งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

mutation DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เช่น เบสเปลี่ยนจากชนิดเดิม เป็นเบสชนิดอื่น, nucleotide ขาดหายไป, nucleotide มี จำนวนเพิ่มขึ้น หรือลำดับ ของ nucleotide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "mutation DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เช่น เบสเปลี่ยนจากชนิดเดิม เป็นเบสชนิดอื่น, nucleotide ขาดหายไป, nucleotide มี จำนวนเพิ่มขึ้น หรือลำดับ ของ nucleotide."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 mutation DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เช่น เบสเปลี่ยนจากชนิดเดิม เป็นเบสชนิดอื่น, nucleotide ขาดหายไป, nucleotide มี จำนวนเพิ่มขึ้น หรือลำดับ ของ nucleotide เปลี่ยนไป เป็นต้น

3 mutation การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นมิวเท ชันเฉพาะที่ (point mutation) ส่งผลให้ รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม ลำดับและชนิดของกรดอะมิโน หลังจากตำแหน่งนี้เปลี่ยนไปด้วย สมบัติของโปรตีนหรือ polypeptide ที่สังเคราะห์ขึ้น แตกต่างไปจากเดิม

4 ระดับการเกิดมิวเทชัน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1. ยีนมิวเทชัน (gene mutation หรือ point mutation) 2. มิวเทชันระดับโครโมโซม (chromosomal mutation)

5 Gene mutation แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. การแทนที่คู่เบส (base-pair mutation) 2. การเพิ่มขึ้นของ nucleotide (insertion) หรือการขาด หายไปของ nucleotide (deletion)

6 การแทนที่คู่เบส (base-pair mutation) เกิดจากมีเบสใดเบสหนึ่งใน DNA ปกติ ถูกแทนที่โดยเบสอีก ชนิดหนึ่ง จึงทำให้ลำดับการ เรียงตัวของเบสใน DNA เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีลำดับ การเรียงตัวของเบสใน codon เปลี่ยนแปลงไป โปรตีนที่ถูก สังเคราะห์ขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไป

7 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ - transition - transversion การแทนที่คู่เบส (base-pair mutation)

8 transition การเปลี่ยนแปลงของเบสจากpyrimidine Ex C = G T = A การเปลี่ยนแปลงของเบสจาก purine ExG = C A = T

9 transversion การเปลี่ยนแปลงของเบสจาก pyrimidine purine การเปลี่ยนแปลงของเบสจาก purine pyrimidine ExC = G A = T

10

11 ผลของการเกิดมิวเท ชัน 1. ได้โปรตีนที่ผิดไปจากเดิม 2. ได้โปรตีนที่เหมือนเดิม 3. ได้โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเปลี่ยนไปมาได้

12 การเพิ่มขึ้นของ nucleotide (insertion) หรือการขาดหายไปของ nucleotide (deletion) มีผลทำให้ลำดับ nucleotide ที่อยู่ ในโมเลกุล DNA เกิดการเคลื่อนตัว ไปหรือมีรหัสพันธุกรรมเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์สาย polypeptide

13 insertion หรือ deletion DNA : AAC GAA GCG TGA mRNA : UUG CUU CGC ACU Leu – Leu – Arg – Thr ถ้า A ตัวแรกหายไป (deletion) จะได้ DNA : ACG AAG CGT GA mRNA : UGC UUC GCA CU Cys – Phe – Ala – การเกิด mutation แบบนี้เรียกว่า Frameshift mutation

14 insertion หรือ deletion ถ้ามีการแทรก GC เข้าไป (insertion) จะเกิด mutation ทำ ให้สาย polypeptide เปลี่ยนไป หมด เรียกว่า Frameshift mutation เช่นกัน

15 mutagen สิ่งที่สามารถกระตุ้นหรือชักนำให้เกิดมิว เทชัน 1.Chemical mutagen 2.Physical mutagen 3.Biological mutagen Mutagen หลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen)

16 มิวเทชันระดับโครโมโซม (chromosomal mutation) สิ่งมีชีวิตมีความผิดปกติมักแสดง อาการมากกว่า 1 อาการ จึง เรียกว่า ความผิดปกติที่เกิดจาก การมิวเทชันระดับโครโมโซมว่า กลุ่มอาการ (syndrome) การมิวเทชันแบบนี้สามารถเห็นได้ จากลักษณะฟีโนไทป์

17 มิวเทชันระดับโครโมโซม (chromosomal mutation) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างภายใน ของโครโมโซม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.1 การขาดหายไปของชิ้นส่วนโครโมโซม (deletion หรือ deficiency) มีส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซมขาด หายไป ทำให้ยีนขาดหายไปด้วย ชนิด ของยีนและจำนวนยีนที่ขาดหายไป ทำให้ สิ่งมีชีวิตต่างกัน

18 การขาดหายไปของชิ้นส่วน โครโมโซม a b c de f g h i a b c de f Ex กลุ่มอาการคริดูชาต์ (cri-du-chat, cat cry syndrome)

19 1.2 การเพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนโครโมโซม (addition หรือ duplication) มีชิ้นส่วนโครโมโซมเพิ่มเข้ามามีผลต่อ สิ่งมีชีวิตรุนแรงน้อยกว่าพวกที่มี โครโมโซมขาดหายไป a b c de f g h i a b c de f e f g h i Ex การศึกษาลักษณะตาบาร์ (bar) ในแมลงหวี่

20 Fig. 13.10

21 1.3 การขาดแล้วต่อกลับชิ้นส่วน โครโมโซม (inversion) ชิ้นส่วที่หักมาต่อกับชิ้นส่วนเดิมแบบ กลับหัวท้าย ทำให้ลำดับยีนเปลี่ยนไป a b c de f g h i a b c de h g f i

22 1.4 การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของ โครโมโซม (translocation) ชิ้นส่วนหักแล้วไปต่อแทรกภายใน โครโมโซมแท่งเดียวกัน หรือไปต่อกับ โครโมโซมแท่งอื่น a b c de f g h i a b c dh e f g i

23 2. การเปลี่ยนแปลงจำนวน โครโมโซม

24 การเปลี่ยนแปลงจำนวน โครโมโซม แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แอนูพลอยดี (aneuploidy) การ เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปกติ 1-2 แท่ง (2n+1 หรือ 2n+2) เช่นโรค ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม

25 แอนูพลอยดี (aneuploidy) กลุ่มอาการ trisomy 21 หรืออาการดาวน์ (Down syndrome)

26 กลุ่มอาการ trisomy 13 หรือพาทัว ซินโดรม (Patau syndrome)

27 กลุ่มอาการ trisomy 18 หรือกลุ่ม อาการเอ็ดวาร์ด ซินโดรม (Edward syndrome)

28 กลุ่มอาการ เทอร์เนอร์ ซินโดรม (Turner syndrome)

29 กลุ่มอาการไคลน์เฟลเทอร์ (Klinefelter syndrome)

30 2. ยูพลอยดี (euploidy) การเปลี่ยนจำนวนโครโมโซมเพิ่ม หรือลดเป็นจำนวนชุด (2n + n หรือ 2n + 2n) การเปลี่ยนแปลงจำนวนของ โครโมโซมเป็นชุดมากกว่า 2 ชุด เรียกว่า พอลิพลอยดี (Polyploidy) อาจจะเกินหรือขาด ทั้งชุด เช่น 3n (Triploidy) หรือ 4n (Tetraploidy)

31 Autopolyploid เกิดจากการผสมในชนิดเดียวกันจึงมีชุด ของโครโมโซมที่มีจีโนมเดียวกัน ดังเช่นใน กล้วยหอม ซึ่งเป็นทริพพลอยด์ มีชุดของ จีโนมเป็น AAA เกิดจากกล้วยป่าที่มีจีโนม เป็น AA เป็นต้น พืชที่เป็นออโตโพลีพลอยด์ นอกจากกล้วยแล้วยังมี มะเขือเทศ ข้าวโพด ลำโพง กาแฟ ถั่วลิสง และมอส เป็นต้น

32 Allopolyploid เกิดจากการผสมข้ามชนิดจึงทำให้มีจีโนม ต่างกัน ดังเช่นกล้วยน้ำว้า เป็นทริพพลอยด์ มีชุดของโครโมโซมหรือจีโนมเป็น AAB เพราะเกิดจากกล้วยป่าที่มีจีโนม AA และ กล้วยป่าตานีที่มีจีโนมเป็น BB นอกจากนี้ยัง มียาสูบ มันฝรั่ง และกาแฟ เป็นต้น

33 การทำให้เกิด polyploidy 1. พ่อแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่ลด จำนวนโครโมโซม ส่วนมากแล้วเป็น เซลล์สืบพันธุ์จากฝ่ายแม่มากกว่าพ่อ 2. เกิดจากการแบ่งเซลล์ในไมโทซิส ผิดปกติ โดยอาจเกิดจากเซลล์ ร่างกายหรือเกิดในช่วงของการแบ่ง เซลล์สืบพันธุ์ ทำให้จำนวน โครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

34 การทำให้เกิด polyploidy 3. การใช้สารเคมี เกิดการยับยั้งการเกิดผนังเซลล์กั้น ในช่วงของการแบ่งเซลล์ จะไปทำให้ จำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นเท่าตัว สารเคมีที่นิยมใช้กันมากได้แก่ colchicine นอกจากนี้ยังมี nitrous oxide, Oryzalin Amiprophos methyl และ Podophylin

35 การทำให้เกิด polyploidy 4. การรวมของเซลล์ร่างกายหรือโป รโตพลาสต์ (somatic protoplast fusion) ของพืช โดยใช้ กระแสไฟฟ้าหรือสารเคมี polyethylene glycol


ดาวน์โหลด ppt mutation DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เช่น เบสเปลี่ยนจากชนิดเดิม เป็นเบสชนิดอื่น, nucleotide ขาดหายไป, nucleotide มี จำนวนเพิ่มขึ้น หรือลำดับ ของ nucleotide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google