งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

2 หลักการและเหตุผล การประกอบอาชีพถีบสามล้อเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานคน
หันมาพึ่งเครื่องดื่มบำรุงกำลัง การศึกษาของ ผศ.อำนาจ ตั้งเจริญชัย ผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมลาดกระบังจำนวน 330 คน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ.2539 ผลการศึกษา ชาย > หญิง, อายุ ปี, รายได้ 4,000-5,000 บ/ด. ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ, เหตุผลในการดื่ม ไม่ง่วง,หายอ่อนเพลีย,สดชื่น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย

4 รูปแบบการวิจัย Cross-sectional descriptive study
แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล สิงหาคม 2543 ประชากร = กลุ่มตัวอย่าง = คำนิยาม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อ BMI

5 ผลการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อจำนวน 97 คน
ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ84.5 (เลือกเป็นอาชีพรองเพราะอะไร) เพศชาย มากกว่า เพศหญิง ช่วงอายุที่พบมากคือ ปี ดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า สูงกว่าระดับมาตรฐานร้อยละ15.5, ตามลำดับ

6 ระดับการศึกษาส่วนมาก จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (จบ ป.ตรี = 1 คน)
ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว(74.2 %) จำนวนบุตรเฉลี่ย 3 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน รายได้เฉลี่ย 90 บาท/วัน ส่วนใหญ่พอใจกับรายได้(59.8%)

7

8 ผลการศึกษา

9 ผลการศึกษา

10 ผลการศึกษา

11 ผลการศึกษา

12 ผลการศึกษา

13 สารเสพติดในเครื่องดื่ม
ผลการศึกษา สารเสพติดในเครื่องดื่ม

14 การอ่านฉลากก่อนบริโภค
ผลการศึกษา การอ่านฉลากก่อนบริโภค

15 ข้อบ่งชี้ในการบริโภค
ผลการศึกษา ข้อบ่งชี้ในการบริโภค

16 ผลการศึกษา

17 ความสัมพันธ์การบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ระดับการศึกษา กับ P-value การบริโภค ความถี่ในการดื่ม จำนวนในการดื่มแต่ละวัน การอ่านฉลากข้างขวดก่อนดื่ม ข้อบ่งชี้ในการบริโภค ความรู้เกี่ยวกับคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ความเพียงพอของรายได้ กับ การดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลัง P = 0.23

18 จำนวนการดื่มในแต่ละวัน กับ P- value
อาการหลังดื่ม (ปัสสาวะบ่อย) ** อาการเมื่อไม่ได้ดื่ม การอ่านฉลากก่อนดื่ม กับ ความถี่ในการดื่ม จำนวนในการดื่ม ข้อบ่งชี้ในการดื่ม ความรู้เกี่ยวกับคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ** รายได้ กับ การดื่มเครื่องดื่ม

19 วิจารณ์ผลการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อเป็นอาชีพรอง(15.5 %)
การประกอบอาชีพถีบสามล้อ ใช้กำลัง + ใช้เวลานาน > เครื่องดื่ม ด้วยเหตุผลที่ว่า… ช่วยเพิ่มพลังงาน,มีกำลัง,หายอ่อนเพลีย, สดชื่น

20 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค….. ช่วยให้มีกำลัง ทำงานได้มากขึ้น ไม่ง่วง
วิจารณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค….. ช่วยให้มีกำลัง ทำงานได้มากขึ้น ไม่ง่วง หายอ่อนเพลีย ข้อมูลจาก อย. ระบุว่า….. ให้พลังงานเพียง 8 แคลอรี่ เทียบได้กับข้าวเพียง 2 กรัม ฤทธิ์ = มีผลกระตุ้น CNS ,RESPIRATORY SYSTEM,CVS,GI

21 วิจารณ์ การเลือกบริโภคเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับ ราคา หาซื้อง่ายกว่าเครื่องบำรุงกำลังอื่นๆ ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ ความแรงของสารกระตุ้น โฆษณา ความใหม่ของผลิตภัณฑ์ รสชาติ มากที่สุด คือ รางวัลเสี่ยงโชค

22 วิจารณ์ ลักษณะการบริโภค @ ส่วนใหญ่ดื่มทุกวัน ร้อยละ 66.3 @ มีความรู้ถึงสารผสมในเครื่องดื่มจำพวก สารคาเฟอีน ร้อยละ 52.5 @ ไม่ทราบไม่รู้โทษ ร้อยละ 32.5 อาการหากไม่ดื่ม = คอแห้ง กระสับกระส่าย ง่วง นอน ไม่มีแรง อยากกระหาย

23 การอ่านฉลากข้างขวดและข้อบ่งใช้ …..
วิจารณ์ การอ่านฉลากข้างขวดและข้อบ่งใช้ ….. อย. ฉลากข้างขวด “ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน” โฆษณา = ห้ามสื่อความหมายที่ก่อให้การเข้าใจผิด เช่น ดื่มแล้วเพิ่มพลังงาน ไม่รู้จักเหนื่อย ตื่นตัวตลอดเวลา

24 การปฏิบัติในการบริโภค ….. @ มีผู้อ่านฉลากข้างขวดร้อยละ 80
วิจารณ์ การปฏิบัติในการบริโภค ….. @ มีผู้อ่านฉลากข้างขวดร้อยละ 80 @ เข้าใจไม่ถูกต้องร้อยละ “ ดื่มกี่ขวดก็ได้ ” @ ไม่มีผู้ที่ดื่มก่อนนอน (ร้อยละ100 ) @ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

25 ประโยชน์และข้อเสนอแนะการวิจัย
ทราบถึงทัศนคติของการใช้เครื่องดื่ม เป็นสื่อให้ความรู้ทางอ้อมต่อผลเสียของการดื่ม นำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพอื่น ข้อเสนอแนะ ความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง การควบคุม ดูแล ฉลากอาหารและการโฆษณาเป็นส่วนสำคัญ

26 ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google