งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเป็นทีม อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัต รา m.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเป็นทีม อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัต รา m."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเป็นทีม อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัต รา Email : amuwwat2509@gmail.co m

2 ขั้นตอนการสร้างทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ เชิญประชุม กำหนดเป้าหมาย แบ่งงานและหน้าที่ ทำความเข้าใจกับบทบาทและ หน้าที่ของสมาชิกทีม ช่วยเหลือกันภายในทีม ประเมินผล ให้ Feedback

3 ปัญหาและอุปสรรคของการ ทำงานเป็นทีม การออมแรงภายในทีม การโยนความรับผิดชอบใน การทำงาน ปัญหาจากผู้บริหาร เช่น ไม่ มีนโยบายชัดเจน ขาดภาวะ ผู้นำ ขาดการวางแผน ฯลฯ

4 ปัญหาและอุปสรรคของการ ทำงานเป็นทีม ( ต่อ ) ปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ขาดเป้าหมายร่วมกัน ขาด ความรับผิดชอบ ขาดขวัญ กำลังใจ ขาดการแบ่งปันข้อมูล ฯลฯ ปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น ระบบงานซ้ำซ้อน ขาดการ ประสานงาน ระบบข้อมูลขาด ประสิทธิภาพ

5 การพัฒนาทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง สมาชิกทีม ส่งเสริมความใส่ใจและการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกทีม สร้างบรรยากาศแห่งความ ไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

6 การพัฒนาทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) ส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกและบุคคลภายนอก องค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ (OCB) ส่งเสริมบรรยากาศการสื่อสารแบบ Supportive

7 การพัฒนาตนเองเพื่อ Teamwork  ค้นหาจุดบอด  ลดจุดซ่อนเร้น  สร้างจุดเปิดเผย  ถาม - ฟังความคิดเห็น มากขึ้น  กล้าเปิดเผยและแสดง ความคิดเห็น

8 องค์ประกอบการเสริมพลังแห่ง การหล่อหลอม ความไว้วางใจ (TRUST) ความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation) การสื่อสารเปิดเผย (Level of Communication)

9 สร้างความไว้วางใจได้ อย่างไร คุณธรรม ซื่อสัตย์ เปิดเผย ตรงไปตรงม า

10 กิจกรรมการสื่อสาร “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักรส ถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะ ถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจา ” สุนทรภู่

11 เรา - We ขอบคุณ - Thank you. ขอแรงหน่อย - If you please คุณเห็นว่าไง - What is your opinion? คุณทำดีจังเลย - You did a good job. ฉันยอมรับว่าฉันผิด - I admitted I Made a mistake. ทักษะการ สื่อสาร : คำพูดที่ควรพูด

12 บรรยากาศการทำงาน สนับสนุนปกป้องตนเอง การแก้ปัญหา ร่วมกัน การพรรณนา การเห็นใจ จริงใจตาม ธรรมชาติ การควบคุม การประเมิน การวางตัวเป็น กลาง ใช้กลยุทธ์

13 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. การตระหนักรู้ในตนเอง 3. เทคนิคการจูงใจ 4. การจัดการกับอารมณ์ 5. การสร้างสัมพันธ์เชิง บวก 6. เรียนรู้รูปแบบการนำตาม สถานการณ์ ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็น ผู้นำและการนำ

14 การบริหารตามสถานการณ์ ต้องคำนึงถึง   ล  ลักษณะงาน  ว วุฒิภาวะผู้ตาม  ค ความต้องการของ ผู้ตาม

15 ความต้องการของผู้ ตาม 1. ความต้องการขั้น พื้นฐาน 2. ความต้องการความ มั่นคง 3. ความต้องการความ รัก สังคม 4. ความต้องการการ ยอมรับ 5. ความต้องการสำเร็จ รู้จักตัวเอง

16 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้ทำ เปิดโอกาสให้คิดอิสระ ถ้าจะอธิบายงานก็อธิบายในสิ่งที่เป็น ประโยชน์เท่านั้น ฝึกบุคลิกที่กล้าแสดงออก ฝึกความกล้าที่จะรับผิดชอบ กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

17 วิธีการสร้างทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ ( ต่อ ) พัฒนา Synergy การพัฒนาตนเองเพื่อทีม พัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ (OCB) พัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ

18 วิธีการสร้างทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ พัฒนาคนให้มี EQ และ AQ พัฒนาทัศนคติแห่งความ ร่วมมือร่วมใจ (I’m OK, you’re OK) วิเคราะห์บุคลิกภาพ ( แก้ไข )

19 ผผู้ตามจะเป็นอย่างไร ให้ดูที่ ผู้นำ ผผู้นำต้องปรับตัวและสร้าง แรงบันดาลใจให้ ผู้ตาม แแรงบันดาลใจนำมาซึ่งภาวะ สร้างสรรค์ ข้อคิด


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเป็นทีม อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัต รา m.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google