งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวและการเลือก คู่ครอง. การเลือก คู่ครอง จะรักษาความบริสุทธิ์ ทางเพศของตนเองไว้ จนถึงวันแต่งงาน อย่างไร อธิบายความหมาย ของคำว่า รัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวและการเลือก คู่ครอง. การเลือก คู่ครอง จะรักษาความบริสุทธิ์ ทางเพศของตนเองไว้ จนถึงวันแต่งงาน อย่างไร อธิบายความหมาย ของคำว่า รัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวและการเลือก คู่ครอง

2

3

4

5

6

7

8

9 การเลือก คู่ครอง จะรักษาความบริสุทธิ์ ทางเพศของตนเองไว้ จนถึงวันแต่งงาน อย่างไร อธิบายความหมาย ของคำว่า รัก ใคร่ หลง เวลาที่ดีที่สุด – เวลาที่เหมาะสม – คนนี้คือคนที่เหมาะสม – เขารักจริงอย่างที่พูด

10 เพศศึกษา Sex Education. การศึกษาว่าด้วย กระบวนการต่างๆ ของการสืบพันธ์ เพื่อให้เข้าใจเรื่อง เพศและควบคุม พฤติกรรมทางเพศ ของตนเองได้ หลักการต่างๆปัญหา ส่วนบุคคลและหมู่ คณะอันเนื่องมาจาก ข้อเท็จจริงทาง ชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง กับเพศของชายและ หญิง

11 Safe sex กระทำในกรอบของ การแต่งงานเท่านั้น อยู่ด้วยกัน มี เพศสัมพันธ์ จับมือ รุก เร้า หอมแก้ม ลูบ คลำ กอด จูบ

12 ความรักขั้นพื้นฐานที่ผู้ชาย และผู้หญิงต้องการ ความเอาใจ ใส่ ความ เข้าใจ ความนับ ถือ การอุทิศ ความมี เหตุผล ความมั่นใจ ความเชื่อ ใจ การ ยอมรั บ ความชื่น ชม การยก ย่อง ความ เห็นช อบ กำลังใจ

13 การเลือกคู่ครองของแต่ละบุคคล มีอุดมคติ และเหตุผลที่แตกต่างกัน 1. เพื่อความรักความ อบอุ่น การมีชีวิตคู่จะ ช่วยให้สมหวังในความ รักและช่วยให้เกิด ความรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ ร่วมกับผู้ที่ตนรัก 2. เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ ซึ่ง เป็นไปตามความ ต้องการของธรรมชาติที่ มีมาแต่เดิม 3. เพื่อสร้างฐานะทาง ครอบครัว ซึ่งอาจ นำไปสู่สภาพครอบครัว ใหม่ที่มีฐานะดีกว่าเดิม หรือช่วยให้ฐานะที่มีอยู่ เดิมนั้นดียิ่งขึ้น

14 หลักเกณฑ์ในการ เลือกคู่ครอง 1. ความรักและความพึง พอใจ 2. วุฒิภาวะของคู่สมรส วุฒิภาวะ หมายถึง ความพร้อมทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้า สังคม ได้แก่ 2.1 อายุของคู่ สมรส 2.2 สุขภาพกาย สมบูรณ์ 2.3 วุฒิภาวะทาง อารมณ์ 2.4 ระดับสติปัญญา 3. บุคลิกภาพ 4. ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ

15

16 เมื่อหญิงและชายตัดสินใจ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันในอนาคตแล้วการ ปรับตัวเข้าหา กันจึงเป็นเรื่องที่มี ความสำคัญมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการ ปรับตัวก่อน การแต่งงาน - ลักษณะนิสัย และ ความเข้ากันได้ - พื้นฐานครอบครัว และความ รับผิดชอบต่อ ครอบครัว - การวางแผน ครอบครัว - ฐานะทางการเงิน

17 แนวทางในการปรับตัว

18 1. การปรับตัวทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล ซึ่งได้นำ ความพึงพอใจมาสู่ทั้งสามีและภรรยานั้นย่อมเป็นปัจจัย สำคัญยิ่งที่จะทำให้ชีวิตสมรสราบรื่นและมีความสุข แต่ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะแต่งงานเพื่อความสุข ทางเพศเท่านั้น 2. การปรับตัวทางอารมณ์ ชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับ การ ประนีประนอมหรือความยืดหยุ่นของทั้งฝ่ายชายและฝ่าย หญิงคู่สมรสที่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมมี ความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี โดยไม่ ใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 3. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเงินที่สามีภรรยาทั่วไปมักจะพบ ในระยะแรกๆของการแต่งงานคือ การมีเงินไม่ เพียงพอในการใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงควรที่ จะปรึกษากันเพื่อพิจารณาในเรื่องรายได้และ รายจ่ายของครอบครัวให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ ประหยัดมากที่สุด การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องเปิดเผย ทั้งสองฝ่ายจึง ต้องเข้าอกเข้าใจกัน และซื่อตรงต่อกันในทุกๆ เรื่องรวมถึงเรื่องการเงินด้วย

19

20


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวและการเลือก คู่ครอง. การเลือก คู่ครอง จะรักษาความบริสุทธิ์ ทางเพศของตนเองไว้ จนถึงวันแต่งงาน อย่างไร อธิบายความหมาย ของคำว่า รัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google