งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Power of Communication COMMUNICATION STRATREGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Power of Communication COMMUNICATION STRATREGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Power of Communication COMMUNICATION STRATREGY

2 Organization Communication Goal องค์การ สถานภาพและบทบาท ของบุคลากร การสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

3 ความสำคัญของ การสื่อสารที่มีต่อ บุคคลในองค์การ Conrad (1989) บุคคลใดที่เข้าใจลึกซึ้งถึงหน้าที่และ ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีต่อองค์การ และต่อบุคคล และสามารถใช้ทักษะการ สื่อสารให้เป็นประโยชน์ตามกาลโอกาส ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ เขียน การอ่าน การพูด จะเป็นบุคคลที่มี โอกาสก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และ ความสามารถดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อองค์การเช่นกัน

4 ความสำคัญของ การสื่อสาร Effective communication

5 วัตถุประสงค์และ หน้าที่ของการ สื่อสารในองค์การ Function of communication – การควบคุม ติดตาม ประเมินงาน

6 วัตถุประสงค์และ หน้าที่ของการ สื่อสารในองค์การ ( ต่อ ) Function of communication – การสร้างแรงจูงใจในการ ทำงาน – การสอนงาน การถ่ายทอด ความรู้

7 วัตถุประสงค์และ หน้าที่ของการ สื่อสารในองค์การ ( ต่อ ) Function of communication – ช่วยการแก้ปัญหา – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น – การชี้แจงหรือเกลี้ยกล่อม

8 วัตถุประสงค์และ หน้าที่ของการ สื่อสารในองค์การ ( ต่อ ) Function of communication – การให้ข้อมูล – การเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร  การตัดสินใจของผู้บริหาร  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร

9 ระบบพื้นฐาน ของการ สื่อสาร Intrapersonal communication Interpersonal communication Socio cultural communication

10 เกณฑ์ในการจัดประเภท ของการสื่อสารระหว่าง บุคคล

11 ระดับการสื่อสาร ภายในองค์การ Interpersonal Communication Small group Communication Large group Communication

12  การสื่อสารในกลุ่มย่อยแบบเป็น ทางการ  Problem solving group  Educational Group  การสื่อสารในกลุ่มย่อยแบบไม่ เป็นทางการ  Primary Group  Casual Group การสื่อสารกลุ่มย่อย

13

14 การสื่อสารกลุ่ม ใหญ่ในองค์การ

15 วัตถุประสงค์และ หน้าที่เพื่อการ ติดต่อสื่อสาร To Inform To Regulate To Persuade To Integrate Information Control Motivation Emotion Expression

16 Effective Communication skills สัมพันธภาพระหว่างการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เพื่อ องค์การ เลือกกลยุทธ์การสื่อสารที่ดี ที่สุดเหมาะที่สุด ตามสถานการณ์ ช่วงเวลา และ โอกาสที่ แตกต่างกัน

17 Informal network – การติดต่อสื่อสารแบบคนที่มีความสนิท สนมคุ้นเคย การติดต่อสื่อสารจะมีความ เป็นอิสระ ไม่ต้องคำนึงถึงระดับของอำนาจ หน้าที่และเป็นการสื่อสารที่สร้างความ พอใจให้กับกลุ่มสมาชิก Formal network – การติดต่อสื่อสารในลักษณะแนวดิ่ง ตาม อำนาจหน้าที่ที่เป็นลูกโซ่และมีขีดจำกัด การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร

18 Metaphor of the Dancing Rope Formal / Structural dimension relational dimension Power dimension

19

20 หลักของวิธีประชุมแบบ AIC ตั้งอยู่บน พื้นฐานของความพึงพอใจ และมีจุดมุ่งหมาย เดียวกัน ในอันที่จะสร้างสรรค์ และจัดการ ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการประชุม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1. ขั้นตอนความพึงพอใจ หรือ Appreciation (A) 2. ขั้นตอนกลวิธีที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ Influence (I) 3. ขั้นตอนการควบคุม หรือ Control (C)

21  สมาชิกในองค์การทุกคนร่วมมือร่วมใจ  ให้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง  เลือกสถานที่ประชุม  Task Priorities  นำเสนอในที่ประชุม  วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  กำหนดและทบทวนเป็นประจำทุกปี

22  ต้องการให้สมาชิกบรรลุเป้าหมาย เดียวกัน  ร่วมมือมากกว่าแข่งขัน

23  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  หลีกเลี่ยงการประเมินค่า  ร่วมกันใคร่ครวญทบทวนปัญหา

24  กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อสร้าง มนุษยสัมพันธ์ มีการพัฒนา บุคลิกภาพ และสามารถทำงาน เป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดี ในการทำงาน ควรสื่อสารเพื่อ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากร เพื่องานเป็นทีมลุล่วง

25 เทคนิคการสื่อสาร รูปแบบอื่น ๆ โครงการพบกันวันหยุด คุยกันเพื่อแก้ปัญหา บริการตอบคำถามเฉพาะตัว หมายหรือบันทึกจากผู้บริหาร การพบปะเยี่ยมเยียนตามโอกาส

26 การสื่อสาร สาธารณชน ภายในองค์การ การสื่อสารระหว่างองค์การกับ บุคคลภายนอก หรือการสื่อสารระหว่างสมาชิกคน หนึ่ง ขององค์การกับบุคลากรจำนวนมาก

27 เทคนิคการ สื่อสาร House Journal กิจกรรม สื่อมวลชน

28 20 -30 minutes


ดาวน์โหลด ppt The Power of Communication COMMUNICATION STRATREGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google