งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวและการเลือกคู่ครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวและการเลือกคู่ครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวและการเลือกคู่ครอง

2 ความรักมีค่ามากแค่ไหนสำหรับคุณ

3

4

5

6

7

8

9 การเลือกคู่ครอง จะรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศของตนเองไว้จนถึงวันแต่งงานอย่างไร อธิบายความหมายของคำว่า รัก ใคร่ หลง เวลาที่ดีที่สุด เวลาที่เหมาะสม คนนี้คือคนที่เหมาะสม เขารักจริงอย่างที่พูด

10 เพศศึกษา Sex Education.
การศึกษาว่าด้วยกระบวนการต่างๆของการสืบพันธ์ เพื่อให้เข้าใจเรื่องเพศและควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเองได้ หลักการต่างๆปัญหาส่วนบุคคลและหมู่คณะอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเพศของชายและหญิง

11 กระทำในกรอบของการแต่งงานเท่านั้น
Safe sex กระทำในกรอบของการแต่งงานเท่านั้น อยู่ด้วยกัน มีเพศสัมพันธ์ จับมือ รุกเร้า หอมแก้ม ลูบคลำ กอด จูบ

12 ความรักขั้นพื้นฐานที่ผู้ชายและผู้หญิงต้องการ
ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ ความนับถือ การอุทิศ ความมีเหตุผล ความมั่นใจ ความเชื่อใจ การยอมรับ ความชื่นชม การยกย่อง ความเห็นชอบ กำลังใจ

13 การเลือกคู่ครองของแต่ละบุคคล มีอุดมคติ และเหตุผลที่แตกต่างกัน
1. เพื่อความรักความอบอุ่น การมีชีวิตคู่จะช่วยให้สมหวังในความรักและช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกับผู้ที่ตนรัก 2. เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม 3. เพื่อสร้างฐานะทางครอบครัว ซึ่งอาจนำไปสู่สภาพครอบครัวใหม่ที่มีฐานะดีกว่าเดิม หรือช่วยให้ฐานะที่มีอยู่เดิมนั้นดียิ่งขึ้น

14 หลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครอง
1. ความรักและความพึงพอใจ 2. วุฒิภาวะของคู่สมรส วุฒิภาวะ หมายถึง ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม ได้แก่ 2.1 อายุของคู่สมรส 2.2 สุขภาพกายสมบูรณ์ 2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ ระดับสติปัญญา 3. บุคลิกภาพ 4. ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ

15 การปรับตัวก่อนการแต่งงาน

16 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปรับตัวก่อน การแต่งงาน - พื้นฐานครอบครัวและความ
เมื่อหญิงและชายตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันในอนาคตแล้วการปรับตัวเข้าหา กันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปรับตัวก่อน การแต่งงาน - ลักษณะนิสัย และความเข้ากันได้ - พื้นฐานครอบครัวและความ รับผิดชอบต่อครอบครัว - การวางแผนครอบครัว - ฐานะทางการเงิน

17 แนวทางในการปรับตัว

18 3. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ
1. การปรับตัวทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล ซึ่งได้นำความพึงพอใจมาสู่ทั้งสามีและภรรยานั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้ชีวิตสมรสราบรื่นและมีความสุข แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะแต่งงานเพื่อความสุขทางเพศเท่านั้น 2. การปรับตัวทางอารมณ์ ชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับ การประนีประนอมหรือความยืดหยุ่นของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคู่สมรสที่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี โดยไม่ใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 3. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเงินที่สามีภรรยาทั่วไปมักจะพบในระยะแรกๆของการแต่งงานคือ การมีเงินไม่เพียงพอในการใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงควรที่จะปรึกษากันเพื่อพิจารณาในเรื่องรายได้และรายจ่ายของครอบครัวให้เป็นไปอย่างรัดกุมและประหยัดมากที่สุด การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องเปิดเผย ทั้งสองฝ่ายจึงต้องเข้าอกเข้าใจกัน และซื่อตรงต่อกันในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องการเงินด้วย

19

20


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวและการเลือกคู่ครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google