งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเรื่อง เด็กปลอด วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิงวาสนา สวัสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำวิชา ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเรื่อง เด็กปลอด วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิงวาสนา สวัสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำวิชา ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเรื่อง เด็กปลอด วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิงวาสนา สวัสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำวิชา ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต

2 เด็กปลอด อุบัติเหตุและความรุนแรงเป็นสาเหตุนำการ เสียชีวิตในเด็กไทย ในแต่ละปีมีเด็กอายุ 1-14 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจำนวนกว่า 3,400 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 22/100,000 เมื่อวิเคราะห์เด็กที่ตายจาก การบาดเจ็บพบว่ารากเหง้าของปัญหามีสาเหตุ หลักจากความยากจนและ ความไม่เสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัวที่มี เศรษฐานะต่ำมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ทั้งจากการได้รับการดูแลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทำร้าย และการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดวงจรชั่วร้ายของการ บาดเจ็บ พิการ ตาย การสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและ เรียนรู้ และความยากจน

3 ดังนั้นจะต้องมีการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริม ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและความรุนแรงใน เด็ก โดยมีเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นต่ำที่เด็กทุกคนที่ จะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ การฝึกทักษะ การดูแลปกป้อง และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย รัฐ ชุมชน และ ครอบครัวจะต้องมีโลกทัศน์และค่านิยมในการ ยอมรับเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นต่ำ และลงทุนจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสงเคราะห์ เด็ก การคุ้มครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการ จัดการสิ่งแวดล้อม

4 ก่อนปี 2545 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในเด็กนี้ได้ ถูกสังคมมองข้ามทั้งในกลุ่มรับผิดชอบด้านการ ดูแลเด็กและ ในกลุ่มผู้ดำเนินการด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราธิบดีจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นศูนย์วิชาการ และ บูรณาการเครือข่าย ด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และความรุนแรงในเด็ก โดยมีเป้าหมายในการ ดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. ลดอัตราการตายและบาดเจ็บรุนแรงใน เด็กไทยอายุน้อยกว่า 18 ปี 2. สร้างพฤติกรรมการ จัดการจัดการความเสี่ยง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมการดูแลคุ้มครองเด็ก และด้าน พฤติกรรมเด็ก ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และระดับนโยบายสังคม

5 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ บาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราธิบดี ได้ดำเนิน “ โครงการเด็กไทยปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ มี. ค 2546 – ก. พ 2551 ซึ่งที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในเด็ก ได้ดำเนินการ การ วิเคราะห์ฐานข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุในเด็ก ปี 2542- 2549 ระบบการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก (CDR: child death review) ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ (product related injury surveillance system) ระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน (community-school-daycare injury surveillance system)

6 2. การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ด้านการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้ดำเนินการวิจัยในเรื่อง ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็กด้านความ ปลอดภัย การศึกษาทบทวนสถานการณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงต่อการ บาดเจ็บในเด็กและเยาวชน 2549 อุบัติเหตุจราจร : หมวกนิรภัยในเด็ก หมวกนิรภัย อเนกประสงค์ เท้าเข้าซี่ล้อรถมอเตอร์ไซด์ ที่นั่งนิรภัยใน เด็กและทารก หมวกนิรภัยในเด็กสำหรับจักรยาน : เก้าอี้ เด็กเล็กป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อถนนจักรยาน ถนนปลอดภัย ( จุดเสี่ยงบนถนน การลดความเร็วในเขตชุมชนให้น้อยกว่า 30 กม / ชม ) รถโรงเรียนปลอดภัย การป้องกันการจมน้ำ : สถานการณ์การจมน้ำในเด็กไทย และการจัดการความเสี่ยงต่อการจมน้ำในเด็กวัยต่างๆ หลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็ก ความปลอดภัยในการเล่น : ของเล่นปลอดภัย สารตะกั่ว ในของเล่น ปืนฉีดน้ำปืนอัดลม ของเล่นวัตถุระเบิด สนาม เด็กเล่นปลอดภัย สวนสนุกปลอดภัย ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ : ของใช้ทารก รดหัดเดิน อันตรายจากตู้น้ำดื่มใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยในบ้าน : การ จัดการความเสี่ยงในบ้าน อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยใน บ้าน ประตูรั้ว

7 บรรณานุกรม http://www.safedekthai.com/safekids/about.html


ดาวน์โหลด ppt รายงานเรื่อง เด็กปลอด วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิงวาสนา สวัสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำวิชา ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google