งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจูงใจ การจูงใจคืออะไร “ การจูงใจ ” หมายถึง การกระทำ ทุกวิถีทางที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด พฤติกรรมในทางที่ต้องการ “ การจูง ใจ ” จึงเป็นเหมือน เป็นแรงขับภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจูงใจ การจูงใจคืออะไร “ การจูงใจ ” หมายถึง การกระทำ ทุกวิถีทางที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด พฤติกรรมในทางที่ต้องการ “ การจูง ใจ ” จึงเป็นเหมือน เป็นแรงขับภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจูงใจ การจูงใจคืออะไร “ การจูงใจ ” หมายถึง การกระทำ ทุกวิถีทางที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด พฤติกรรมในทางที่ต้องการ “ การจูง ใจ ” จึงเป็นเหมือน เป็นแรงขับภายใน ที่ทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการ ทำงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ องค์การคาดหวัง ตอนที่ 6 ผู้นำ

2 การจูงใจพื้นฐานที่สำคัญในการจูงใจ ความต้องการ (Needs) แรงขับ (Drives) พฤติกรรม (Behavior) เป้าหมาย (Goals) ผู้นำ

3 การจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ “ แนวคิดพื้นฐานความต้องการของ มนุษย์ ” 1. ความต้องการทางร่างกาย 2. ความต้องการความปลอดภัย 3. ความต้องการทางสังคม 4. ความต้องการได้รับรับความยกย่อง สรรเสริญ 5. ความต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิต ผู้นำ

4 การจูงใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ “ การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น ของงาน การให้โบนัสกับผู้ปฏิบัติงาน ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น ” ผู้นำ

5 การจูงใจ ปัจจัยที่สำคัญในการจูงใจ 1. สัมฤทธิผลของงาน 2. การยอมรับ 3. ความก้าวหน้า 4. ความสนใจ 5. ความรับผิดชอบ 6. การมีส่วนร่วมในการทำงาน ผู้นำ

6 การจูงใจ การป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจ 1. สภาพการทำงาน 2. นโยบาย 3. ความมั่นคง 4. ผลตอบแทน 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6. การมีส่วนร่วมในการทำงาน 7. สถานภาพตำแหน่ง ผู้นำ

7 การจูงใจ ประเภทของการจูงใจ 1. การจูงใจภายนอก - รางวัล เงินเดือน - ตำแหน่ง หน้าที่การงาน - ความมั่นคงในการทำงาน 2. การจูงใจภายนอก - ความรัก - ความเป็นกันเอง - ความเอื้ออาทรต่อกัน ผู้นำ

8 การจูงใจ ความพึงพอใจในการทำงาน 1. ลักษณะงาน 2. ความก้าวหน้า 3. การยอมรับ 4. ความรับผิดชอบ 5. สัมฤทธิผลของงาน ผู้นำ

9 การจูงใจ การจูงใจคนเป็นเรื่องยาก จงเลิก การทะนงตัว “ ขอให้ดูเยี่ยงรวงข้าวที่ อ่อนน้อมเพียงใด ย่อมหมายถึงรวงข้าว นั้นมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เต็มรวง ต่าง กับรวงข้าวที่มีเมล็ดลีบ รวงย่อมชูตรง ประกาศความไม่มีคุณค่า ” ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt การจูงใจ การจูงใจคืออะไร “ การจูงใจ ” หมายถึง การกระทำ ทุกวิถีทางที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด พฤติกรรมในทางที่ต้องการ “ การจูง ใจ ” จึงเป็นเหมือน เป็นแรงขับภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google