งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology Training & Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology Training & Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology Training & Development

2 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย ประชุม สัมมนา แก่อาจารย์ และหน่วยงานภายนอก ให้บริการห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย ประชุม สัมมนา แก่อาจารย์ และหน่วยงานภายนอก จัดทำศูนย์สอบวัดความรู้ ความสามารถด้านไอที จัดทำศูนย์สอบวัดความรู้ ความสามารถด้านไอที ให้บริการพิมพ์ ภาพโปสเตอร์ ขนาด A0, A1 ให้บริการพิมพ์ ภาพโปสเตอร์ ขนาด A0, A1

3 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมการใช้งานระบบ Video Conference - การเรียนการสอนทางไกล - การประชุมสัมมนาทางไกล ดูแลควบคุมการใช้งานระบบ Video Conference - การเรียนการสอนทางไกล - การประชุมสัมมนาทางไกล

4 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการขอใช้พื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงการจดทะเบียนโดเมนของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการขอใช้พื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงการจดทะเบียนโดเมนของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

5 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและดูแล Web Application ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย จัดทำและดูแล Web Application ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย

6 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรายวิชา E- learning ที่อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยส่ง เข้าประกวด จำนวน 90 รายวิชา ดูแลรายวิชา E- learning ที่อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยส่ง เข้าประกวด จำนวน 90 รายวิชา

7 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการใช้งานระบบ LMS ( ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ) ดูแลการใช้งานระบบ LMS ( ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต )

8 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ ถ่ายทอดสด การ ประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสด การ ประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

9 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเว็บไซต์ ITMEDIA เว็บไซต์ Media Streaming เป็น นำเสนอสื่อใน รูปแบบมัลติมีเดีย โดยใช้เทคโนโลยี การส่งข้อมูลแบบ Streaming File ผ่าน เครือข่าย จัดทำเว็บไซต์ ITMEDIA เว็บไซต์ Media Streaming เป็น นำเสนอสื่อใน รูปแบบมัลติมีเดีย โดยใช้เทคโนโลยี การส่งข้อมูลแบบ Streaming File ผ่าน เครือข่าย

10 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายการ IPTV นำเสนอรายการสด และรายการบันทึก เทป ผ่าน อินเตอร์เน็ต จัดทำรายการ IPTV นำเสนอรายการสด และรายการบันทึก เทป ผ่าน อินเตอร์เน็ต - กิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย - การจัดรายการจากตัวแทน ชมรม สโมสรนักศึกษา และ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย - รายการภูมิปัญญาชาวบ้าน จากชุมชนท้องถิ่น

11 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ ระบบบนเครือข่ายที่จัดทำและ ดูแล


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology Training & Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google