งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

2 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น ทันเวลา หมายถึง จัดส่งภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) ให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ทันเวลา) -รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต. ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้คุณภาพร้อยละ 100 ครบถ้วน หมายถึง รพ.และ PCU/ศสม. ส่งออกแฟ้มพื้นฐานรวมกันได้ จำนวน 43 แฟ้ม รพ.สต ส่งออกแฟ้มพื้นฐานได้ทั้งหมด จำนวน 36 แฟ้ม ทันเวลา หมายถึง จัดส่งภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

3 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการบริหารจัดการ
นโยบาย สสจ.ขอนแก่น นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการบริหารจัดการ -KPI ตามยุทธศาสตร์และการประเมินผล CUP -ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรในความรับผิดชอบ/ กลุ่มเป้าหมาย (PERSON) - รายงานของกลุ่มงาน

4 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น พัฒนาระบบการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูล
นโยบาย สสจ.ขอนแก่น พัฒนาระบบการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูล -แต่งตั้งทีมตรวจสอบ/ประกวดหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร -ถ่ายทอดการประชุม กวป./การประชุมสำคัญ ผ่านระบบ VDO/ WEB Conference -สร้างกลุ่มในการสื่อสาร ผ่าน Facebook Line และอื่นๆ

5 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ
เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 64 % เฉลี่ย ปี 2557= 70 %

6 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายโรงพยาบาล(เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
เฉลี่ย = 81 %

7 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
เฉลี่ย = 87 %

8 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยกรายโรงพยาบาล(เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
เฉลี่ย ปี = 89 %

9 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
เฉลี่ย = 97 %

10 ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ
ร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 –มี.ค. 57) เฉลี่ย = 70 %

11 แนวทางการพัฒนาข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557
แนวทางการพัฒนาข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2557 แต่งตั้ง PROJECT MANAGER ทุก CUP และผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ทุกระดับ ( ผู้บันทึก-ผู้ตรวจสอบ ผู้ส่งออก-ผู้ตรวจสอบการส่งออก ผู้ตรวจสอบการนำเข้า DATA CENTER ของจังหวัด) - วิเคราะห์ปัญหา (HW SW PW) และหาทางปรับปรุงแก้ไข - จัดระบบตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ คุณภาพ - นำเสนอผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำกับงาน สม่ำเสมอ - วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน KPI จาก 43 แฟ้ม (เข้าใจนิยาม KPI และพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

12 กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
การวางแผน การลงมือทำ ปรับปรุงแก้ไข จัดทำแผน กำหนดกิจกรรม เวลาที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ประชุมสรุปปัญหา และ หาแนวทางแก้ไขทุกเดือน ดำเนินการ -การสำรวจข้อมูล -การบันทึก ตรวจสอบการบันทึก การจัดส่ง ความครบถ้วน ถูกต้อง สรุปวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจ สอบ

13


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูล และ เทคโลโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google