งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Urban Mental Health Child and Adolescence พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Urban Mental Health Child and Adolescence พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Urban Mental Health Child and Adolescence พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2 Mental Health in Youth RuralMigrationUrban Peaceful environment: Protective factor Depression Anxiety Stress-related condition High risk of mental health problems Drug and alcohol use Behavioral problems Personality disorder Adjustment Reaction งานวิจัยของ Asst.Prof.Douglas Gentile, Director of research at the Nonprofit National Institute on Media and the Family จาก Iowa State University ประเทศ สหรัฐอเมริกาพบว่า มีเยาวชนอเมริกาอายุระหว่าง 8-18 ปีถึงร้อยละ 8.5 ( ประมาณ 3 ล้านคน ) อยู่ในภาวะติดเกม

3 Urban Mental Health Samutprakarn Model

4 Policy Research Best practice Model Enhance Capacity of Capacity of CMH system SchoolMentalHealth

5 Best Practice Model

6 One Stop Service โรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา

7 ปัญหาด้านการเรียนรู้

8 Research

9 Creating referral system: From School to Child Psychiatric Hospital, Thailand Patients, aged 6-15 years with learning or behavioral problems, treated at Yuwaprasart Hospital, 2008-2010

10 Enhance Capacity of CMH system

11 โครงการค่ายสมองใสวัยซน โครงการ “ ค่ายกล ช่วยคนเรียนอ่อน ” หาวิธีที่จะทำให้ครูตกอยู่ใน สถานการณ์กับเด็ก มองเด็ก ด้วยความเจ็บป่วย ให้การ รักษาเยียวยาและการสร้าง แรงจูงใจ โครงการทดลอง จ้างงาน เพิ่มศักยภาพในการ ประกอบอาชีพและ พึ่งพาตนเอง โดยใช้ หลัก Choose Get Keep โครงการ “ ชมรมคนรัก เด็กพิเศษ ” เน้นทักษะการดูแลช่วยเหลือ เด็ก ผ่านกระบวนการ self- help group, sharing and supporting โครงการค่ายสมอง ใสวัยซน เพื่อการค้นหา ศักยภาพ ความถนัด โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ป่วย วัย เด็ก ผู้ปกครอง ครู บุคลากร บุคคล พิเศษ

12 Policy Samutprakarn Model แผนบูรณาการดูแลเด็ก อายุ 0-18 ปีทุกด้านอย่างครบ วงจร

13 สถานการณ์ เด็ก 6-18 ปี ปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ  เด็ก 6-18 ปี มีภาวะอ้วน 20-23 % เกณฑ์ไม่เกิน 10 % ( ที่มาข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สมุทรปราการ )  เด็กพิเศษเรียนร่วม 732 คน / 54 โรงเรียน  ผู้ป่วยออทิสติก ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 101 คน ใน 83 โรงเรียน

14 สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 (6 เดือน) ร้อยละของ แม่ที่คลอด บุตรอายุต่ำ กว่า 20 ปี 13.816.216.62 ที่มาข้อมูล : สำนักสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ

15 ชี้เป้า Teenage/Old-age pregnancy Low Birth Weight 18 Mo- ไม่พูด ไม่เดิน นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน / พฤติกรรม เข้าหา อสม. เยี่ยมบ้านทุกเดือน กระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นที่ สถานีอนามัย / รพ ชุมชน รักษา คลินิกพัฒนาการ รพ ชุมชน การจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ทาง สังคม การเตรียมพร้อมเด็กเข้าสู่ระบบ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการจ้าง งานผู้พิการ ระบบส่งต่อ ติดตาม โครงสร้างระบบทะเบียน และรายงานผล การติดตามโดย อสม. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและวัยรุ่น สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง

16 21/5/2012 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการดูแลเด็ก 0-18 ปี 16 โภชนาการ สมวัย โครงการบูรณ การ การดูแลเด็ก 0-18 ปี พัฒนาการ สมวัย ความปลอดภัย ในชีวิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อัตราการ ตั้งครรภ์ไม่ พร้อม / การติด สารเสพติดลดลง การบริหารจัดการระดับองค์กรการปกครอง ส่วนท้องถิ่น บริบทปัจจัย นำเข้า กระบวนก าร ผลผลิต การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน ส่วนกลาง ( ทบทวนทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ โครงการ Stakeholder mapping

17 Roadmap to Promote Quality of life of Person with ability ระบบการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาและ การจัดการความรู้และเทคโนโลยี ระบบสวัสดิการสังคมและการดำเนิน ชีวิต ระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงาน ทำ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข

18 18


ดาวน์โหลด ppt Urban Mental Health Child and Adolescence พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google