งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ปี 2553 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ปี 2553 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ปี 2553 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค 1

2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ปี 2551 - 2554 ปีหน่วยงานเจ้าภาพ 2551 คร. / อ / สนย. / สน. ตรวจ / สปสช. คร. 2552 อ / คร. / พ / จ / สน. ตรวจ / สปสช. อ 2553 คร. / อ / พ / จ / สน. ตรวจ / สปสช. คร 2554 อ / คร. / พ / จ / สน. ตรวจ / สปสช. อ 2

3 ข้อสังเกตที่สำคัญจาก M&E ปี 2553 1. ภาพรวมของการจัดการแผนบูรณาการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหา ในพื้นที่ระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของหน่วยงาน พื้นที่ เป็นจุดอ่อนที่ควรพัฒนาศักยภาพโดยด่วน ทั้งระดับ จังหวัด / อำเภอ / ตำบล โดยเฉพาะเรื่องมาตรการแก้ปัญหา 3. ควรพัฒนาบทบาทกำกับติดตาม และพัฒนาระบบ M&E ของ สสจ. ให้เข้มแข็ง 4. ความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต และเขตตรวจราชการยังมี ความเหลื่อมล้ำเรื่องเขต การหารือร่วมกันน้อยในบางเขต 5. ศักยภาพและการรับรู้ของศูนย์วิชาการเขต สปสช. เขต ยัง ห่างจากปัญหาจริงในระดับพื้นที่ 3

4 1. ควรพัฒนาศักยภาพ M&E ของทีม ประเมินระดับเขต 2. ศูนย์วิชาการควรมีผู้รับผิดชอบงาน M&E และมีกรอบโครงสร้างหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน 3 ศูนย์วิชาการควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาร่วมกับจังหวัด และเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการ ดำเนินงานปี 2553 ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค 4

5 5. ส่วนกลางควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน P&P ให้ชัดเจนและตรงกันระหว่าง กสธ. ( กรมที่เกี่ยวข้อง ) กับ สปสช. รวมทั้งถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบฯ ให้ ผู้บริหารทุกระดับทราบและเข้าใจร่วมกัน 6. ควรพัฒนาบทบาทของการสนับสนุนทั้งใน ระดับจังหวัดและอำเภอ ในการดำเนินงาน กองทุนสุขภาพตำบล โดยเฉพาะด้านวิชาการ การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการต่างๆ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการ ดำเนินงานปี 2553 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค (2) 5

6 แผนการดำเนินงาน M&E ปี 2554 6 กิจกรรมเวลา 1. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงาน ฯ 21 – 22 เม. ย. 54 2. ประชุมชี้แจงผู้ประเมินระดับเขตฯ 26 พ. ค. 54 3. ประชุมนำเสนอผลการประเมินฯ 1 – 2 ก. ย. 54

7 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการดำเนินงานของกรม ควบคุมโรค ปี 2554 โดย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการ กระทรวง เขต 5 ณ 28 กพ. 54 1. โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ เป็น เครื่องมือหนึ่งตามยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งของพื้นที่ ระยะแรกทำให้เป็นกระบวนการ ที่จับต้องได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจที่ กำหนด (Standard performance) แต่ระยะต่อไป ต้องต่อยอดเรื่องคุณภาพ (Above standard) 2. กรมควบคุมโรคต้องผลักดันยุทธศาสตร์ให้ไปสู่ ทิศทางของฐานปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคที่ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับมือให้ทันกับ สถานการณ์ โดยเฉพาะนโยบายการกระจาย อำนาจ ที่ส่งผลให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง มิใช่การผลักภาระทั้งหมดให้ท้องถิ่น อำเภอจึงต้อง หาจุดสมดุลของการทำงานร่วมกันกับท้องถิ่นให้ ได้ 7

8 3. กรอบการประเมินแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่แท้จริง ผู้ประเมินจาก สคร. ต้องให้ความสำคัญในประเด็น การวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำไปสู่การ วางแผน ควรเน้นที่การวิเคราะห์หา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการที่ผ่าน มา โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล จากจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนอำเภอ 8 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการดำเนินงานของกรม ควบคุมโรค ปี 2554 (2)

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด ในระยะต่อไป ๑.การประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการ ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒.การสรุปผลงานของอำเภอในคุณลักษณะข้อ 5 ควรเสนอเป็นเอกสารวิชาการให้ผู้ประเมินได้ ตรวจสอบ ซึ่งหากผ่านการคัดเลือกเป็นอำเภอ ต้นแบบ จะมีคุณค่าทางวิชาการ ๓.ควรวางกรอบการพัฒนาเชิงคุณภาพในอนาคต โดยให้น้ำหนักกับบทบาทของ อปท. และการ สนับสนุนด้านวิชาการจากอำเภอ 9

10 ขอบคุณค่ะ 10


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ปี 2553 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google