งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการ คือ ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้ บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการ คือ ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้ บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการ คือ ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้ บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ ซึ่ง สามารถที่แบ่งความต้องการของวัยรุ่นออกได้ ดังนี้

2 1. ความต้องการทางเพศ 2. ความต้องการได้รับอิสระ 3. ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง 4. ความต้องการที่จะได้รับการนับถือ จากสังคม 5. ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่า พอใจ

3 วัยรุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1. วัยรุ่นตอนต้น 2. วัยรุ่นตอนปลาย

4 สาเหตุของอารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย ๑.ความเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย ๒.การเปลี่ยนแปลงของ อวัยวะภายใน ๓.การปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ

5 ลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๑.อารมณ์โกรธ ๒.อารมณ์กลัว ๓.อารมณ์กังวล ๔. อารมณ์ริษยา ๖. อารมณ์รัก ๗.อารมณ์อยากรู้อยากเห็น


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการ คือ ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้ บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google