งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักคิด หลักการ และการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักคิด หลักการ และการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักคิด หลักการ และการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ
หลักคิด หลักการ และการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ ผอ.พิริยะ อุทโท

2 ทำแล้ว ตัวเองจะได้อะไร
อย่าคิดว่า ทำแล้ว ตัวเองจะได้อะไร

3 อย่าคิดว่า ทำแล้ว คนอื่นจะได้ดี

4 ทำแล้ว ส่วนรวม/องค์กร จะได้ประโยชน์อย่างไร
ต้องคิดว่า ทำแล้ว ส่วนรวม/องค์กร จะได้ประโยชน์อย่างไร

5 ควรยึดหลักการอะไรบ้าง
การทำงาน ควรยึดหลักการอะไรบ้าง

6 หลักธรรมาภิบาล Good Governance 1

7 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ หลักความ รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความ มีส่วนร่วม

8 คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คุณธรรม (Moral) จริยธรรม (Ethics) ตนเอง โครงสร้าง ระบบ กระบวนการ กลไกควบคุม ลดความสูญเสีย ขจัดรูรั่วไหล ป้องกันการทุจริต ประพฤติ และดำเนินการที่มิชอบ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม พฤติกรรม (Behavior) การปฏิบัติงาน (Operation) 8

9 เป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

10 หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
2

11 พระราชดำรัส “..ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้ เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงาน ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบ พออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้....”

12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร สติ ปัญญา นำสู่ เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

13 คุณลักษณะดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
1) เป็นผู้มีศรัทธาต่อชีวิตของตน 2) เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต 3) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ 4) เป็นผู้มีกาย วาจา ที่งดงาม 5) เป็นผู้ที่รักใคร่ของผู้พบเห็น 6) เป็นผู้มีความรอบรู้ 7) เป็นผู้มีวินัย จรรยาบรรณ 8) เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ 9) เป็นผู้ห่างไกลอบายมุข 10) เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

14 วงจรเดมมิ่ง 3

15

16 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
Plan การวางแผน DO การลงมือทำ Check การตรวจสอบผล Action การแก้ไขปรับปรุง

17 หลักการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ
4

18 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. เตรียมการดี 2. วิธีปฏิบัติเยี่ยม 3. เปี่ยมเลิศผลงาน

19 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 1 เตรียมการดี วางแผนการทำงาน มีการประชุมชี้แจง มอบหมายงานชัดเจน

20 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 2 วิธีปฏิบัติเยี่ยม วิธีเยี่ยม เปี่ยมความร่วมมือ ยึดถืออุดมการณ์

21 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 2 วิธีปฏิบัติเยี่ยม การสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติ มีการพัฒนากระบวนการทำงานสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามลำดับขั้นตอน (ตระหนักในคุณค่า พัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานครบขั้นตอน) วิธีเยี่ยม

22 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 2 วิธีปฏิบัติเยี่ยม เปี่ยมความร่วมมือ มีการประสานความร่วมมือ ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรในองค์กรและเครือข่ายกัลยาณมิตรต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

23 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 2 วิธีปฏิบัติเยี่ยม ยึดถืออุดมการณ์ การตั้งมั่นในเป้าหมายอย่างแน่วแน่ การมีสติ สมาธิในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยปัญญา มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว สามารถต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ โดยอาศัยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน

24 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
ขั้นที่ 3 เปี่ยมเลิศผลงาน มีการพัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผู้ปฏิบัติทุกคนถือเป็นงานหลักที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจ (พัฒนาจริงจังต่อเนื่อง ฟูเฟื่องงานเป็นหลัก ประจักษ์ด้วยผลงาน ประกันความพึงพอใจ)

25 The End ดาวน์โหลดได้ที่


ดาวน์โหลด ppt หลักคิด หลักการ และการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google