งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น

2 ตัวชี้วัด กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น
อัตราการคลอดในมารดาอายุ ปี คุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน คุณภาพของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ(Psychosocial Clinic)และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่นฯลฯ 27.1ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มมีออกอฮอล์ในประชากรอายุ ปี 27.2ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ปี

3 ตัวชี้วัด กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น
6.1ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการตรวจช่องปาก 6.2ร้อยละของเด็กประถม 1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 ของMedian 5 ปี ย้อนหลัง (ต่อแสนปชก.) ร้อยละของสมาชิก to be number one ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์

4 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
ข้อมูลในระบบงานบัญชี 2 การคลอดบุตรมีชีพของหญิงที่อายุ ปี ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ มีวันที่คลอดอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2557

5

6 ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15
ระบบงานบัญชี 5 เด็กนักเรียน ที่มีอายุ 6-12 ปีเต็ม ที่มีน้ำหนักเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ส่วนสูงเทียบกับน้ำหนัก

7

8

9 ระบบงานบัญชี 5 ตัวชี้วัดที่ 5 ความชุกของผู้ดื่มสุราและสูบบุหรี่ลดลง
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ) ประชากรที่มีอายุ ปี ต้องได้รับการคัดกรองเรื่องการดื่มสุราและสุบบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ คือ ผู้ดื่มสุราหมายถึงผู้ที่เคยดื่มสุราในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้สูบบุหรี่หมายถึง ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา 

10

11

12

13 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี มีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน
ระบบงานบัญชี 5 เด็กที่เกิดในช่วงเดือน 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน ที่เข้ามารับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน คือเด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต 3 แบบ ดังนี้ 1) เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน 2) เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและมีรูปร่างสมส่วน และ 3) เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน

14

15

16 ตัวชี้วัดที่ 10 เด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์
ระบบงานบัญชี 5 เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับวัคซีน MMR และ dTs4

17

18

19

20 การเลื่อนชั้นในระบบงานบัญชี 5
วิธีที่ 1 เลื่อนชั้นเรียนเฉพาะบุคคล

21 การเลื่อนชั้นในระบบงานบัญชี 5
วิธีที่ 2 เลื่อนชั้นทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบงานบัญชี 5

22 จบเรื่องการลงบันทึกข้อมูลของพวกหนูแล้วค่ะ^^
ขอให้ข้อมูล Complete ทุกสถานบริการเลยนะค้า คู่มือดาวน์โหลดได้ที่http:// /html/doc/mis_student.ppt 22


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google