งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำงานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำงานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำงานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี

2 มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะศาสตร์ในการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ได้มา ซึ่งความรักใคร่นับถือ

3 ธรรมชาติมนุษย์ 1. มนุษย์พฤติกรรม (การแสดงออกทางวาจา สีหน้า ท่าทาง)
2. มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด (เหตุที่มนุษย์มีความรัก เกลียด กลัว โกรธ ชิงชัง ชอบ) 3. มนุษย์มีปัญญา (ฉลาด โง่ ในตัวเอง) ชอบแสดงตัว (extrovert ) ชอบเก็บตัว (introvert) หัวรุนแรง (ambivert)

4 ทีม การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาทำงานร่วมกันเพื่อ บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ผลงานที่ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกใน ทีมที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศในทีมงานสมาชิกจะมี ความรู้สึกมีความสุขสนุกสนาน และรู้สึกว่าตนเอง ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

5 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของบุคคล
“No two persons are alike” ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน

6 องค์ประกอบของทีมงาน 1. เป้าหมาย (Goals) 2. ความสามารถพิเศษ (Talent)
3. บทบาท (Roles) (ผู้นำ สมาชิก) 4. กระบวนการทำงาน (Procedures) 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) 6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement)

7 ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม
1. วิเคราะห์งาน 2. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน 3. วางแผนการทำงาน 4. กำหนดกิจกรรม 5. แบ่งงานให้สมาชิกของทีม


ดาวน์โหลด ppt ทำงานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google