS แจ้งข่าวสาร จนท. โรคระบาด - ระบบ Link Web อื่น (MIS สสจ เขต : KPI ควบคุมกำกับ ) - ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม - Upload Download( บทความวิชาการ งานวิจัย เอกสาร สื่อพิมพ์ )  อุปกรณ์สื่อสาร - Net ความเร็วสูง ( มี 3 รพสต. ใช้ CDMA)

8 ปัจจุบัน  การสื่อสารเชื่อมโยงทางไกล - ระบบควบคุมทางไกล TeamViewer, HHC online - ระบบปรึกษาทางไกล ยังไม่มี - Socail media (Facebook Line)  คน - Programer - System Analysis - ผู้ดูแลระบบ - นักปฎิบัติการ ด้าน IT

9 ระบบเชื่อมโยงกับ คอนสารโมเดล

10 เว็บไซต์กลางสำหรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง สสจ. กับ สสอ. รพช. www.chaiyaphumhealth.org Link เว็บไซต์เครือข่ายระดับ อำเภอ ที่ทำการติดตั้ง ระบบงานตาม คอนสารโมเดล

11 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง เว็บไซต์ สสจ. กับ เว็บไซต์ สสอ. Block ดึงข้อมูลแจ้งการรับ – ส่งเอกสาร ระหว่าง สสจ. กับ สสอ. ในรูปแบบ ของอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ Block ดึงข้อมูลแจ้งการรับ – ส่งเอกสาร ระหว่าง สสจ. กับ สสอ. ในรูปแบบ ของอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์

12 Locker System * เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย CAPCHA และ MD5  การส่งเอกสารระหว่าง สสอ. กับ สสจ. ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย  สั่งการพร้อมรายละเอียดงาน ชัดเจน และรวดเร็ว  กลุ่มงานใน สสจ./รพ., สสอ.

13

14

15 E-Locker คปสอ. แก้งคร้อ * เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย CAPCHA และ MD5

16 SMS System  แจ้งข่าวสาร  นัดหมาย  ประสานงาน ผ่านระบบ Short Message * เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร และประหยัด ค่าใช้จ่าย

17 ผู้บริหารติดตามผ่าน ระบบ HHC

18

19 ประชุมทางไกล โฟนอิน  ผู้บริหาร Video Link เข้ามาที่ สำนักงาน หรือ ห้อง ประชุมได้ทุกที่ ที่มี เครือข่าย Internet ผ่าน Notebook/Tablet/ Mobile

20 แผนพัฒนา KIS ปี 2557 ติดตั้ง และประเมินผล พัฒนาระบบ วิเคราะห์ระบบ เตรียมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา Add Your Text ม.ค.2557 พ.ย.2556 ต.ค.2556 มี.ค.2557

21 LOGO กรอบแนวทางพัฒนาสารสนเทศกรอบแนวทางพัฒนาสารสนเทศ ผู้บริหาร KIS คปสอ. สส จ เขต สุขภาพ สปสช. รพ. สต. 43 แฟ้ม Men pro datacenter www. khangkro www. khangkro E-office ระดับ อำเภอ

22 LOGO khangkroo Information System : KIS คลังยา E-office GIS HosXP MIS IMDSS ข้อมูล สสอ ระบบงานบุคคล ระบบครุภัณฑ์ ข้อมูล สสอ ระบบงานบุคคล ระบบครุภัณฑ์ ข้อมูลระบบคลังยา ระบบงานบริการ รพสต. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ -ตัวชี้วัดการตรวจราชการ -ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ สสอ. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ -ตัวชี้วัดการตรวจราชการ -ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ สสอ. งานระบาด ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ระบบ DSS ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ระบบ DSS ระบบฐานข้อมูล ด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อ ระบบฐานข้อมูล

23 ออกแบบระบบ Point To Point  ระบบ Lan เชื่อมโยง ทุก รพสต. อยู่ในกลุ่ม เดียวกัน  ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน Datacenter *  ใช้ Internet ร่วมกัน ประหยัดค่าใช้จ่าย  เข้าถึงข้อมูลงาน ใช้ Router switch แจกจ่าย IP เกิดความเชื่อมโยง  แบ่งปันความเร็ว Internet ความเร็วสูง  เป็นการ Back up Data

24

25 Provic 43 แฟ้ม รพสต โนน งิ้ว รพสต โคก กุง 43 แฟ้ม รพช. แก้งคร้อ คปสอ. แก้งคร้อ สสอ. แก้งคร้อ รพ. สต

26 ระบบติดตาม ควบคุม กำกับการ ส่งรายงาน  เพื่อการควบคุม ตรวจสอบ การส่ง รายงาน และแจ้ง เตือนให้ส่งรายงานที่ สำคัญ รพ. สต นาหนองทุ่ม รพ. สต นาแก รพ. สต โคกกุง รพ. สต หนองสังข์ รพ. สต โนนงิ้ว รพ. สต เซียมป่า หม้อ รพ. สต หนองตานา รพ. สต บ้านแก้ง

27

28 ระบบสั่งการ

29 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ นัดหมาย

30 E-locker บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย DHS ตัวอย่างการส่งข้อความหรือหนังสือ

31 Line กลุ่ม VIP แก้งคร้อ

32 LOGO Last Update : 29/2/2012


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่ นำเสนอโดย...นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google