งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารมณ์และความต้องการของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารมณ์และความต้องการของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารมณ์และความต้องการของวัยรุ่น
ความต้องการ คือ ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ ซึ่งสามารถที่แบ่งความต้องการของวัยรุ่นออกได้ดังนี้

2 ความต้องการทางเพศ ความต้องการได้รับอิสระ ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง ความต้องการที่จะได้รับการนับถือจากสังคม ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ

3 ระดับของวัยรุ่น วัยรุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
วัยรุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1. วัยรุ่นตอนต้น 2. วัยรุ่นตอนปลาย

4 สาเหตุของอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

5 ลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว อารมณ์กังวล ๔. อารมณ์ริษยา ๖. อารมณ์รัก อารมณ์อยากรู้อยากเห็น


ดาวน์โหลด ppt อารมณ์และความต้องการของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google