งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด จัดทำโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย บัวเขียว เลขที่ 12 2. นางสาวชนากานต์ นิวงษา เลขที่ 17 3. นางสาวทัศน์วรรณ มัยวงศ์ เลขที่ 24 สาขาการศึกษาปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด จัดทำโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย บัวเขียว เลขที่ 12 2. นางสาวชนากานต์ นิวงษา เลขที่ 17 3. นางสาวทัศน์วรรณ มัยวงศ์ เลขที่ 24 สาขาการศึกษาปฐมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด จัดทำโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย บัวเขียว เลขที่ 12 2. นางสาวชนากานต์ นิวงษา เลขที่ 17 3. นางสาวทัศน์วรรณ มัยวงศ์ เลขที่ 24 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 ปี 3

3 ความหมาย วิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอน ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียน เล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูล ของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และ ผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการ อภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้

4 ทฤษฎี / แนวคิด จุดมุ่งหมายของการใช้เกมประกอบการสอน 1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยผ่อน คลายความตึงเครียด เสริมสร้างการตื่นตัว และมี บรรยากาศที่แตกต่างกัน 2. เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน จะช่วยให้ นักเรียนสนใจบทเรียน 3. เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และ ช่วยฝึกภาษา 4. เป็นเทคนิคในการสอนไวยากรณ์ ระบบเสียง ภาษา

5 องค์ประกอบสำคัญของวิธีสอน มีเกมและกติกาการเล่น มีการเล่นเกมตามกติกา มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และ พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการเล่น ขั้นตอนสำคัญของการสอน ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการ หรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน

6 เกมที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอน คือเกม ที่เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติ ซึ่งเป็นการทำซ้ำๆจะ เกิดทักษะขึ้นควรจัดทำเป็นเกมที่จะทำให้เรียน สนุกสนาน ตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ ควรออกแบบไม่ให้ ผู้เรียนต้องรอคอยนาน

7 ประโยชน์ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีสอนโดย ใช้เกม ข้อดี 1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ เรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิด การเรียนรู้จากการเล่น 2) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ทำให้การ เรียนรู้นั้นมีความหมาย และอยู่คงทน 3) เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะ สอนและผู้เรียนชอบ

8 ข้อจำกัด 1. เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก 2. เป็นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากการเล่นเกม ส่วนใหญ่ ผู้เรียนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ในการ เล่น เฉพาะตน 3. เป็นวิธีสอนที่ขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ สร้าง 4. เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมการ มาก 5. เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการนำการ อภิปรายที่มีประสิทธิภาพ

9

10 ก. ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น ข. ผู้เรียนเล่นเกมตามใจชอบ ค. เด็กสามารถเล่นได้เกมตั้งแต่สอง อย่างขึ้นไป ง. เด็กเล่นเกมตามความของแต่ละบุคคล

11 ก. การฝึกปฏิบัติ ข. เป็นการทำซ้ำๆ ค. สนุกสนาน ตื่นเต้น ง. ให้ผู้เรียนรอคอยนานๆ

12

13 ก. เล่นตามมุม ข. จับคู่ภาพเหมือน ค. งูกินหาง ง. เสือกินวัว

14 ก. จับคู่ภาพเหมือน ข. เล่นตามมุม ค. เสือกินวัว ง. โดมิโน่

15 1. ก 2. ง 3. ง 4. ข 5. ค

16 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด จัดทำโดย 1. นางสาวขวัญฤทัย บัวเขียว เลขที่ 12 2. นางสาวชนากานต์ นิวงษา เลขที่ 17 3. นางสาวทัศน์วรรณ มัยวงศ์ เลขที่ 24 สาขาการศึกษาปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google