งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท “ Six Key Function” ของศูนย์อนามัยที่ 4 ในจังหวัดภาคกลางตะวันตก ( ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท “ Six Key Function” ของศูนย์อนามัยที่ 4 ในจังหวัดภาคกลางตะวันตก ( ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาท “ Six Key Function” ของศูนย์อนามัยที่ 4 ในจังหวัดภาคกลางตะวันตก ( ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ )

3 วิวัฒนาการ 6 Key Function แบ่งเป็น 3 ระยะ ( ปี 2551 -2553) 1.ปี 2551 : ประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน 2.ปี 2552 : พยายามจัดแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ให้เข้ากับ 6 Keys 3. ปี 2553 : แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุม 6 Keys

4 การเฝ้าระวัง (Surveilance) ระบบรายงานแม่และเด็กไทย รายงานของเจ้าภาพประเด็นยุทธ์( 6 ประเด็น) ฐานข้อมูล Teenage Pregnancy ฐานข้อมูล เพื่อประเมินภาวะอ้วนลงพุงในองค์กร Breast mass and Breast Exam pregnancy สุ่มสำรวจสถานการณ์ ( พัฒนาการเด็ก แม่วัยรุ่น ภาวะอ้วนลงพุง ชมรมผู้สูงอายุ อาหารและน้ำ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

5 การวิจัยพัฒนา(Research and Development) พัฒนารูปแบบบริการ รร. พ่อแม่ ตามมาตรฐาน รพ.สายใยรัก (R to R) ศึกษากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านเพศ สารเสพติด และความรุนแรง ในนักเรียนมัธยมปลาย (R to R) ศึกษาการเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พัฒนาหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับเยาวชน และนักเรียน พัฒนารูปแบบการดำเนินงานสภาผู้สูงอายุและ คลังปัญญา จ.เพชรบุรี พัฒนากลยุทธ์กิน ผลไม้ ใน รร.ต้นแบบ พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ รพ.

6 การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การรับรองมาตรฐาน การประเมินการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การประเมินโครงการแม่วัยรุ่น (Teenage Pregnancy) การนิเทศงานกระทรวงฯ การประเมินกระบวนการการบริหารงาน ส่งเสริมสุขภาพฯ (PP)

7 การสนับสนุนภาคีเครือข่าย (Provider Support) ประชุม/ อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งใน และ ต่างประเทศ วิทยากร / ให้คำปรึกษา งบประมาณ /วัสดุ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยี อื่นๆตามที่ร้องขอ

8 การคุ้มครองผู้บริโภค(Consumer Protection) ควบคุม ป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัว HIV ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ส่งเสริมทันตสุขภาพ /เครือข่ายเด็กไทยฟันดี อาหารปลอดภัย

9 การประสานความร่วมมือกับแหล่งทุน ( Funder Alliance) ท้องถิ่น ( อบจ./ อบต.) สปสช,เขต ( 3โครงการ ) กองทุนโลก WHO

10 ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ปี 2552 (excel)

11 จุดอ่อน 1. ระบบเฝ้าระวังยังไม่ครอบคลุม ไม่เป็นระบบ 2. ฐานข้อมูลยังไม่ทันสมัย ไม่ครบถ้วน 3.เป้าหมายไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบปัญญาที่แท้จริง 4.มาตรการในการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ เช่นประขุม อบรม สัมมนา เป็นหลัก 5.ระบบการนิเทศงาน การติดตามประเมินผลยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเน้นการตรวจสอบ และการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดมาก เกินไป 6.ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาที่สำคัญตามบริบทของ พื้นที่ ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยและนำไปใช้ ประโยชน์อย่างจริงจัง

12 แนวทางการแก้ปัญหาในปี 2553 จัดทำโครงการ : จัดทำแผนบูรณาการ และถ่ายทอดโยบาย เพื่อพัฒนาระบบ ติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ

13 กลยุทธ์ 1. เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาสุขภาพในเขต 2.จัดทำแผนบูรณาการเชิงรุกระดับเขต ถ่ายทอด ลงสู่จังหวัด 3. แผนต้องมีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ 3 ด้าน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ใช้ข้อมูลจากของจริง การกำหนดกลุ่มหมายที่ชัดเจน กลยุทธ์การแก้ปัญหา มาตรการ/กิจกรรมเหมาะสม ปฏิบัติได้และแก้ปัญหาได้จริง

14 ผลลัพธ์ 1.แผนบูรณาการของศูนย์วิชาการ 6 แผน ได้แก่ ภาวะอ้วนลงพุง : สุขภาพดีวิถีไทย เด็กวัยเรียนและเยาวชน ผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย รพ. ส่งเสริมฯ 2. SRM SLM ตาราง 11 ช่อง Deploy บทบาททุกระดับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาท “ Six Key Function” ของศูนย์อนามัยที่ 4 ในจังหวัดภาคกลางตะวันตก ( ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google