งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก. อารมณ์ การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบ หรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มา กระตุ้นอารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก. อารมณ์ การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบ หรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มา กระตุ้นอารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก

2 อารมณ์ การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบ หรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มา กระตุ้นอารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท ใหญ่ คือ 1.อารมณ์สุขคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือได้รับความสมหวัง 2. อารมณ์ทุกข์ คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่ สบายใจหรือได้รับความไม่สมหวังผลแห่ง อารมณ์ ไม่ว่าอารมณ์สุข หรือ อารมณ์ทุกข์ จะ ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและจะมี การแสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกตาม อารมณ์ที่เกิด

3 ปูพื้นฐานทางด้านอารมณ์และ จิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่นและการดูและเอาใจ ใส่ ซึ่งจะทำให้เด็กมีสภาพจิตและอารมณ์ดี มีความสุข ภูมิใจตนเอง มีความมั่นใจว่าตน เป็นสมาชิกของครอบครัว เป็นที่ยอมรับของ คนอื่นๆ ช่วยให้บุตรหลานเข้าใจเรื่อง ความรู้สึก โกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ผิดหวัง ประหลาดใจ แปลกใจ เป็นต้น เพื่อ ไม่ให้อ่อนไหวกับความรู้สึกสำเร็จหรือ ล้มเหลว ช่วยให้เห็นคุณค่าในตนเอง ว่าตน มีความสามารถมีความสำเร็จ สามารถภูมิใจ ในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้รักษา ปกป้องคุณค่านั้นไปสู่ความดี ความสำเร็จ ต่างๆ ที่จะสามารถควบคุมตนเองได้ อันจะ นำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่มั่นคง สร้าง สัมพันธภาพกับผู้อื่น

4

5 ภาพแสดงอารมณ์ต่างๆของเด็ก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก. อารมณ์ การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบ หรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มา กระตุ้นอารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google