งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับงานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับงานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับงานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย

2 ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย

3 อัตราการเกิดและอัตราการตายอย่าง หยาบปี 2547-2551 ต่อ 1000 ปชก. สถิติชีพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

4 อัตราการเกิดสูงสุด : แม่ฮ่องสอน ปี 2547- 2551 อัตราการเกิดต่ำสุด : ลำพูน ปี 2547-2551 ทำให้อัตราเพิ่มติดลบ

5 สถานะสุขภาพ งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กภายใต้โครงการสายใยรักฯ กลยุทธ: โรงพยาบาลสายใยรักฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

6 สถานการณ์ปัญหา ปัญหาสำคัญ 1. ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม - ทารกคลอดก่อนกำหนด - ทารกคลอดก่อนกำหนด - การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/แม่อายุน้อย - การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/แม่อายุน้อย 2. อัตราตายมารดาสูงกว่าเกณฑ์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ อัตราตายมารดา ไม่เกิน 18 ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 7 % ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 7 % อัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง 90 % อัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง 90 %

7 อัตราการตายของมารดา เป้าหมายไม่เกิน 18 : แสนการเกิดมีชีพ ปี 2547 – 2551 ( มี 4 จังหวัดที่อัตราตายค่อนข้างสูง ) ต่อแสนการเกิดมีชีพ

8 อัตราการตายของมารดา เป้าหมายไม่เกิน 18 : แสนการเกิดมีชีพ ปี 2547 – 2551 (4 จังหวัดที่มีอัตราตายค่อนข้างต่ำ ) ต่อแสนการเกิดมีชีพ

9 อัตราทารกแรกเกิด น. น.<2,500 กรัม ปี 2540 – 2551 มี 3 จังหวัดที่สูงกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีย้อนหลัง

10 อัตราการฝากครรภ์ ANC ครบ 4 ครั้ง ปี 2551 ร้อยละ เป้าหมาย ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90

11 สถานะสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ลดปัจจัย เสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น กลยุทธ : โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ / ยิ้มสดใสเด็กไทย ฟันดี / ทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น

12 สถานการณ์ปัญหา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ป. 1 และ ป. 3 ได้รับบริการตรวจฟัน 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ป. 1 และ ป. 3 ได้รับบริการตรวจฟัน 2. ร้อยละ 40 ของนักเรียน ป. 1 ได้รับเคลือบหลุมร่องฟัน 2. ร้อยละ 40 ของนักเรียน ป. 1 ได้รับเคลือบหลุมร่องฟัน 3. ร้อยละ 60 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 3. ร้อยละ 60 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 4. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 4. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 5. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชร สพท. ละ 1 แห่ง 5. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชร สพท. ละ 1 แห่ง ปัญหาสำคัญ 1. ฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 2. Teenage Pregnancyในวัยเรียนวัยรุ่น

13 แหล่งข้อมูล : การสำรวจกลุ่มอายุสำคัญรายปี ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุจำแนกเป็น เขตและปีที่สำรวจ

14 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ แยกตามภาคและประเทศปี 2548 - 2550

15 ปี 2548254925502551 ลำปาง 13.3417.7215.0015.27 น่าน 10.9013.2114.3815.22 แม่ฮ่องส อน 16.9314.4719.0519.74 พะเยา 12.1913.42 15.0 2 13.5 4 เชียงให ม่ 16.8916.6213.9812.87 แพร่ 12.2311.2816.5611.27 ลำพูน 1311.279.22 9.10 เชียงรา ย 18.2 14.5 14.415.02 เขต 8 จว. 15.3714.9613.3914.21 ร้อยละของแม่คลอดบุตรที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2548 – 2550

16 สถานะสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานภายใต้โครงการคนไทยไร้พุง

17 แนวทางแก้ไขปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาโรคอ้วน กลยุทธ : คนไทยไร้พุง / องค์กรต้นแบบสุขภาพ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 85 ของประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. 1. ร้อยละ 85 ของประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. 2. ร้อยละ 85 ของประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. 2. ร้อยละ 85 ของประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. 3. ร้อยละของ สสจ. ที่ผ่านการประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง 3. ร้อยละของ สสจ. ที่ผ่านการประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง

18 สถานการณ์ปัญหา ร้อยละของการวัดรอบเอวที่เกินปกติ (หญิง) ในชมรมสร้างสุขภาพ เขต 10 ปี 2551 จากการสุ่มสำรวจวัดรอบเอวระดับสะดือ พบว่า เพศชายมีรอบเอวระดับสะดือเกินปกติน้อยกว่าเพศหญิง = 3 : 7 ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะรอบเอวเกินปกติ ศูนย์อนามัยที่ 10 ปี 2551

19 สถานการณ์ปัญหา ร้อยละของการวัดรอบเอวที่เกินปกติ (หญิง) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เขต 10 ปี 2551

20 สถานการณ์ปัญหา ร้อยละของการวัดรอบเอวที่เกินปกติ (หญิง) หน่วยงานของรํฐในอำเภอเมือง เขต 10 ปี 2551

21 สถานะสุขภาพ กลุ่มวัยผู้สูงอายุภายใต้โครงการบูรณาการวัดส่งเสริมสุขภาพ

22 แนวทางแก้ไขปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลยุทธ : วัดส่งเสริมสุขภาพ / ชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ/ ชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ/ ฟันเทียมพระราชทาน ฟันเทียมพระราชทานตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1. วัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอละ 1 แห่ง 2. ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง 3. ร้อยละของผู้สูงอายุใส่ฟันเทียม

23 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ และ เชียงใหม่ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

24 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ และ เชียงใหม่ ประชากรแยกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2550 ในเขต 10 ( ข้อมูล ณ ธันวาคม 2550) ( เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ) กลุ่มอายุ ( ปี ) ชายหญิงรวมร้อย ละ วัย พึ่งพิง อายุ 0 - 14 ปี 499,3 31 474,9 30 974,2 61 18 อายุ 15 – 59 ปี 1,853, 912 1,918,900 3,772,812 70 อายุ 60 – 79 ปี 276,9 32 304,8 31 581,7 63 10. 54 12 อายุ 80 ปี ขึ้นไป 36,68 1 48,29 3 84,97 4 1.4 6 รวม ทั้งหมด 2,666, 856 2,746,954 5,413,810 10030 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

25 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ และ เชียงใหม่ หญิ ง ชา ย 30 25 20 15 10 50 0 0 5 10 15 20 25 30 โครงสร้างประชากรจำแนกตามอายุและเพศ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2550

26 ปีการสำรวจ ร้อยละ ร้อยละของผู้มีโรคปริทันต์ในกลุ่มวัย ทำงานและผู้สูงอายุ คก. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ คก. ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยขน์ผู้สูงอายุ

27 ร้อยละของผู้มีฟันใช้งานได้ 20 ซี่ในกลุ่ม วัยทำงานและผู้สูงอายุ ( ภาพรวมทั้งประเทศ ) ร้อยละ

28 พ.ศ.พ.ศ. ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังสภาวะ ทันตสุขภาพรายปี โครงการฟันเทียม พระราชทาน

29 สถานะสุขภาพ ปัญหาเฉพาะพื้นที่ : ภาวะขาดสารไอโอดีน โครงการ เขต 15 ร่วมใจ สร้างเด็กไทยสมองไว ด้วยไอโอดีน โครงการควบคุม/ป้องกันการขาดสารไอโอดีน พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

30 ปัญหาเฉพาะพื้นที่ การแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีน มาตรการ การใช้เกลือเสริมไอโอดีน, น้ำเสริมไอโอดีน การเสริมไอโอดีนในอาหาร, การให้ความรู้ด้าน โภชนศึกษา การเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน ตัวชี้วัดสำคัญ 1. ตรวจ Urine Iodine ในหญิง ตั้งครรภ์ 2. ตรวจ TSH ในเด็กแรกเกิด 3. สำรวจเกลือไอโอดีนในครัวเรือนมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

31 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะขาด ไอโอดีน จากการสุ่มสำรวจตั้งแต่ ปี 2543- 2550 ในเขต 15

32 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ ขาดไอโอดีน จากการสุ่มสำรวจตั้งแต่ ปี 2543- 2550 ในเขต 16

33 จังหวัด N = จำนวน Sample S. ลำปาง 5,440300 น่าน 4,221300 แม่ฮ่องสอน 3,642250 พะเยา 3,560250 เชียงใหม่ 18,577400 แพร่ 3037250 ลำพูน 3,220250 เชียงราย 10,903350 เขต 8 จว. 52,6002,350(2268) จำนวนการตั้งครรภ์ / กลุ่มตัวอย่างการตรวจ Urine Iodine เพื่อเฝ้าระวังภาวะขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ใช้ Taro Yamane สูตร n = NZ 2 00π(1- π) Ne 2 + Z 2 π (1- π) หรือ n = N 1 + Ne 2 e = 0.02 π = 0.5 Z = 1.96 ความเชื่อมั่น 95% คลาดเคลื่อน (e) ได้ไม่ เกิน 0.02 (2%)

34 ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เกลือเสริม ไอโอดีนที่มีคุณภาพ

35 LBW Teenage Pregnancy พัฒนาการเด็กไทย กับไอโอดีน การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น การดูแลผู้สูงอายุ องค์กรไร้พุง R&D พัฒนารูปแบบ Best Practice

36


ดาวน์โหลด ppt สถานะสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับงานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google