งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การค้นคืนข้อมูล การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอล เป็นข้อมูลทางไฟฟ้าในรูปของบิต (Bit) หรือเลขฐานสอง สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตัวเลข (Numeric) ตัวอักษร (Text) เสียง (Voice) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Video, Animation) ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia)

5 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืนสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

7 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับข้อมูล (Input device) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยความจำหลัก (Main memory) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage) อุปกรณ์ที่แสดงผล (Output device)

8 ซอฟต์แวร์ (Software) ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

9 ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับ-ส่งสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

10 ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ช่องทางหรือสื่อกลาง (Communication media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ(Communication device) คืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องทางหรือสื่อกลางให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ เช่น Hub, Repeater, Router

11 แยกประเภทระบบเครือข่ายตามขนาด
แลน (LAN) : ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ภายในห้องเดียวกัน สำนักงานเดียวกัน แวน (WAN) : ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ในระดับประเทศ ทวีป แยกประเภทระบบเครือข่ายตามกลุ่มผู้ใช้ อินทราเน็ต (Intranet) : เป็นเครือข่ายภายในองค์กร เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) : เป็นเครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม อินเตอร์เน็ต (Internet) : ระบบเครือข่ายสากล ให้บริการสื่อสารข้อมูล ทั่วโลก

12 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์ เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน สามารถทำให้การสื่อสารกันภายในเครือข่ายได้หลายรูปแบบ เช่น , Chat, Teleconference, Video Coference

13 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเร็วในการประมวลผล ความถูกต้องในการประมวลผล การเก็บบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google