งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วย จัดการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วย จัดการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า

2 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วย จัดการสารสนเทศ  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  การแสดงผลลัพธ์  การค้นคืนข้อมูล  การรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer)  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4  ข้อมูลที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอล เป็นข้อมูลทางไฟฟ้าในรูปของ บิต (Bit) หรือเลขฐานสอง 0011001 0000111 0011100  สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ตัวเลข (Numeric)  ตัวอักษร (Text)  เสียง (Voice)  ภาพนิ่ง (Still Image)  ภาพเคลื่อนไหว (Video, Animation) ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia)

5 องค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 ระบบคอมพิวเตอร์  หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และ ค้นคืนสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์

7 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รับข้อมูล (Input device)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  หน่วยความจำหลัก (Main memory)  หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage)  อุปกรณ์ที่แสดงผล (Output device)

8 ซอฟต์แวร์ (Software)  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน

9 ระบบเครือข่าย  ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับ - ส่ง สารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้  ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการ สื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

10  ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ช่องทางหรือสื่อกลาง (Communication media) เป็นช่องทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (Communication device) คืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องทางหรือสื่อกลางให้ สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ เช่น Hub, Repeater, Router

11  แยกประเภทระบบเครือข่ายตามขนาด  แลน (LAN) : ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ภายในห้อง เดียวกัน สำนักงานเดียวกัน  แวน (WAN) : ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ในระดับประเทศ ทวีป  แยกประเภทระบบเครือข่ายตามกลุ่มผู้ใช้  อินทราเน็ต (Intranet) : เป็นเครือข่ายภายใน องค์กร  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) : เป็นเครือข่ายที่ใช้ เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ทำธุรกิจ ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม  อินเตอร์เน็ต (Internet) : ระบบเครือข่ายสากล ให้บริการสื่อสารข้อมูล ทั่วโลก

12 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย  ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ช่วยให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกใน การใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์ เนื้อที่บน ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน  สามารถทำให้การสื่อสารกันภายในเครือข่าย ได้หลายรูปแบบ เช่น Email, Chat, Teleconference, Video Coference

13 ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ  ความเร็วในการประมวลผล  ความถูกต้องในการ ประมวลผล  การเก็บบันทึกข้อมูล  การเผยแพร่ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วย จัดการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google