งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 โดย สุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 พฤษภาคม 2550

2 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร • ความเพียร ความ อดทน มีสติ • ทางสายกลาง • ความพอประมาณ มี เหตุผล ภูมิคุ้มกัน ที่ดี • ความรู้ ความ รอบคอบ ระมัดระวัง • คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

3 3 สถานภาพของโครงสร้างด้านสังคม การดูแลเด็ก คนชรา ระบบสวัสดิการ  เบี้ยยังชีพคนชรา 1.08 ล้านคน (100%)  เบี้ยยังชีพคนพิการ 38,600 คน (7.2%) โอกาสทางการศึกษา เพิ่มขึ้น  ขั้นพื้นฐาน 87.3% วิทย์ 24 : สังคม 76  อุดมศึกษา ปี 43- 37.6% ปี 47-44.3% อาชีวะ 37 : สามัญ 63 ความมั่นคงของครอบครัว เปราะบางขึ้น  อัตราการหย่าร้าง 5.03 คู่:พันครัวเรือน  ผู้หญิงเป็นโสดมากขึ้น : อายุ 15-24 ปี โสด 62.7% (ปี 2503) 71.6 (ปี 2543) อายุ 50-59 ปี 2.2% (ปี 2503) 5.9 (ปี 2543) ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สัดส่วนคดีสูงขึ้น  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 122 : แสนคน  คดีชีวิต ร่างกาย เพศ 73.4 : แสนคน  คดียาเสพติด 160 : แสนคน สภาพที่อยู่อาศัย  ประชากรมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 80.4% โอกาสการรับบริการสาธารณสุข ดีขึ้น  หลักประกันสุขภาพ 96.5%  คนไทยสูบบุหรี่น้อยลง ออกกำลัง กายมากขึ้น  การขาดสารอาหารบางประเภทลดลง เล็กน้อย โดยเฉพาะไอโอดีน เหล็ก และวิตามินเอ  การบริโภคที่เกินพอดี ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มคนรวยสุด เทียบกับ กลุ่มยากจนสุด ในเขตเมืองห่างกัน 80 เท่า ในปี 2547 ดีกว่าปี 2543 ที่ห่างกันถึง 107.7 เท่า  เขตชนบทห่างกัน 4.5 เท่าในปี 2547 ดีกว่าปี 2543 ที่ห่างกัน 4.9 เท่า  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 15,341 แห่ง - เด็กภาวะโภชนาการเกิน 17% - ผู้ใหญ่ 40.2% เพิ่มจาก 19.1% สถานภาพทางสังคม เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ 77 ใน 173 ประเทศ

4 4 การกำหนดเป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (MDG Plus) 25 58 25 57 25 56 25 55 25 54 25 53 25 52 25 51 25 50 25 49 25 48 เพิ่มสัดส่วน ผู้หญิงใน รัฐสภา อบต. ผู้บริหาร (45- 49) ลดอัตรา การตาย ทารก เหลือ 15 ต่อการ เกิด 1000 ลด สัดส่วน คน ยากจน เหลือ 4% เพิ่มสัดส่วน พลังงาน หมุนเวียน 8% ให้เด็กทุกคนสำเร็จ การศึกษามัธยม ปลาย ให้เด็กทุกคนสำเร็จจบ การศึกษาระดับ ม.ต้น ลดอัตราการตาย ของมารดาเหลือ 18 ต่อการเกิด 100,000 ลดอัตราเกิดโรค มาลาเรียใน 30 จ. ชายแดนเหลือ 1.4 ต่อ 1,000 ลดอัตราการติด เชื้อเอชไอวีในวัย เจริญพันธุ์เหลือ 1% เพิ่มสัดส่วนการ นำขยะมูลฝอยมา ใช้ประโยชน์ใหม่ 30% ลดอัตราการตายเด็ก (<5 ปี ) ในเขตพื้นที่ สูง ภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลง 1/2 ปี 48-58 ลดอัตราการตาย ของมารดาในเขต พื้นที่สูง ภาคเหนือ และ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลง 1/2 ปี 48-58

5 5 http://thaiheart.org/pdf/29_05_03/Meta-analysis%20of%20cardiovascular%20surveys5.pdf แนวโน้มการสูบบุหรี่ในคน ไทย ชายหญิง

6 6 http://thaiheart.org/pdf/29_05_03/Meta-analysis%20of%20cardiovascular%20surveys5.pdf 253425392543 แนวโน้มความอ้วนในคน ไทย

7 7 สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แผนฯ 10 :แผนยุทธศาสตร์ชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การ เคลื่อนย้าย คนเสรี ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก 5 บริบท 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคมไทยฯ  ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนและสังคม เป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและคุณภาพ สวล.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประเทศ สถานะของประเทศ บทบาทภาคี พันธกิจ เป้าหมาย •พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ คุณธรรม รอบ รู้เท่าทัน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง •เสริมสร้างเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม •ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อม •พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศ ให้เกิดธรรมาภิบาล ด้านสังคม : คุณภาพการศึกษา หลักประกัน สุขภาพทั่วถึง คุณธรรม-จริยธรรมลดลง เสี่ยง ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านชุมชน : ชุมชนมีส่วนร่วม มีแผนชุมชน มีการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ฐานการผลิตหลากหลาย พึ่งพาการนำเข้าสูง คนจนลดลง ด้านสิ่งแวดล้อม : ความอุดมสมบูรณ์ระบบ นิเวศน์เริ่มเสียสมดุล คุณภาพสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรม ด้านธรรมาภิบาล : ภาคราชการปรับตัว ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจ สู่ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น •พัฒนาคุณภาพคน •พัฒนาชุมชน และแก้ปัญหา ความยากจน •ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และยั่งยืน •สร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม •ธรรมาภิบาล ประเมินผลการพัฒนาที่ ผ่านมาและวิเคราะห์ แนวโน้มสภาวะประเทศ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนา ภาครัฐ/ภาคการเมือง/ภาคเอกชน/ สถาบัน/สื่อภาคชุมชนและประชาชน

8 8 หลักการทรงงาน • เน้นพัฒนา “ คน ” เพื่อ ผลประโยชน์ของ ประชาชน โดย ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ • ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ความหลากหลายของ ระบบภูมินิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประเพณี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา • เน้นการพัฒนาที่เริ่มต้นจาก “การพึ่งพาตนเอง” ดำเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ ระมัดระวัง “ทำตามลำดับขั้นตอน”

9 9 กินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกัน คนไทย มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ ใช้ภูมิปัญญา/ องค์ความรู้ เสริมสร้างสุขภาวะ เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจที่ดี มีความสัมพันธ์ทางสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 12

10 10 การขับเคลื่อนแผนฯ 10 สู่การปฏิบัติ การพัฒนา คุณภาพคนฯ การสร้างความ เข้มแข็งชุมชนฯ การปรับ โครงสร้าง เศรษฐกิจฯ การพัฒนาบนฐาน ความหลากหลาย ทางชีวภาพฯ การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลฯ ทบทวน ปรับปรุง ยกร่าง กฎหมาย ที่จำเป็น ศึกษาวิจัยสร้าง องค์ความรู้ เชิงลึกหนุน เสริมสร้าง ขับเคลื่อน กำหนด แนวทางลงทุน สำคัญตาม ยุทธศาสตร์ แผนฯ 10 การ ติดตาม ประเมิน ผล พัฒนา ระบบ ข้อมูล สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ภาครัฐ ชุมชน ภูมิภาค ครอบครัว แผนกระทรวง / เฉพาะ กลุ่ม / เฉพาะประเด็น แผนชุมชน แผนอยู่ดีมีสุขระดับ จังหวัด แนวทางดำรงวิถีชีวิต คน / ครอบครัว

11 NESDB2006 11/18 กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด  ยึด “คน” เป็น หลัก  ชุมชน/อบต. เป็นตัว ขับเคลื่อน  ใช้กระบวนการ ทั้งจากล่างสู่ บน และบนสู่ ล่าง หลักการ แผนงานหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง พัฒนาและ สร้างโอกาส ให้ชุมชน ฟื้นฟูความ อุดมสมบูรณ์ ชุมชน สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส /ผู้สูงอายุ บริการขั้น พื้นฐาน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการดำรงชีวิต/การ ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร มี 3 ขั้นตอน - ผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน - การถนอมอาหาร/การแปรรูป - พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพ/ลู่ทางตลาด การอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน/ ป่าไม้ ตามบทเรียนจากศูนย์การศึกษาอัน เนื่องจากพระราชดำริ สงเคราะห์ครอบครัวตามสภาพที่เป็นจริงและทัน เหตุการณ์ ครอบคลุมการศึกษา สาธารณสุข การฝึกอาชีพ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อมารับ บริการที่หน่วยงานรัฐระดับต่าง ๆ

12 12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ แนวทางการพัฒนา/ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบสุขภาพ อย่างครบวงจร พลิกฟื้นแหล่งอาหาร ตามธรรมชาติให้เพียงพอ กับการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนไทย ลด ละ เลิก พฤติกรรม สุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ พัฒนาการแพทย์ ทางเลือกและ การแพทย์แผนไทย ความสอดคล้องกับ หลักการ ความสอดคล้องกับ เงื่อนไข พึ่งพา ตนเอง ปรับตัว รู้เท่าทัน โลก สร้าง ภูมิคุ้มกัน แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ และมี ส่วนร่วมเฝ้าระวังโรค รู้กระบวนการพัฒนา สุขภาพ ยึดหลักคุณธรรม ความเพียร จิตสำนึก ดูแล รักษาและเฝ้าระวังโรค สร้างความมั่นคงด้าน อาหาร ให้พอเพียงจัดการ ความเสี่ยง การบริโภค อาหารปลอดภัย ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเพียร ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดภูมิคุ้มกัน คนมีความรอบรู้อย่าง เท่าทัน ประพฤติตนบน ฐานของคุณธรรม มีความอดทน ซื่อสัตย์ วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ คุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทย ทำการวิจัย พัฒนา ต่อ ยอด อย่างรอบคอบ อย่าง มีคุณธรรม ความเพียร เกิดประโยชน์สูงสุด รอบรู้คุณธรรมความเพียร ดุลยภาพกาย - จิตใจ - สติปัญญา

13 13 ความหมาย และองค์ประกอบ “ความอยู่เย็นเป็นสุข” “ความอยู่เย็นเป็นสุข” การมีสุขภาวะ เศรษฐกิจเป็น ธรรมเข้มแข็ง ครอบครัว อบอุ่น สังคม ประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาล สภาพแวดล้อมดี ระบบนิเวศสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้ง จิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น องค์รวม และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • สุขภาพ กายดี • สุขภาพจิ ตดี • คิดเป็น ทำเป็น • การมี สัมมาชีพ • เศรษฐกิจ เข้มแข็ง • มีความเป็น ธรรมทาง เศรษฐกิจ • บทบาท ครอบครัวที่ เหมาะสม • สัมพันธภา พที่ดีใน ครอบครัว • ชุมชน พึ่งตนเอง • ชุมชนเกื้อกูล กัน • การมีส่วน ร่วม • ปัจจัยพื้นฐาน การดำรงชีวิต • ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน • คุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี • ระบบนิเวศสมดุล • การมี จิตสำนึก ประชาธิปไต ย • สังคมที่มีธรร มาภิบาล • ความ สมานฉันท์ ทางสังคม 6 องค์ ประกอบ ปัจจัย พื้นฐานร่วม ในการ สร้างสุข

14 14 ความหมาย ในแต่ละองค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีอายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น มีความเป็นเหตุ เป็นผล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี คิดเป็นทำเป็น มีร่ายกายแข็งแรง ภาวะโภชนาการดี มีพฤติกรรมดำรงชีวิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บมีอายุ ยืนยาว รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความเข้าใจ ผู้อื่น มีจิตดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในสรรพสิ่งที่เป็นจริง ส่งผลให้ ปัจเจกบุคคลมีความสุข มีความรักต่อ เพื่อนมนุษย์ ชุมชน สังคม การศึกษาทำให้เกิดการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้เท่าทัน ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ ประสบการณ์ ศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ • ร่างกาย แข็งแรง • อายุยืน ยาว • ไม่เจ็บป่วย ทางจิต • มีคุณธรรม • คุณภาพการ เรียนรู้ • การรับรู้ ข่าวสาร ( ใฝ่เรียนรู้ ) • ความสามารถ ใน การเรียนรู้ การมีสุขภาวะ 1


ดาวน์โหลด ppt 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาวะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google