งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค
สรุปผลการติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค

2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ปี 2551 - 2554
เจ้าภาพ 2551 คร. / อ / สนย. / สน.ตรวจ / สปสช. คร. 2552 อ / คร. / พ / จ / สน.ตรวจ / สปสช. 2553 คร. / อ / พ / จ / สน.ตรวจ / สปสช. คร 2554

3 ข้อสังเกตที่สำคัญจาก M&E ปี 2553
ภาพรวมของการจัดการแผนบูรณาการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของหน่วยงานพื้นที่ เป็นจุดอ่อนที่ควรพัฒนาศักยภาพโดยด่วน ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล โดยเฉพาะเรื่องมาตรการแก้ปัญหา ควรพัฒนาบทบาทกำกับติดตาม และพัฒนาระบบ M&E ของ สสจ. ให้เข้มแข็ง ความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต และเขตตรวจราชการยังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องเขต การหารือร่วมกันน้อยในบางเขต ศักยภาพและการรับรู้ของศูนย์วิชาการเขต สปสช. เขต ยังห่างจากปัญหาจริงในระดับพื้นที่

4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการดำเนินงานปี 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค
1. ควรพัฒนาศักยภาพ M&E ของทีมประเมินระดับเขต 2. ศูนย์วิชาการควรมีผู้รับผิดชอบงาน M&E และมีกรอบโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 3 ศูนย์วิชาการควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับจังหวัด และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา

5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการดำเนินงานปี 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค (2)
5. ส่วนกลางควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน P&P ให้ชัดเจนและตรงกันระหว่าง กสธ. (กรมที่เกี่ยวข้อง) กับ สปสช. รวมทั้งถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบฯ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและเข้าใจร่วมกัน 6. ควรพัฒนาบทบาทของการสนับสนุนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล โดยเฉพาะด้านวิชาการ การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ

6 แผนการดำเนินงาน M&E ปี 2554
กิจกรรม เวลา 1. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานฯ 21 – 22 เม.ย. 54 2. ประชุมชี้แจงผู้ประเมินระดับเขตฯ 26 พ.ค. 54 3. ประชุมนำเสนอผลการประเมินฯ 1 – 2 ก.ย. 54

7 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปี 2554
โดย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ณ 28 กพ. 54 โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ ระยะแรกทำให้เป็นกระบวนการที่จับต้องได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจที่กำหนด (Standard performance) แต่ระยะต่อไปต้องต่อยอดเรื่องคุณภาพ (Above standard) กรมควบคุมโรคต้องผลักดันยุทธศาสตร์ให้ไปสู่ทิศทางของฐานปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับมือให้ทันกับสถานการณ์ โดยเฉพาะนโยบายการกระจายอำนาจ ที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งมิใช่การผลักภาระทั้งหมดให้ท้องถิ่น อำเภอจึงต้องหาจุดสมดุลของการทำงานร่วมกันกับท้องถิ่นให้ได้

8 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปี 2554 (2)
ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปี (2) กรอบการประเมินแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง ผู้ประเมินจาก สคร. ต้องให้ความสำคัญในประเด็น การวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำไปสู่การวางแผน ควรเน้นที่การวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลจากจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนอำเภอ

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด ในระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด ในระยะต่อไป การประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การสรุปผลงานของอำเภอในคุณลักษณะข้อ 5 ควรเสนอเป็นเอกสารวิชาการให้ผู้ประเมินได้ตรวจสอบ ซึ่งหากผ่านการคัดเลือกเป็นอำเภอต้นแบบ จะมีคุณค่าทางวิชาการ ควรวางกรอบการพัฒนาเชิงคุณภาพในอนาคต โดยให้น้ำหนักกับบทบาทของ อปท. และการสนับสนุนด้านวิชาการจากอำเภอ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google