งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th การพัฒนาทักษะด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th การพัฒนาทักษะด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th การพัฒนาทักษะด้านการ เขียนคำศัพท์ด้วย แบบฝึกเขียนคำศัพท์นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 การพัฒนาทักษะด้านการ เขียนคำศัพท์ด้วย แบบฝึกเขียนคำศัพท์นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1

2 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเพราะเป็น ภาษาที่คนทุกชาติ ทุกภาษายอมรับให้เป็น ภาษาสากล การพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ เข้ามามีบทบาทมากในสังคมไทยในการที่จะ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการที่จะ นำมาใช้ติดต่อระหว่างประเทศทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่จำเป็นใน การศึกษาต่อในระดับสูง ปัญหาของนักศึกษา คือนักศึกษาอ่าน ไม่คล่อง เขียนไม่ถูก ทำให้ไม่ สนใจเรียน เบื่อหน่าย ไม่รักวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเพราะเป็น ภาษาที่คนทุกชาติ ทุกภาษายอมรับให้เป็น ภาษาสากล การพูด การอ่าน การฟัง การเขียน ภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ เข้ามามีบทบาทมากในสังคมไทยในการที่จะ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการที่จะ นำมาใช้ติดต่อระหว่างประเทศทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่จำเป็นใน การศึกษาต่อในระดับสูง ปัญหาของนักศึกษา คือนักศึกษาอ่าน ไม่คล่อง เขียนไม่ถูก ทำให้ไม่ สนใจเรียน เบื่อหน่าย ไม่รักวิชา ภาษาอังกฤษ

3 * เพื่อ เปรียบเทียบทักษะ การเขียน ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ก่อนและ หลัง การใช้ชุดฝึกการ เขียนตามคำบอก * เพื่อ เปรียบเทียบทักษะ การเขียน ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ก่อนและ หลัง การใช้ชุดฝึกการ เขียนตามคำบอก

4 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ NkS.D.tp 1. ทักษะการเขียนคำง่าย ก่อนเรียน 40106.501.748.090.000 หลังเรียน 40108.251.15 2. ทักษะการเขียนคำยาก ก่อนเรียน 40102.982.278.270.000 หลังเรียน 40105.252.00 3. ทักษะการเขียนกลุ่มคำง่าย ก่อนเรียน 40103.553.156.170.000 หลังเรียน 40106.302.16

5 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ NkS.D.tp 4. ทักษะการเขียนกลุ่มคำยาก ก่อนเรียน 40102.081.878.940.000 หลังเรียน 40105.481.89 5. ทักษะการเขียนประโยค ก่อนเรียน 40100.551.0616.980.000 หลังเรียน 40104.701.52 6. ทักษะการเขียนเรื่องสั้น ก่อนเรียน 40105.351.964.220.000 หลังเรียน 40106.631.58 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ภาพรวม ก่อนเรียน 406021.009.9712.200.000 หลังเรียน 406036.638.48

6 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังการใช้ชุดฝึกการเขียน ตามคำบอกกับ เกณฑ์ ( µ = 60%) การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังการใช้ชุดฝึกการเขียน ตามคำบอกกับ เกณฑ์ ( µ = 60%) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Nk S.D.60%tp 1. ทักษะการเขียนคำง่าย 40108.281.15612.460.000 2. ทักษะการเขียนคำยาก 40105.2526-2.370.020 3. ทักษะการเขียนกลุ่มคำง่าย 40106.302.1660.870.380 4. ทักษะการเขียนกลุ่มคำยาก 40105.481.866-1.750.080 5. ทักษะการเขียนประโยค 40104.701.526-5.400.000 6. ทักษะการเขียนเรื่องสั้น 40106.631.5865.500.017 รวม 406036.638.483617.440.000

7 สรุปผลการวิจัย 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการ ใช้ชุดฝึกการเขียนตาม คำบอกทุกชุด สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ ชุดการเขียนตามคำบอก อย่างนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการ ใช้ชุดฝึกการเขียนตาม คำบอกทุกชุด สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ ชุดการเขียนตามคำบอก อย่างนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก พบว่า นักศึกษามี - ทักษะการเขียนชุดที่ 1, 6 สูง กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 - ทักษะชุดที่ 3, 4 ไม่แตกต่าง จากเกณฑ์ - ทักษะชุดที่ 2 และ 5 ต่ำกว่า เกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก พบว่า นักศึกษามี - ทักษะการเขียนชุดที่ 1, 6 สูง กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 - ทักษะชุดที่ 3, 4 ไม่แตกต่าง จากเกณฑ์ - ทักษะชุดที่ 2 และ 5 ต่ำกว่า เกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

8 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม ผู้วิจัย นางจินตนา ศรีพุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th การพัฒนาทักษะด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google