งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ.พิริยะ อุทโท. อย่าคิดว่า อย่าคิดว่า ต้องคิดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ.พิริยะ อุทโท. อย่าคิดว่า อย่าคิดว่า ต้องคิดว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ.พิริยะ อุทโท

2 อย่าคิดว่า

3 อย่าคิดว่า

4 ต้องคิดว่า

5

6 1

7 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ รับผิดชอบ หลักความ มีส่วนร่วม

8 คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล (Good Governance) คุณธรรม (Moral) จริยธรรม (Ethics) ตนเอง โครงสร้าง ระบบ กระบวนการ กลไก ควบคุม ลดความสูญเสีย ขจัดรูรั่วไหล ป้องกันการทุจริต ประพฤติ และดำเนินการที่มิชอบ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม พฤติกรรม (Behavior) การปฏิบัติงาน (Operation)

9 เป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

10 2

11

12 มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร สติ ปัญญา นำสู่ เศรษฐกิจ/สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม สมดุล/พร้อมรับต่อ การเปลี่ยนแปลง

13 คุณลักษณะดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 1) เป็นผู้มีศรัทธาต่อชีวิตของตน 2) เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต 3) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ 4) เป็นผู้มีกาย วาจา ที่งดงาม 5) เป็นผู้ที่รักใคร่ของผู้พบเห็น 6) เป็นผู้มีความรอบรู้ 7) เป็นผู้มีวินัย จรรยาบรรณ 8) เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ 9) เป็นผู้ห่างไกลอบายมุข 10) เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 1) เป็นผู้มีศรัทธาต่อชีวิตของตน 2) เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต 3) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ 4) เป็นผู้มีกาย วาจา ที่งดงาม 5) เป็นผู้ที่รักใคร่ของผู้พบเห็น 6) เป็นผู้มีความรอบรู้ 7) เป็นผู้มีวินัย จรรยาบรรณ 8) เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ 9) เป็นผู้ห่างไกลอบายมุข 10) เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

14 3

15

16  P lan การวางแผน  D O การลงมือทำ  C heck การตรวจสอบผล  A ction การแก้ไขปรับปรุง วงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง

17 4

18 หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

19 • วางแผนการทำงาน • มีการประชุมชี้แจง • มอบหมายงานชัดเจน • ว• ว• ว• วางแผนการทำงาน • ม• ม• ม• มีการประชุมชี้แจง • ม• ม• ม• มอบหมายงานชัดเจน หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

20 • วิธีเยี่ยม • เปี่ยมความร่วมมือ • ยึดถืออุดมการณ์ • ว• ว• ว• วิธีเยี่ยม • เ• เ• เ• เปี่ยมความร่วมมือ • ย• ย• ย• ยึดถืออุดมการณ์ หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

21 • วิธีเยี่ยม การสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติ - มีการพัฒนากระบวนการทำงานสม่ำเสมอ - ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามลำดับขั้นตอน (ตระหนักในคุณค่า พัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานครบขั้นตอน) หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

22 • เปี่ยมความร่วมมือ มีการประสานความร่วมมือ ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรในองค์กรและเครือข่าย กัลยาณมิตรต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์ เก่า หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

23 • ยึดถืออุดมการณ์ การตั้งมั่นในเป้าหมายอย่างแน่วแน่ การมีสติ สมาธิในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยปัญญา มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว สามารถต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ โดยอาศัยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

24 (พัฒนาจริงจังต่อเนื่อง ฟูเฟื่องงานเป็นหลัก ประจักษ์ด้วยผลงาน ประกันความพึงพอใจ) มีการพัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผู้ปฏิบัติ ทุกคนถือเป็นงานหลักที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลงานที่ เป็นที่ยอมรับ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ พึงพอใจ (พัฒนาจริงจังต่อเนื่อง ฟูเฟื่องงานเป็นหลัก ประจักษ์ด้วยผลงาน ประกันความพึงพอใจ) มีการพัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผู้ปฏิบัติ ทุกคนถือเป็นงานหลักที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลงานที่ เป็นที่ยอมรับ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ พึงพอใจ ( (( (พัฒนาจริงจังต่อเนื่อง ฟูเฟื่องงานเป็นหลัก ประจักษ์ด้วยผลงาน ประกันความพึงพอใจ) หลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จหลักการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

25


ดาวน์โหลด ppt ผอ.พิริยะ อุทโท. อย่าคิดว่า อย่าคิดว่า ต้องคิดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google