งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำเนิดเซลล์โปรคาริ โอต ลักษณะที่สำคัญ ไม่มีนิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ กิจกรรมภายในเซลล์เป็นแบบ ง่ายๆ ประกอบด้วยแบคทีเรีย ส่าหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำเนิดเซลล์โปรคาริ โอต ลักษณะที่สำคัญ ไม่มีนิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ กิจกรรมภายในเซลล์เป็นแบบ ง่ายๆ ประกอบด้วยแบคทีเรีย ส่าหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำเนิดเซลล์โปรคาริ โอต ลักษณะที่สำคัญ ไม่มีนิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ กิจกรรมภายในเซลล์เป็นแบบ ง่ายๆ ประกอบด้วยแบคทีเรีย ส่าหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน

2 สมมุติฐาน เซลล์เริ่มแรกไม่ใช้ออกซิเจน ดำรงชีวิตโดยการใช้อาหาร ภายนอกเซลล์ พบวากที่คล้ายแบคทีเรียในหิน ควอทซ์ เรียกว่า หินปลิ้น หรือ เซิร์ต (Flint or Cherts) มีอายุ ประมาณ 3,500 ปี หรือหินชุด Warranoona ในออสเตรเลีย สโตรมาโตไลท์ (Stromatolite) ไซยาโนแบคทีเรีย จะสร้างสารที่ เหนียวและตะกอนสะสมในรูป หินปูน

3 วิวัฒนาการของเซลล์ยู คาริโอต ลักษณะที่สำคัญ ประกอบด้วย โปรติสตา (Protista) ฟังไจ (Fungi) พืช (Plant) และสัตว์ (Animal) มีโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ คล้ายๆ กัน

4 สมมุติฐาน 1.Independent theory - แยกจากโปรคาริโอต ตั้งแต่ ต้น - ไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เพราะทั้งโปรคาริโอตและยูคาริ โอตมีขบวนการเมตาบอลิซึมที่ เหมือนกัน - ไม่พบตัวอย่างของยูคาริโอต ที่มีอายุมาก

5 2. Classical theory ยูคาริโอต เกิดจาก โปรคาริโอต โดยค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นยูคาริ โอต เกิดจากมิวเตชั่นที่เป็น ประโยชน์ 3. Symbiotic theory ยูคาริโอต เกิดจากโปรคาริโอต เข้าไปอาศัยในโปรคาริโอตขนาด ใหญ่ เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด

6 เสนอโดย Lynn Margulis - ไมโตคอนเดีย เกิดจาก แบคทีเรียที่หายใจโดยใช้ ออกซิเจน เข้าไปอาศัยอยู่ใน โปรคาริโอต คลอโรพลาสต์ เกิดจากไซยา โนแบคทีเรีย เข้าไปอาศัยใน โปรคาริโอต

7 ข้อสนับสนุน Symbiotic theory 1. ไม่มีเซลล์หรือโครงสร้างที่มี ลักษณะกึ่งกลางระหว่างโปรคา ริโอตและยูคาริโอต 2. ยูคาริโอต มักพบสิ่งมีชีวิต เข้า มาอาศัยในเซลล์ เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย เข้าไป อาศัยในอะมีบา ไดอะตอม โปรติสท์ ฟังไจ เป็นต้น 3. ไมโตคอนเดียและคลอโรพ ลาสต์ สามารถแบ่งตัวและเพิ่ม จำนวนแบบ Binary fission เหมือนแบคทีเรีย


ดาวน์โหลด ppt กำเนิดเซลล์โปรคาริ โอต ลักษณะที่สำคัญ ไม่มีนิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ กิจกรรมภายในเซลล์เป็นแบบ ง่ายๆ ประกอบด้วยแบคทีเรีย ส่าหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google