งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน เขตกรุงเทพมหานคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน เขตกรุงเทพมหานคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน เขตกรุงเทพมหานคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

2 โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “ เมืองไทยแข็งแรง ” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพประสบความ สำเร็จเชิงกระบวนการสูง กรม อนามัยมีนโยบายเร่งรัด การดำเนินงานในเชิงเนื้อหาที่มี ความสำคัญต่อสุขภาพ 3 เรื่อง ที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ “ อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่า ใช้ และ เด็กไทยฟันดี ”

3 ตัวชี้วัด หลัก 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐาน เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี (2,800 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐาน เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี (2,800 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 75 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วั ดรอง 1. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีชมรม เด็กไทยทำได้ (3,500 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. ร้อยละ 80 ของเด็กในโรงเรียน ประถมศึกษาแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. จำนวนเด็กชั้น ป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรค ฟันผุบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบ หลุมร่องฟัน (300,000 ราย ) 1. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีชมรม เด็กไทยทำได้ (3,500 โรงเรียน ) 2. ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. ร้อยละ 80 ของเด็กในโรงเรียน ประถมศึกษาแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. จำนวนเด็กชั้น ป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรค ฟันผุบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบ หลุมร่องฟัน (300,000 ราย ) โครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ

4 เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้ บริโภคอาหารที่ สะอาด และปลอดภัย กรม อนามัยจะเร่งดำเนินการ ให้โรงอาหาร โรงครัว ของ โรงเรียน ได้รับป้าย “ อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ”

5 1. โรงครัว โรงอาหาร ที่ รับประทานอาหารของ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน “ สุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน ” ครบทุกข้อ (30 ข้อ ) 2. ผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานความสะอาด อาหารจากการตรวจ แบคทีเรียปนเปื้อนใน อาหารด้วยชุดตรวจ SI-2 โรงเรียนที่จะได้ป้าย “ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ” จะต้องผ่าน มาตรฐาน 2 เรื่อง คือ

6 ก่อนการประชุมส้วมโลก ครั้งที่ 2 ( 2 nd World Toilet Expo and Forum) เดือน พ. ย. 2549 กรมอนามัย จะเร่งรัดให้ส้วมในสถานบริการ ต่างๆ ผ่านมาตรฐาน และ โรงเรียน เป็นเป้าหมายหนึ่ง ของการดำเนินงาน

7 กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ส้วมในโรงเรียน ผ่านมาตรฐานครบทุกข้อ ใน 3 ด้าน (HAS) คือ 1. ความสะอาด (Healthy) 9 ข้อ 2. ความพอเพียง (Accessibility) 2 ข้อ 3. ความปลอดภัย (Safety) 5 ข้อ รวมมาตรฐาน 16 ข้อ

8 กรมอนามัยจะเร่งรัด บริการทันตกรรมให้ ทั่วถึงนักเรียนทุกคน และ เร่งรัดเรื่องการสร้างสุข นิสัยที่ดีของการดูแลฟัน คือ การแปรงฟันถูกวิธี และ การแปรงฟันหลัง อาหาร

9 กรมอนามัยจะสนับสนุนให้เกิดการ ดำเนินงานที่บรรลุมาตรฐาน 8 ข้อที่ ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษามีอนามัย ช่องปากดี ไม่มีฟันแท้ผุ 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีอนามัย ช่องปากดี 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสามารถดูแล สุขภาพช่องปากตนเองได้ 4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ทันตสุขภาพทั้งเรื่องการบริโภค อาหารและการแปรงฟัน เป้าหมายการดำเนินงานเรื่อง “ เด็กไทยฟันดี ”

10 ความสำเร็จของ 3 เรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ มีนักเรียนแกนนำในโรงเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้ “ ชมรม เด็กไทยทำได้ ” โรงเรียนเห็นความสำคัญ และมี การดำเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐาน ต่างๆ ผู้ปกครองให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

11


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ใน เขตกรุงเทพมหานคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google