งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่7 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสืบพงษ์ ไชยพรรคผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่7 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสืบพงษ์ ไชยพรรคผู้อำนวยการกองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่7 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสืบพงษ์ ไชยพรรคผู้อำนวยการกองแผนงาน โทรศัพท์ : 0 2590 4282 e-mail: suebpongse.c@anamai.mail.go.th 2. นายธวัชชัย บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 0 2590 4301 e-mail: tawatchai.b@anamai.mail.go.th ผู้ประสานงาน : 1. นางสาวชัญญา อนุเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ : 0 2590 4301 e-mail: chanya.a@anamai.mail.go.th หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน กรมอนามัย

2 กลุ่มที่ 1 หน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง และกลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ผู้รายงาน

3 กลุ่มที่ 1 หน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ รายงานแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน และผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

4 ที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนเต็มคะแนนที่ได้ 1รายงานแผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 3.1 แผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงาน20 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ15 2รายงานแผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 4.1 แผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงาน20 4.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ15 3รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 5.1 ผลการดำเนินงาน15 5.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ15 รวม100 เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่มที่ 1 หน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ หมายเหตุ การส่งข้อมูลล้าช้ากว่าที่กำหนดจะหักคะแนนร้อยละ 10 ต่อวัน ของคะแนนเต็ม

5 กลุ่มที่ 2 ศูนย์อนามัย ที่ 1 – 12 รายงานแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ปี 2557 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

6 ที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนเต็มคะแนนที่ได้ 1รายงานแผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 3.1 แผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงาน8 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ6 2รายงานแผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 4.1 แผนปรับปรุง/ ผลการดำเนินงาน8 4.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ6 3รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 5.1 ผลการดำเนินงาน6 5.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ6 ข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 6รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัย ดังนี้ 6.1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 255720 6.2 รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 255720 6.2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 255720 รวม100 เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่มที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 หมายเหตุ การส่งข้อมูลล้าช้ากว่าที่กำหนดจะหักคะแนนร้อยละ 10 ต่อวัน ของคะแนนเต็ม

7 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) และสตรี 1อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิด มีชีพ 100,000 คน จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห์ และ สาเหตุการตาย จำนวนการเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดียวกัน 2หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุขอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ จำนวนของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุข 3หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นับที่ ห้องคลอด)ในปี 2557 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการนั้นๆ(นับที่ห้องคลอด)ในปี 2557 4หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนร้อยละ 100 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ 5หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนมารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ในเวลาที่กำหนด จำนวนมารดาหลังคลอด 6 สัปดาห์ในเวลาเดียวกัน 6หญิงหลังคลอด 0 - 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 100 จำนวนหญิงหลังคลอด 0-6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน จำนวนหญิงหลังคลอด 0-6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งหมดที่มารับบริการ 7เด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ที่มารับบริการ WCC อย่างเดียวภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ กำหนด (ครั้งที่ 1 มีนาคม ครั้งที่ 2 กันยายน) จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่มารับบริการ WCC ในช่วงเวลาเดียวกัน 8ระบบบริการ ANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไป ที่ให้บริการตามมาตรฐาน ANC คุณภาพในปี 2557 จำนวนโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไปทั้งหมด

8 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) และสตรี 9โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทองร้อยละ 95 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับทองทั้งหมด (สะสม+ ใหม่ + ผ่านประเมินซ้ำ ) จำนวนโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปทั้งเป็นของรัฐและเอกชน 10ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จำนวนตำบลเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวนตำบลเป้าหมายทั้งหมด 11เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่ กำหนด จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 12เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามวัยที่คลินิกเด็กดีคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กในเวลา ที่กำหนด จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 13เด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน จำนวนเด็กที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 14เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57 จำนวนเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ จำนวนเด็กอายุ 3 ปี 15เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ได้รับการตรวจช่องปาก จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ทั้งหมด 16ผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ได้รับการฝึกทักษะแปรงฟัน จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ทั้งหมด

9 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) และสตรี 17เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่มีความเสี่ยงฟันผุ ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ทั้งหมด 18บริการ WCC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไป ที่ให้บริการตามมาตรฐาน WCC คุณภาพ จำนวนโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไป ทั้งหมด 19ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพกระทรวงสาธารณสุข จำนวนศูนย์เด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 20ครัวเรือนที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีนเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จำนวนตัวอย่างเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 20 ppm. และไม่เกิน 40 ppm. จำนวนตัวอย่างเกลือบริโภคที่สำรวจทั้งหมด 21 เด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 70 จำนวนเด็ก 6 เดือน - 5 ปีที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง จำนวนเด็ก 6 เดือน - 5 ปีที่มารับบริการทั้งหมด กลุ่มวัยเรียน (5 – 14 ปี) 22เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน จำนวนเด็กที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 23เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนไม่เกินร้อยละ 15 จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 24โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ)ไม่เกินร้อยละ 75 จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวาน/ขนมกรุบกรอบ จำนวนดรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

10 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มวัยเรียน (5 – 14 ปี) 25โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำนวน 154 แห่ง จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 26องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพจำนวน 76 แห่ง จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 27เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งร้อยละ 70 จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปีทั้งหมดในโรงเรียน กลุ่มวัยรุ่น 28อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 50 ต่อพัน ประชากร จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 29ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปีร้อยละ 10 จำนวนหญิงอายุ 15–19 ปีที่มาที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร และเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จำนวนหญิงอายุ 15–19 ปี ที่มาที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 30โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ร้อยละ 40 จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งหมด 31อำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ร้อยละ 40 จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวนอำเภอทั้งหมด

11 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มวัยทำงาน 32จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) จำนวน 12 แห่ง จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHNQC) 33ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงจำนวน 152 แห่ง (ใหม่) จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 34สถานบริการสาธารณสุขจังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย (รพศ., รพท., รพช.) ร้อยละ 100 จำนวน รพศ., รพท., รพช. ที่มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การ ประเมินของกรมอนามัย จำนวน รพศ., รพท., รพช. ทั้งหมด 35สถานบริการสาธารณสุขจังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย (รพ.สต.) ร้อยละ 60 จำนวน รพ.สต. ที่มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรม อนามัย จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด 36หน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานร่วมกับการคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากวัยทำงาน จำนวนหน่วยบริการทั้งหมด 37โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัด โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง76 แห่ง จำนวนโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัด โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

12 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม กลุ่มผู้สูงอายุ 38ผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทานจำนวน 35,000 ราย จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน 39ผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวนผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางกาย ใจ จำนวนผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 40ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จำนวนตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ จำนวนตำบลทั้งหมด 41จำนวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 76 แห่ง จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 42หน่วยบริการที่มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมกับการคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ จำนวนหน่วยบริการทั้งหมด

13 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 80 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ (กิโลกรัม) ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด (กิโลกรัม) 44โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 2) การรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตาม ม.80 3) สถานประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 4) ระบบประปาโรงพยาบาล ผ่าน เกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 30 จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้าน จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ (แห่ง) จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการที่มีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม ม.80 (แห่ง) จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยได้มาตรฐานกรม อนามัย (แห่ง) จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ระบบการจัดการน้ำบริโภคผ่านการรับรอง น้ำประปาดื่มได้ (แห่ง) จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แห่ง) 45ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HASร้อยละ 80 จำนวนส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS จำนวนส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 46ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ จำนวน 77 แห่ง จำนวนตลาดนัดที่พัฒนาผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ ในปีงบประมาณ 2557 (โปรดระบุชื่อและที่อยู่ตลาดนัดด้วย) จำนวนตลาดนัดทั้งหมด (แห่ง)

14 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 47อปท.มีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร 2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 3) ด้านการจัดการมูลฝอย 4) ด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูล) จำนวน 200 แห่ง จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 3) ด้านการจัดการ มูลฝอย 4) ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล) จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ คุณภาพน้ำบริโภค จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูล ฝอย จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมดำเนินการฯ ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูล 48จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน (มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด, มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม, มีการรองรับภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ,ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) จำนวน 32 จังหวัด จังหวัดที่มีการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน 49โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREENเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ((จากผลรวมการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 และ2556) จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN หมายเหตุ : เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ของกรมอนามัย

15 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์อนามัย........... KPI_CODE รายการข้อมูลของตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด... รวม การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 50ร้อยละของจำนวนตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ได้รับการ ติดตามประเมินคุณภาพ ร้อยละ 80 จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ที่ดำเนินการติดตามประเมินคุณภาพ จำนวนตลาดประเภทที่ 2 หมด 51ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้รับการจัดการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ร้อยละ 80 จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ได้รับการจัดการ ตาม ขั้นตอนที่กำหนด จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งหมดที่ได้รับแจ้ง ทุกกลุ่มอายุ 52ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 จำนวน รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากได้คุณภาพตามเกณฑ์ จำนวน รพ.สต./ศสม. ทั้งหมด

16 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมอนามัย ปี 2557 ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่7 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสืบพงษ์ ไชยพรรคผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google