งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 จังหวัดเชียงใหม่

2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจุดเริ่มต้นของ ชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษย์และเป็นสิทธิขั้น พื้นฐานของเด็กทุกคนที่พึงได้รับ

3 น้ำนมแม่ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก เป็น อาหารกาย อาหารสมอง และอาหารใจ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่างครบถ้วน ย่อยง่าย สะอาด ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ

4 คลินิกนมแม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทัณฑสถาน หญิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2551 ภายใต้โครงการกำลังใจใน พระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา

5 สาเหตุ ทารกที่คลอดในระหว่างที่มารดาเป็น ผู้ต้องขังไม่ได้รับนมแม่เป็นอาหารอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก แม่ขาดความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องไปฝึกงานอาชีพเมื่อคลอดครบ 3 เดือน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ การประสานงานและการ วางแผนงาน การดำเนินงาน ให้ความรู้และฝึกทักษะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำให้ สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ผู้ต้องหา เบื้องต้น

7 กระบวนการ ในการดูแลมารดาผู้ต้องขัง การให้ความรู้ การมีทัศนคติที่ดี การฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือแก้ไขเมื่อแม่มี ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เดือนละครั้งหรือเมื่อมีปัญหาไม่ สามารถแก้ไขได้

8 เจ้าหน้าที่คลินิกนมแม่ให้การช่วยเหลือมารดาในการให้นมลูก

9 กุมารแพทย์และสูติแพทย์ตรวจรักษา มารดาและทารกในทัณฑสถานหญิง

10 นำเสนอปัญหาและข้อค้นพบในการให้บริการ ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการปรับระบบภายใน ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่โดยไม่ขัดต่อระเบียบภายในราชทัณฑ์

11 ผลลัพท์ 1. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในทารก ที่คลอดในระหว่างมารดาเป็นผู้ต้องขังจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 100 ในระยะเวลา 1 ปี 2. ประหยัดงบประมาณของรัฐในการซื้อนมผสม ให้ทารกในทัณฑสถาน 3. ทารกมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยบ่อย 4. เป็นการสร้างความรักความผูกพันแม่ลูก ซึ่งจะมี ผลต่อพฤติกรรมแม่ไม่ทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษ

12 สิ่งดีๆที่ได้รับ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google