งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ตามแนวคิดจิตตปัญญา ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ตามแนวคิดจิตตปัญญา ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ตามแนวคิดจิตตปัญญา ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2 รักที่สุด เรา KU เป็นของใคร ฉันรักที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่ที่ไหน เรา KU ยิ่งใหญ่กว่าใครๆ มารวมใจร่วมกัน สามัคคี

3

4 การจูงใจ (motivation) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล ถูกกระตุ้นจากปัจจัย ต่างๆ ทำให้ เกิดแรงผลักดันให้ แสดงพฤติกรรม ออกมาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ตามที่ผู้ทำการชักจูง ใจกำหนด

5 องค์ประกอบ ของการจูงใจ 1. ภาวะที่กำลังถูกเร้า ได้แก่ ความต้องการ แรงขับหรือ แรงจูงใจ 2. พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ เกิดขึ้นเพราะถูกเร้า 3. ภาวะที่อินทรีย์ไปสู่เป้าหมาย ทำให้เกิด ความพึงพอใจ

6 * พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นหรือถูก เร้าให้แสดงออกมาเรียกว่า พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ ซึ่งจะ แสดงออกมา 3 ลักษณะ 1. มีพลัง แสดงออกด้วย กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งใน ลักษณะที่เป็นการเพิ่มพลัง 2. มีทิศทาง ต้องมุ่งไปทาง ใดทางหนึ่ง 3. การดำรงไว้ เป็นการรักษา ระดับของพฤติกรรมให้ดำรงอยู่

7 สาเหตุของแรงจูงใจ แรงจูงใจ

8 เหตุใดต้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 การสร้างแรงจูงใจในชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความปรารถนาที่จะได้รับ ความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่ วางไว้ ความปรารถนาที่จะได้รับ ความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เป็นแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจภายใน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในระดับที่ไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในระดับที่ไม่เหมือนกัน

10 ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูง มีความรับผิดชอบใน พฤติกรรมตนเอง มีความรับผิดชอบใน พฤติกรรมตนเอง วางมาตรฐานของ พฤติกรรมเป็นเลิศ วางมาตรฐานของ พฤติกรรมเป็นเลิศ ทำงานอย่างมี วัตถุประสงค์ ทำงานอย่างมี วัตถุประสงค์ มีความพยายาม อดทน จนถึงจุดมุ่งหมาย มีความพยายาม อดทน จนถึงจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนระยะยาว มีการวางแผนระยะยาว ชอบทำสิ่งที่ยากๆ ชอบทำสิ่งที่ยากๆ ชอบแข่งขัน ชอบแข่งขัน มีความทะเยอทะยาน มีความทะเยอทะยาน ปรับปรุงตัวเองให้ดีเสมอ ปรับปรุงตัวเองให้ดีเสมอ มีเอกลักษณะของตัวเอง มีเอกลักษณะของตัวเอง ต้องการข้อมูลย้อนกลับ ต้องการข้อมูลย้อนกลับ

11 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความปรารถนาที่จะได้รับ ความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่ วางไว้ ความปรารถนาที่จะได้รับ ความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เป็นแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจภายใน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในระดับที่ไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในระดับที่ไม่เหมือนกัน

12 การสร้างแรงจูงใจตาม แนวพุทธ

13 ฉันทะ ความพอใจ ความมีใจรัก ในสิ่งที่ทำ อยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ

14 วิริยะ ความเพียร ความกล้าหาญ บากบั่น ใจสู้ ไม่หวาดหวั่น ต่อความยากลำบาก

15 จิตตะ ความคิดจดจ่อ มีจิตผูกพัน เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานตลอดเวลา

16 วิมังสา การสืบสวนใตร่ตรอง ใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจสอบ เหตุผล ตรวจสอบข้อบกพร่อง คิดหา หนทางปรับปรุง

17 หยุดดูภาพ.. ภาพหนึ่ง

18 ฉันทะ

19 วิริยะ

20 จิตตะ

21 วิมังสา

22 หนทางแห่งความสำเร็จ

23 Stage

24 คำถามท้ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ อยากบอกอะไรแก่วิทยากร แนวทางในการพัฒนาตนเอง สิ่งที่ชอบ/โดนใจ/ประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ตามแนวคิดจิตตปัญญา ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google