งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์
นโยบาย เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย บรรยายในการประชุมสัมมนาโรงเรียนเด็กไทยทำได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

2 ความสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพเป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “เมืองไทยแข็งแรง” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประสบความ สำเร็จเชิงกระบวนการสูง กรมอนามัยมีนโยบายเร่งรัด การดำเนินงานในเชิงเนื้อหาที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ 3 เรื่อง ที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ “อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และ เด็กไทยฟันดี”

3 โครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัด โครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านมาตรฐาน เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี (2,800 โรงเรียน) ร้อยละ75 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดหลัก 1. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีชมรมเด็กไทยทำได้ (3,500 โรงเรียน) 2. ร้อยละ 30 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3. ร้อยละ 80 ของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. จำนวนเด็กชั้น ป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคฟันผุบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (300,000 ราย) ตัวชี้วัดรอง

4 “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”
นโยบาย เรื่อง "อาหารสะอาด ปลอดภัยในโรงเรียน" เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้บริโภคอาหารที่ สะอาด และปลอดภัย กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการ ให้โรงอาหาร โรงครัว ของโรงเรียน ได้รับป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”

5 เป้าหมายการดำเนินงาน "อาหารสะอาด ปลอดภัยในโรงเรียน"
เรื่อง โรงเรียนที่จะได้ป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” จะต้องผ่านมาตรฐาน 2 เรื่อง คือ โรงครัว โรงอาหาร ที่รับประทานอาหารของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน” ครบทุกข้อ (30 ข้อ) ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดอาหารจากการตรวจแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดตรวจ SI-2

6 ก่อนการประชุมส้วมโลกครั้งที่ 2
นโยบายเรื่อง สุขาน่าใช้ในโรงเรียน ก่อนการประชุมส้วมโลกครั้งที่ 2 ( 2nd World Toilet Expo and Forum) เดือน พ.ย กรมอนามัยจะเร่งรัดให้ส้วมในสถานบริการต่างๆ ผ่านมาตรฐาน และ โรงเรียน เป็นเป้าหมายหนึ่งของการดำเนินงาน

7 สุขาน่าใช้ในโรงเรียน
เป้าหมายการดำเนินงานเรื่อง สุขาน่าใช้ในโรงเรียน กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ส้วมในโรงเรียน ผ่านมาตรฐานครบทุกข้อ ใน 3 ด้าน (HAS) คือ ความสะอาด (Healthy) 9 ข้อ ความพอเพียง (Accessibility) 2 ข้อ ความปลอดภัย (Safety) 5 ข้อ รวมมาตรฐาน 16 ข้อ

8 กรมอนามัยจะเร่งรัดบริการทันตกรรมให้
นโยบายเรื่อง "เด็กไทยฟันดี" กรมอนามัยจะเร่งรัดบริการทันตกรรมให้ ทั่วถึงนักเรียนทุกคน และเร่งรัดเรื่องการสร้างสุขนิสัยที่ดีของการดูแลฟัน คือ การแปรงฟันถูกวิธี และ การแปรงฟันหลังอาหาร

9 เป้าหมายการดำเนินงานเรื่อง “เด็กไทยฟันดี”
กรมอนามัยจะสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานที่บรรลุมาตรฐาน 8 ข้อที่ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้ นักเรียนระดับประถมศึกษามีอนามัยช่องปากดี ไม่มีฟันแท้ผุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีอนามัยช่องปากดี นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพทั้งเรื่องการบริโภคอาหารและการแปรงฟัน

10 เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ความสำเร็จของ 3 เรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ มีนักเรียนแกนนำในโรงเรียนร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้ “ชมรมเด็กไทยทำได้” โรงเรียนเห็นความสำคัญ และมีการดำเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐานต่างๆ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google