งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัด สุขภาพแห่งชาติ 10-11 พฤศจิกายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัด สุขภาพแห่งชาติ 10-11 พฤศจิกายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัด สุขภาพแห่งชาติ 10-11 พฤศจิกายน 2549

2 สุขภาพกาย   อัตราตายทารกต่อจำนวน เกิดมีชีพ 1,000 ราย   อายุขัยเฉลี่ยของการมี สุขภาพดี (HALE)

3 สุขภาพจิต   อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อ ประชากร 100,000 คน   ร้อยละของประชาชนที่มี ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่

4 สุขภาพปัญญา   ร้อยละของประชากรอายุ 12- 60 ปีที่ประเมินความฉลาดทาง อารมณ์ได้คะแนนในแต่ละด้าน อยู่ในช่วงคะแนนปกติหรือสูง กว่า   ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6-18 ปีที่มี IQ ไม่ต่ำกว่า 100

5 พฤติกรรมสุขภาพ   ร้อยละของประชาชนที่มี กิจกรรมทางกายหรือออก แรงกายระดับปานกลางอย่าง ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ ไม่น้อยกว่า 30 นาที   ร้อยละของผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์   ร้อยละของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่   ร้อยละของผู้ที่ไม่ใช้สารเสพติด

6 พฤติกรรมสุขภาพ   ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่รับประทานผักและ ผลไม้อย่างน้อย 400 กรัม   ร้อยละของประชากรที่กิน อาหารอย่างเหมาะสมตามวัย

7 พฤติกรรมสุขภาพ   ร้อยละของประชากรอายุ 1 ปี ขึ้นไป แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง   ร้อยละของประชากรวัยเจริญ พันธุ์ที่มีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัย ( พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย )


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัด สุขภาพแห่งชาติ 10-11 พฤศจิกายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google