งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำงานอย่างไร ให้เป็นทีมที่ดี. มนุษย สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะ ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มา ซึ่งความรักใคร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำงานอย่างไร ให้เป็นทีมที่ดี. มนุษย สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะ ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มา ซึ่งความรักใคร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำงานอย่างไร ให้เป็นทีมที่ดี

2 มนุษย สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะ ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มา ซึ่งความรักใคร่ นับถือ

3 ธรรมชาติมนุษย์ 1. มนุษย์พฤติกรรม ( การ แสดงออกทางวาจา สีหน้า ท่าทาง ) 2. มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด ( เหตุที่ มนุษย์มีความรัก เกลียด กลัว โกรธ ชิงชัง ชอบ ) 3. มนุษย์มีปัญญา ( ฉลาด โง่ ใน ตัวเอง ) ชอบแสดงตัว (extrovert ) ชอบเก็บตัว (introvert) หัวรุนแรง (ambivert)

4 ทีม การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มา ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมี ประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติต่าง เกิดความพอใจในการปฏิบัติ ต่อกันและกัน ผลงานที่ได้มา จากการร่วมแรงร่วมใจกันของ สมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศในทีมงานสมาชิก จะมีความรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน และรู้สึกว่าตนเอง ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

5 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ ทำงานร่วมกันของบุคคล “No two persons are alike” ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน

6 องค์ประกอบของทีมงาน 1. เป้าหมาย (Goals) 2. ความสามารถพิเศษ (Talent) 3. บทบาท (Roles) ( ผู้นำ สมาชิก ) 4. กระบวนการทำงาน (Procedures) 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) 6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement)

7 ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม 1. วิเคราะห์งาน 2. กำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน 3. วางแผนการทำงาน 4. กำหนดกิจกรรม 5. แบ่งงานให้สมาชิก ของทีม


ดาวน์โหลด ppt ทำงานอย่างไร ให้เป็นทีมที่ดี. มนุษย สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะ ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มา ซึ่งความรักใคร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google