งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่ง เกิดจากการหมักของยีสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่ง เกิดจากการหมักของยีสต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่ง เกิดจากการหมักของยีสต์

2 ตารางบันทึก ผล การทดลอง ชุดที่ ผลการทดลอง ก่อนการ ทดลอง ลักษณะสี สารละลาย บรอมไท มอลบลู หลังการทดลอง ลักษณะการเกิด ฟองแก๊ส ลักษณะสี สารละลาย บรอมไทมอลบลู 1 สีน้ำเงินมีฟองแก๊ส เกิดขึ้นตลอด เปลี่ยนเป็นสี เหลืองอมส้ม 2 สีน้ำเงินไม่มีฟองแก๊สไม่เปลี่ยนสี 3 สีน้ำเงินไม่มีฟองแก๊สไม่เปลี่ยนสี

3 กระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Respiration) - เป็นกระบวนการที่เซลล์มีการสลาย สารอาหารเพื่อให้ได้ พลังงาน โดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ตัวสุดท้าย - พบได้สิ่งสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต (Prokaryote) - ผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการการหายใจแบบไม่ใช้ ออกซิเจน คือ CO 2 สารอินทรีย์ที่อยู่ในสภาพรีดิวซ์ (NAD + ) และ ATP

4 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. ไกลโคลิซีส (Gycolysis) 2. การหมัก (Fermentation) การสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนของยีสต์ ซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักแอลกอฮอล์

5 การหมักแอลกอฮอล์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ในการ ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ สุรา ไวน์ ชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันได้มีการนำความรู้นี้ไปผลิตแอลกอฮอล์ จากของเหลือใช้ เช่น - การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล มีผลทำให้ลด ปัญหามลภาวะจากกากน้ำตาลได้เป็นจำนวนมาก - แอลกอฮอล์ยังเป็นสารที่มีพลังงานแฝงอยู่ มาก สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ - ยีสต์จะหมักแอลกอฮอล์ได้สูงสุดประมาณ 12 % ( ถ้าสูงกว่านี้จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ )

6 ยีสต์แซคคาโรไมซิส ซิริวิซิอี ( Saccharomyces cerevisiae) ยีสต์ในลูกแป้ง คือ แซคคาโร ไมคอปซิส ฟิบูลิจอร่า (Saccharomycopsis fibuligera )

7 - กรดแลกติกที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีการ ลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อ สังเคราะห์กลับเป็นกลูโคสซึ่งร่างกายสามารถ นำไปใช้ต่อไปได้ - ส่วนกรณีการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้น พบว่าเป็นผลมาจากการสะสมของกรดต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการไกลโคลิซิส ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นของกรดแลก ติกสูงก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ ถ้า ร่างกายสามารถรักษาสมดุลของกรด ไว้ได้ การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อ

8 เลือดลำเลียง O 2 ให้ไม่ทัน เซลล์จะมีการสลาย อาหารโดยไม่ใช้ O 2 กระบวนการนี้คล้ายการสลาย ของยีสต์ แต่ NADH จะผันกลับเป็น NAD+ โดยการ ถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับกรดไพรูวิกเกิดเป็นกรด แลกติก

9 การสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มี ออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งจะ เกิดกระบวนการหมักกรดแลกติก

10 กรดแลกติกที่เกิดขึ้นใน เซลล์กล้ามเนื้อมี กระบวนการเปลี่ยนแปลง อย่างไร กรดแลกติกจะถูกลำเลียงออกจาก เซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อ สังเคราะห์เป็นกลูโคสซึ่งร่างกาย สามารถนำไปใช้ต่อไปได้

11 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ O 2 เกิดขึ้นได้ทั้งในพืชสัตว์และจุลินทรีย์ ตัวอย่างเช่น พืชที่อยู่ในภาวะน้ำ ท่วม ทำให้รากได้รับออกซิเจนไม่ เพียงพอ เซลล์ที่รากจึงต้องสลาย สารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นต้น

12 กระบวนการหมักกรดแลกติกที่ เกิดขึ้นได้ในจุลินทรีย์พวก แบคทีเรียบางชนิด มนุษย์นำ ประโยชน์จากกระบวนการหมัก ของจุลินทรีย์มาใช้ผลิตอาหาร ภาพแบคทีเรียแลกโต บาซิลลัส (Lactobacillus)

13 เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ นม เปรี้ยว โย เกิร์ต ประโยชน์ จาก กระบวนการหมัก

14 ผักดอง ผลไม้ ดอง

15 สรุปการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ ออกซิเจน 1. อาหารสลายตัวไม่สมบูรณ์ ( ปฏิกิริยา การสลายกลูโคสสิ้นสุดลงแค่ขั้นไกลโคลิซีส ) 2. ถ้าเป็นในพืชและยีสต์ผลสุดท้ายจะ ได้ เอทิลแอลกอฮอล์ + CO 2 + 2 ATP สำหรับในสัตว์ผลสุดท้ายได้ กรดแลกติก (Lactic acid) 3. ถ้าเป็นในพืชและยีสต์เกิด CO 2 ขึ้นแต่ถ้า เป็นสัตว์ไม่เกิด CO 2 ขึ้น 4. ไม่เกิด H 2 O 5. ได้พลังงานน้อยกว่าการหายใจแบบใช้ แก๊สออกซิเจน 18 – 19 เท่า 6. เกิดในไซโทพลาสซึมเท่านั้น

16 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ ออกซิเจนทั้ง 2 แบบดังกล่าวเป็นการสลาย สารอาหารที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเอทิลแอลกอฮอล์ และกรดแลกติกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ สลายสารอาหารแฝงอยู่จำนวนมาก

17 ใช้ทำอาหาร เช่น เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ นมเปรี้ยว โย เกิร์ต ผักดอง ผลไม้ดอง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำสม สายชู ขนมปัง ฯ เราสามารถนำความรู้ เรื่องกระบวน การหมักไปใช้ทำ ประโยชน์อะไรบ้าง

18 Good bye z z z z z z z


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนสีของสารละลายบรอมไทมอลบลูซึ่ง เกิดจากการหมักของยีสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google