งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Power of Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Power of Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Power of Communication
STRATREGY

2 Organization Communication Goal
การสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ องค์การ สถานภาพและบทบาทของบุคลากร

3 ความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลในองค์การ
Conrad (1989) บุคคลใดที่เข้าใจลึกซึ้งถึงหน้าที่และประโยชน์ของการสื่อสารที่มีต่อองค์การและต่อบุคคล และสามารถใช้ทักษะการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ตามกาลโอกาสในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเขียน การอ่าน การพูด จะเป็นบุคคลที่มีโอกาสก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และความสามารถดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์การเช่นกัน

4 ความสำคัญของการสื่อสาร
Effective communication Communication is pervasive Communication is critical for success

5 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ
Function of communication การควบคุม ติดตามประเมินงาน Control

6 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ (ต่อ)
Function of communication การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้ Motivation

7 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ (ต่อ)
Function of communication ช่วยการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การชี้แจงหรือเกลี้ยกล่อม Emotion expression

8 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ (ต่อ)
Function of communication การให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การตัดสินใจของผู้บริหาร การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร Information

9 ระบบพื้นฐานของการสื่อสาร
Intrapersonal communication Interpersonal communication Socio cultural communication

10 เกณฑ์ในการจัดประเภท ของการสื่อสารระหว่างบุคคล
Proximity flexibility

11 ระดับการสื่อสาร ภายในองค์การ
Interpersonal Communication Small group Communication Large group Communication

12 การสื่อสารกลุ่มย่อย การสื่อสารในกลุ่มย่อยแบบเป็นทางการ
Problem solving group Educational Group การสื่อสารในกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ Primary Group Casual Group

13 การสื่อสารกลุ่มย่อย บทบาทของสมาชิก บทบาทในด้านการปฏิบัติงาน
บทบาทในด้านการคงสภาพของกลุ่ม

14 การสื่อสารกลุ่มใหญ่ในองค์การ
เครือข่ายองค์การ Connection Mutual understanding

15 วัตถุประสงค์และหน้าที่เพื่อการติดต่อสื่อสาร
To Inform To Regulate To Persuade To Integrate Information Control Motivation Emotion Expression

16 Effective Communication skills
สัมพันธภาพระหว่างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เพื่อองค์การ เลือกกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีที่สุดเหมาะที่สุด ตามสถานการณ์ ช่วงเวลา และโอกาสที่ แตกต่างกัน

17 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
Informal network การติดต่อสื่อสารแบบคนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคย การติดต่อสื่อสารจะมีความเป็นอิสระ ไม่ต้องคำนึงถึงระดับของอำนาจหน้าที่และเป็นการสื่อสารที่สร้างความพอใจให้กับกลุ่มสมาชิก Formal network การติดต่อสื่อสารในลักษณะแนวดิ่ง ตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นลูกโซ่และมีขีดจำกัดการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

18 Metaphor of the Dancing Rope
Formal / Structural dimension relational dimension Power dimension

19 กลยุทธ์การสื่อสาร Team management JET MBO Brainstorming AIC

20 AIC หลักของวิธีประชุมแบบ AIC ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในอันที่จะสร้างสรรค์ และจัดการร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการประชุม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1. ขั้นตอนความพึงพอใจ หรือ Appreciation (A) 2.ขั้นตอนกลวิธีที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ Influence (I) 3.ขั้นตอนการควบคุม หรือ Control (C)

21 Job Expectation Technique
สมาชิกในองค์การทุกคนร่วมมือร่วมใจ ให้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เลือกสถานที่ประชุม Task Priorities นำเสนอในที่ประชุม วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดและทบทวนเป็นประจำทุกปี

22 Management By Objective
ต้องการให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ร่วมมือมากกว่าแข่งขัน

23 บนพื้นฐานจาก Experience
Brainstorming ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการประเมินค่า ร่วมกันใคร่ครวญทบทวนปัญหา บนพื้นฐานจาก Experience

24 Team management กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดีในการทำงาน ควรสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรเพื่องานเป็นทีมลุล่วง

25 เทคนิคการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ
โครงการพบกันวันหยุด คุยกันเพื่อแก้ปัญหา บริการตอบคำถามเฉพาะตัว หมายหรือบันทึกจากผู้บริหาร การพบปะเยี่ยมเยียนตามโอกาส

26 การสื่อสารสาธารณชนภายในองค์การ
การสื่อสารระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอก หรือการสื่อสารระหว่างสมาชิกคนหนึ่ง ขององค์การกับบุคลากรจำนวนมาก

27 เทคนิคการสื่อสาร House Journal กิจกรรม สื่อมวลชน

28 แสดงบทบาทสมมติ บทสรุป Paper Present minutes


ดาวน์โหลด ppt The Power of Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google