งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุง กำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุง กำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุง กำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

2 หลักการและเหตุผล การประกอบอาชีพถีบสามล้อเป็นอาชีพที่ ต้องใช้แรงงานคน หันมาพึ่งเครื่องดื่มบำรุงกำลัง การศึกษาของ ผศ. อำนาจ ตั้งเจริญชัย ผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรม ลาดกระบังจำนวน 330 คน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ. ศ.2539 ผลการศึกษา ชาย > หญิง, อายุ 20-25 ปี, รายได้ 4,000-5,000 บ / ด. ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ, เหตุผลในการดื่ม ไม่ ง่วง, หายอ่อนเพลีย, สดชื่น

3 วัตถ ุ ประสงค์การวิจัย

4 รูปแบบการวิจัย Cross-sectional descriptive study แบบสอบถามร่วมกับ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 20 - 27 สิงหาคม 2543 ประชากร =  กลุ่ม ตัวอย่าง =  คำนิยาม เครื่องดื่ม บำรุงกำลัง ผู้ ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อ BMI

5 ผลการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อจำนวน 97 คน ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 84.5 ( เลือกเป็นอาชีพรองเพราะอะไร ) เพศชาย มากกว่า เพศหญิง ช่วงอายุที่พบมากคือ 35 - 43 ปี ดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า สูงกว่าระดับ มาตรฐานร้อยละ 15.5,16.5 ตามลำดับ

6 ระดับการศึกษาส่วนมาก จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( จบ ป. ตรี = 1 คน ) ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว (74.2 %) จำนวนบุตรเฉลี่ย 3 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน รายได้ เฉลี่ย 90 บาท / วัน ส่วนใหญ่พอใจกับรายได้ (59.8%)

7

8 ผลการศึกษา

9

10

11

12

13 สารเสพติดในเครื่องดื่ม ผลการศึกษา

14 การอ่านฉลากก่อน บริโภค ผลการศึกษา

15 ข้อบ่งชี้ในการบริโภค ผลการศึกษา

16

17 ความสัมพันธ์การบริโภค เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ระดับการศึกษา กับ P-value การบริโภค 0.76 ความถี่ในการดื่ม 0.52 จำนวนในการดื่มแต่ละวัน 0.12 การอ่านฉลากข้างขวดก่อนดื่ม 0.62 ข้อบ่งชี้ในการบริโภค 0.91 ความรู้เกี่ยวกับคาเฟอีนใน เครื่องดื่ม 0.18 ความเพียงพอของรายได้ กับ การดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลัง P = 0.23

18 จำนวนการดื่มในแต่ละวัน กับ P- value อาการหลังดื่ม ( ปัสสาวะบ่อย ) 0.01** อาการเมื่อไม่ได้ดื่ม 0.43 การอ่านฉลากก่อนดื่ม กับ ความถี่ในการดื่ม 0.06 จำนวนในการดื่ม 0.90 ข้อบ่งชี้ในการดื่ม 0.30 ความรู้เกี่ยวกับคาเฟอีนในเครื่องดื่ม 0.00** รายได้ กับ การดื่มเครื่องดื่ม 0.43

19 วิจารณ์ผลการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อ เป็นอาชีพรอง (15.5 %) การประกอบอาชีพถีบสามล้อ ใช้กำลัง + ใช้เวลานาน ----- -----> เครื่องดื่ม ด้วยเหตุผลที่ว่า … ช่วยเพิ่มพลังงาน, มีกำลัง, หายอ่อนเพลีย, สดชื่น

20 วิจารณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับการ บริโภค ….. ช่วยให้มีกำลัง ทำงาน ได้มากขึ้น ไม่ง่วง หายอ่อนเพลีย ข้อมูลจาก อย. ระบุว่า ….. ให้พลังงานเพียง 8 แคลอรี่ เทียบได้กับข้าวเพียง 2 กรัม ฤทธิ์ = มีผลกระตุ้น CNS,RESPIRATORY SYSTEM,CVS,GI

21 วิจารณ์ การเลือกบริโภคเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับ ราคา หาซื้อง่ายกว่าเครื่องบำรุง กำลังอื่นๆ ไม่ยึดติดกับยี่ห้อความ แรงของสารกระตุ้น โฆษณา ความใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ รสชาติ มากที่สุด คือ รางวัลเสี่ยง โชค

22 วิจารณ์ ลักษณะการบริโภค @ ส่วนใหญ่ดื่มทุกวัน ร้อย ละ 66.3 @ มีความรู้ถึงสารผสมใน เครื่องดื่มจำพวกสาร คาเฟอีน ร้อยละ 52.5 @ ไม่ทราบไม่รู้โทษ ร้อยละ 32.5 อาการหากไม่ดื่ม = คอแห้ง กระสับกระส่าย ง่วง นอน ไม่มีแรง อยาก กระหาย

23 วิจารณ์ การอ่านฉลากข้างขวดและข้อ บ่งใช้ ….. อย. ฉลากข้างขวด “ ห้ามดื่ม เกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ ควรดื่ม ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน ” โฆษณา = ห้ามสื่อความหมายที่ ก่อให้การเข้าใจผิด เช่น ดื่มแล้วเพิ่มพลังงาน ไม่รู้จัก เหนื่อย ตื่นตัวตลอดเวลา

24 วิจารณ์ การปฏิบัติในการบริโภค ….. @ มีผู้อ่านฉลากข้างขวดร้อย ละ 80 @ เข้าใจไม่ถูกต้องร้อยละ 7.5 “ ดื่มกี่ขวดก็ได้ ” @ ไม่มีผู้ที่ดื่มก่อนนอน ( ร้อยละ 100 ) @ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุอัน เนื่องมาจากการดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

25 ประโยชน์และ ข้อเสนอแนะการวิจัย ประโยชน์ ทราบถึงทัศนคติ ของการใช้ เครื่องดื่ม เป็นสื่อให้ความรู้ ทางอ้อมต่อ ผลเสียของการ ดื่ม นำผลที่ได้มา เป็นแนวทางใน การศึกษาอาชีพ อื่น ข้อเสนอแนะ ความรู้ความ เข้าใจอยู่ใน เกณฑ์ดีแต่มี บางส่วนมี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้อง การควบคุม ดูแล ฉลาก อาหารและการ โฆษณาเป็นส่วน สำคัญ

26 ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุง กำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัย ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มบำรุง กำลังของผู้ประกอบอาชีพถีบสาม ล้อในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 20 - 27 สิงหาคม 2543 โดย นายเกตุ ชูพันธ์ นายสมควร เดชะศิลารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google