งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

2 แบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท
แฟ้มข้อมูล พื้นฐาน แฟ้มข้อมูล บริการ แฟ้มข้อมูล การศึกษาชุมชน แฟ้มข้อมูล ที่จัดเก็บเพิ่มเติม???

3 1.แฟ้มข้อมูล พื้นฐาน ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ในอำเภอน้ำพอง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชน ระดับหมู่บ้าน ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือน ข้อมูลทั่วไปของประชาชน ข้อมูลที่อยู่ประชากร ข้อมูลสิทธิการรักษา ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชน ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลประวัติการคลอด ของหญิงคลอด ข้อมูลประวัติการคลอดของทารก ข้อมูลผู้พิการ

4 2.แฟ้มข้อมูล บริการ ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียน ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอด ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและประวัติการได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลกิจกรรมในชุมชน ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้)

5 3.แฟ้มข้อมูล การศึกษาชุมชน
แผนที่เดินดินยึดตาม Google Map ผังเครือญาติ เก็บในรูปแบบ File รูปภาพ ข้อมูล ผู้นำชุมชน แกนนำในชุมชน การแพทย์พื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลปฏิทินชุมชน ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลประวัติชีวิต

6 โปรแกรมที่พัฒนา

7 แบ่งออกได้ เป็น 4 ประเภท
โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบ Offline (NDS Offline) โปรแกรมบริการการบันทึกข้อมูล การประมวลและแสดงผลบนเว็บไชต์(NDS Online) โปรแกรมบันทึกและแสดงผลบน ระบบปฏิบัติการ Android (NDS for Android) โปรแกรมบันทึกและแสดงผลบน ระบบปฏิบัติการ iOS (NDS for iOS)

8 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
กำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ(administrator),ผู้ใช้งาน(Standard User),ผู้เข้าดูข้อมูล(Guest) การเชื่อมต่อข้อมูลในระดับ ผู้ดูแลระบบ(administrator),ผู้ใช้งาน(Standard User) ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN มีระบบสำรองข้อมูลอัติโนมัติ

9 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
กำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ(administrator),ผู้ใช้งาน(Standard User),ผู้เข้าดูข้อมูล(Guest) การเชื่อมต่อข้อมูลในระดับ ผู้ดูแลระบบ(administrator),ผู้ใช้งาน(Standard User) ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN มีระบบสำรองข้อมูลอัติโนมัติ

10 การเชื่อมข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
เชื่อมโยงกับแฟ้มข้อมูล หมู่บ้าน เชื่อมโยงกับแฟ้มข้อมูล หลังคาเรือน เชื่อมโยงกับแฟ้มข้อมูล ประชากร

11 เมษายน 2557 ทดสอบระบบผ่าน SMART PHONE,TABLET ผ่านระบบ 3G
แฟ้มหมู่บ้าน แฟ้มหลังคาเรือน แฟ้มประชากร


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google