งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์

2 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น • พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม ) ให้มี คุณภาพ ( ครบถ้วน ทันเวลา ) - รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้คุณภาพร้อยละ 100 ครบถ้วน หมายถึง รพ. และ PCU/ ศสม. ส่งออกแฟ้มพื้นฐานรวมกันได้ จำนวน 43 แฟ้ม รพ. สต. ส่งออกแฟ้มพื้นฐานได้ทั้งหมด จำนวน 36 แฟ้ม ทันเวลา หมายถึง จัดส่งภายในวันที่ 25 ของเดือน ถัดไป

3 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น • นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการ บริหารจัดการ -KPI ตามยุทธศาสตร์และการ ประเมินผล CUP - ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรในความ รับผิดชอบ / กลุ่มเป้าหมาย (PERSON) - รายงานของกลุ่มงาน

4 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น • พัฒนาระบบการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูล - แต่งตั้งทีมตรวจสอบ / ประกวด หน่วยงาน • เพิ่มประสิทธิภาพในการ ติดต่อสื่อสาร - ถ่ายทอดการประชุม กวป./ การ ประชุมสำคัญ ผ่านระบบ VDO/ WEB Conference - สร้างกลุ่มในการสื่อสาร ผ่าน Facebook Line และอื่นๆ

5 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ โรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 64 % เฉลี่ย ปี 2557= 70 %

6 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เฉลี่ย = 81 %

7 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เฉลี่ย = 87 %

8 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยกราย โรงพยาบาล ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เฉลี่ย ปี = 89 %

9 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยก รายอำเภอ ( เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) เฉลี่ย = 97 %

10 ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 ( ต. ค. 56 – มี. ค. 57) เฉลี่ย = 70 %

11 แนวทางการพัฒนาข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557 • แต่งตั้ง PROJECT MANAGER ทุก CUP และ ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ทุกระดับ ( ผู้บันทึก - ผู้ตรวจสอบ ผู้ส่งออก - ผู้ตรวจสอบการส่งออก ผู้ตรวจสอบการนำเข้า DATA CENTER ของ จังหวัด ) - วิเคราะห์ปัญหา (HW SW PW) และ หาทางปรับปรุงแก้ไข - จัดระบบตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ คุณภาพ - นำเสนอผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำกับ งาน สม่ำเสมอ - วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน KPI จาก 43 แฟ้ม ( เข้าใจนิยาม KPI และพัฒนาให้ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด )

12 กระบวน การพัฒนาคุณภาพ ข้อมูล การ พัฒนา คุณภาพ ข้อมูล การ วางแ ผน การ ลง มือ ทำ ปรับป รุง แก้ไข การตรวจ สอบ จัดทำแผน กำหนด กิจกรรม เวลาที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ - การสำรวจ ข้อมูล - การบันทึก ตรวจสอบการบันทึก การจัดส่ง ความ ครบถ้วน ถูกต้อง สรุปวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมสรุป ปัญหา และ หาแนวทาง แก้ไขทุกเดือน

13


ดาวน์โหลด ppt LOGO งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google