งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

2 ตัวชี้วัด หลัก 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐาน เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี (2,800 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐาน เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี (2,800 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วั ดรอง 1. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีชมรม เด็กไทยทำได้ (3,500 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. ร้อยละ 80 ของเด็กในโรงเรียน ประถมศึกษาแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. จำนวนเด็กชั้น ป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรค ฟันผุบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบ หลุมร่องฟัน (300,000 ราย ) 1. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีชมรม เด็กไทยทำได้ (3,500 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. ร้อยละ 80 ของเด็กในโรงเรียน ประถมศึกษาแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. จำนวนเด็กชั้น ป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรค ฟันผุบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบ หลุมร่องฟัน (300,000 ราย )

3 เพื่อจูงใจให้โรงเรียนมีการ พัฒนาตาม มาตรฐาน อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และ เด็กไทยฟันดี เพื่อประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีการดำเนินงาน บรรลุมาตรฐาน

4 นักวิชาการจากกรมอนามัย ผู้ประสานงานจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

5 ทีมประเมินมีบทบาทหน้าที่ในการ ประเมินโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ 2 เรื่อง คือ 1. โรงเรียนผ่านมาตรฐาน “ อาหาร สะอาดปลอดภัย สุขาน่า ใช้ และเด็กไทยฟันดี ” 2. มีชมรมเด็กไทยทำได้ที่ทำ กิจกรรมครบทั้ง 3 เรื่อง

6 “ โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ มีการดำเนินงาน ผ่านมาตรฐานทุกข้อ ในเรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่า ใช้ เด็กไทยฟันดี และมีชมรม เด็กไทยทำได้ ที่ทำ กิจกรรมครบทั้ง 3 เรื่อง ”

7 “ กลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกันเพื่อทำ กิจกรรมด้านสุขภาพ และมี กิจกรรมเรื่อง อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทย ฟันดี ในโรงเรียน ”

8 ประกอบด้วยมาตรฐาน “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับ โรงอาหาร 30 ข้อ ” จำแนก เป็น 7 หมวด ได้แก่ ก สถานที่รับประทานอาหาร 3 ข้อ ข สถานที่เตรียม - ปรุงอาหาร 4 ข้อ ค อาหาร น้ำ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม 7 ข้อ ง ภาชนะอุปกรณ์ 7 ข้อ จ การรวบรวมขยะและน้ำโสโครก 3 ข้อ ฉ ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 ข้อ ช ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 4 ข้อ

9 ประกอบด้วยมาตรฐาน 16 ข้อ “ สะอาด พอเพียง ปลอดภัย ” (Healthy Accessibility and Safety = HAS ) ดังนี้ 1. สะอาด (Healthy) 9 ข้อ 2. พอเพียง ( Accessibility) 2 ข้อ 3. ปลอดภัย ( Safety) 5 ข้อ

10 ประกอบด้วยมาตรฐาน 8 ข้อ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมด ( มีการปรับภาษาเล็กน้อย ) ตัวอย่างเช่น “ นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ทุกคนได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปาก โดยบุคลากร สาธารณสุขหรือครู อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ” ( ข้อ 1) “ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ เจตคติ และการ ฝึกทักษะการ แปรงฟันและการ ดูแลสุขภาพช่องปาก ” ( ข้อ 7)

11 ขั้นตอนการประเมินเพื่อประกาศ เกียรติคุณ โรงเรียนแจ้ง ความจำนงขอรับ การประเมินไปที่ ศูนย์บริการ สาธารณสุข กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ประสานไปที่สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย ประเมินโรงเรียน และ ชมรม ทีมประเมินกรม อนามัย แจ้งผลการ ประเมิน / มอบ เกียรติบัตร กรมอนามัย

12 - คู่มือการดำเนินงาน เด็กไทยทำได้ - คู่มือการจัดค่ายเด็กไทยทำ ได้ - คู่มือประเมินโรงเรียน - เข็มกลัดนักเรียนแกนนำ ชมรม - เกียรติบัตรโรงเรียนผ่าน มาตรฐาน - เกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ

13 http://dekthai.anamai.moph.go.th

14 นอกจากข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ แล้ว ในเว็บเด็กไทยมีรางวัลมากมาย เช่น ลงทะเบียนชมรมรับรางวัล –30 ชมรมแรก รับ เจลล้างมือ (48 หลอด ) แปรงสีฟัน (144 อัน ) ยาสีฟัน (216 หลอด ) –70 ชมรมต่อไป รับ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ( จำนวนเท่ากัน ) ( ส่งทันทีถึงโรงเรียนถ้าข้อมูล ชมรมครบถ้วน )

15 ประกวดเรื่อง เล่าความสำเร็จ ชิงรางวัล เรื่องที่ชนะใจกรรมการ รับเสื้อสวย 10 ตัว สำหรับแกนนำชมรม อีก 2 ตัว สำหรับครูที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ ดูแลโรงเรียน

16 โรงเรียนซื้อ สุขภัณฑ์ราคา พิเศษ คอตโตมอบ สุขภัณฑ์ฟรีแก่ โรงเรียน ดูรายละเอียดใน เว็บไซด์

17


ดาวน์โหลด ppt โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google